Avhandling i företagsekonomi


Bolaget NE och uppslagsverket NE

Bolaget NE ingår i privata Tönnesson-gruppenmer vars största investering
de senaste åren är produktion och försäljning av vodka.


18.1Bakgrund och forskningsfrågor

Bolaget NE Nationalencyklopedin AB:s uppslagsverk hade förlorat i konkurrensen mot Google och Wikipedia och bolaget var för sin överlevnad tvingat att radikalt byta affärsmodell. Bolagets VD, sedan 2011, Hubert Kjellberg sa i en intervju 2015 att - Det var fritt fall när Wikipedia och Google började ta fart.

I företagsekonomisk forskning finns en riktning som anser att det är viktigt att förstå ett företags historia. I 'Företaget och dess omvärld' (Rhenman, 1969) finns ett stycke som heter "Organisationens karaktär" som utvecklar tanken att både personer och företag formas av sin historia. I senare forskning talas i samman anda om en organisations DNA.

Hur har NE Nationalencykopedin AB, med dotterbolag formats av sin historia? Hur har den formats av att tillhöra just Tönnesson-gruppen? Kan man utifrån en analalys av dessa frågor göra någon form av prediktion?

18.2Från uppslagsverk till läromedel

Många förlustårmer och misslyckade försök att finna en affärsmodell för ett i grunden analogt uppslagsverk i en digital värld har varit och är en krävande utmaning. NE Nationalencyklopedin AB med dotterbolag refereras ofta som "bolaget NE".

digitala böcker - image by Johan Schlasberg
18.1   Mot en digital
framtid

För några år sedan började en resa mot att göra bolaget NE till vad de kallar ett digitalt kunskapsföretag. Detta är i grunden allt fler företag. En mer förklarande och särskiljande beskrivning är att bolaget är ett läromedelsföretag, som bland annat dessutom äger och säljer tjänsterna uppslagsverk och ordböcker. Bolaget började sälja läromedel 2016. Ordet digitalt är ett övergångsord som snart är så självklart för alla att det kommer att tas bort.

Den nya ledningen höjde abonnemangspriserna och halverade personalstyrkan och än mer i redaktionen för uppslagsverket.
I artikeln 'Professional Digital Encyclopaedias as Socio-Technical Systems' (Sundin och Haider, 2013. ref+) sägs ...

At NE, the num3bers of editors has decreased significantly during the past few years, from 30 to 9. (Ibid. s. 7. My emphasis.)

Breddning och internationalisering av bolaget NE

2015 förvärvades Norstedts ordböcker. Internationalisering av såväl uppslagsverk som läromedel är en del den nya strategi, vilket bland annat visas genom köpet 2015 av det digitaldrabbade tyska uppslagsverket Brockhaus deW. Man upprepar mantrat att man säljer refererbar information Källa: Buchreport.

Intervju med NE:s VD i Buchreport.de

... Natürlich konnen die Menschen im freien Internet Informationen suchen, aber viele Menschen benötigen verlässliche und zudem zitierfähige Informationen – darunter Studenten und Professoren, Schüler und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter staatlicher Organisationen ... Sagt i november 2015 av Hubert Kjellberg VD i NE Nationalencyklopedin AB och tyska dotterbolaget NE GmbH. Källa: Buchreport.de

... Naturligtvis kan människor söka information gratis på Internet, men många människor behöver pålitlig och dessutom citerbar information - bland andra studenter och professorer, elever och lärare och anställda i statliga organisationer ... // Min översättning.

18.3Referensstatus som en central del i en strategi

Referensstatus är ett teoretiskt begrepp som jag utvecklat i min forskning för att förstå människors och organisationers tillit till olika kunskapskällor, till exempel uppslagsverk. Det bygger på ett begrepp av P Wilson, 1983, som heter kognitiv auktoritet. Se analys av begreppet referensstatus och några studier.

Bolaget NE marknadsför uppslagsverket utifrån en strategi att det har en hög referensstatus, en central faktor för ett uppslagsverk.

One common theme throughout is how encyclopaedias depend on the trust invested in them and how this ‘currency’ is also played out in the digital world, and has probably become even more important. Källa: specialnum3mer om uppslagsverk - 'Changing Orders of Knowledge? Encyclopedias in Transition' i tidskriften 'Culture Unbound'. Emphasis added..

Det tar lång tid att få hög referensstatus och den har lång halveringstid. Om andra faktorer. B Begreppet renommé är i detta sammanhang en delmängd av en referensstatus och något som förändras. Ett uppslagsverk vars nya uppslagsord till cirka 90% producer

Anledningen till att folkbibliotek abonnerar på NE, om än i minskande omfattning - 67 (23%) av 290 - kan delvis förklaras av tilltron till uppslagsverkets referensstatus - och ett ofta komplext beslutsfattande i offentliga sektorn. Denna tröghet ger bolaget NE extra tid för omställning. Att bolaget NE satsar på ökad digital kompetens syns bland annat av att den nye VD:n (sedan 2017.10) för den svenska marknaden har en e-handelsbakgrund: senast som VD för ett mindre företag som säljer hårvårdsprodukter för män.

Min jämförande studie mellan NE och Wikipedia visar att Wikipedia är en mer användbar och tillförlitlig tjänst än NE. Cirka 70% av de folkbibliotek som har NE, erbjuder endast tjänsten på det fysiska biblioteket. Således har NE en relativt låg och sjunkande tillgänglighet jämfört med 'everywhere' Google och Wikipedia.

Mina studier om uppslagsverket NE visar att NE har en sjunkande referensstatus och en minskande räckvidd. Cirka 90% av alla nya uppslagsord i NE är idag relativt korta notiser och saknr författarnamn.

18.4Tönnesson-gruppen och NE:s "koncernmiljö"

NE Nationalencyklopedin
18.2   Ägare av NE

Familjeföretag drivs ofta utifrån en annan logik än mer tjänstemannastyrda företag. Redan en kort beskrivning av Tönnesson-gruppen ger en bild av bolaget NE:s disparata "koncernmiljö". Denna har betydelse för bedömningen av uppslagsverkets framtid. Det är en entreprenörs prerogativ Företrädesrätt, förmån. att göra de satsningar denne önskar.

Tönnesson-gruppen var en lång period mycket framgångsrik genom direktmarknadsföring till konsumenter i Sverige och internationellt av produkter inom områden som förlagsverksamhet, tryckta receptkort och presentartiklar i glas, porslin och silver. I årsredovisningen 1998 - för det danska koncerbolaget International Masters Publishers A/S anges antalet anställda till nära 1.800 i 25 länder. Den samlade årsomsättningen var 1.917 miljoner DKK. De likvida tillgångarna var 1.362 miljoner DKK, men året visade en förlust på cirka 25 miljoner DKK jämfört med föregående års vinst på 295 miljoner DKK.

Den senaste tioårsperioden har präglats av svårigheter att hantera den förändrade affärsmiljö som digitaliseringen medfört. Koncernen har krympt väsentligt och har enligt senast offentligt tillgängliga uppgifter strax över 500 anställda och balansomslutningen är ungefär en tredjedel. Koncernstrukturen har förenklats väsentligt och bland annat avvecklades danska IMP A/S 2010.

Tönnesson-gruppens finansiella styrka har kraftigt försvagats de senaste tio åren och man driver flera verksamheter med kontinuerligt negativa resultat. I åredovisningen ovan för IMP A/S skrev man 1998

The Group's major investment during the year were in product development, marketing campaigns, entry to new markets and software development. The Group's policy is to expense these significant costs as they are incurred, and to recognize related revenues over future periods. The economic value of these future revenues from existing enrolled customers represents a substantial unrecorded asset of the Group. (Ibid. Min emfas. Källa: Pdf-arkivet.)

Idag har man när så bedöms lämpligt - till exempel i NE Nationalencyklopedin AB - övergett den principen och aktiverar utvecklingskostnader. På koncernnivå anger man till exempel också några tiotal miljoner SEK av 'uppskjuten skattefordran' - (ett fiktivt värde som kan realiseras skattemässigt om framtida vinster av erforderlig omfattning uppkommer) - som en tillgångspost. Denna typ av bokföring fanns inte förr i koncernen.

Bolaget NE konsolideras via Cydonia Development AB till koncernmodern International Masters Publishers AB. I gruppen ingår bland annat ett kosmetikaföretag, förlaget Stabenfeldt med klubbar för unga.

Fyrklövern AB säljer porslin och hemdekoration. Omsättningen sjönk 2017/18 med cirka 18.5% till 165MSEK. Lönsamheten bibehölls tack vare en bokföringsmässig valutavinst(?) i rörelsen på cirka 21MSEK och ränteintäkter även om dessa sjönk väsentligt. Källa: ÅR i Pdf-arkivet. Bolagets effektiva ränta till kreditkunderna är cirka 30%). Affärsmodellen tycks vara att, som många andra företag inom e-handel, att göra den största förtjänsten på avbetalningsräntorna.

Koncernen driver en sajt för matrecept i USA via IMP Digital AB och har ett stabilt lönsamt logistikföretag Postpac.

flaska
18.3   NE-
produkt

Koncernen har sedan 2007 investerat cirka 300 MSEK i produktion och försäljning av vodka - och sedan hösten 2019 även gin - i företaget Purity Vodka. Produkten får många och fina utmärkelser men de finansiella resultaten är negativa. Bolaget Tönnesson-gruppen var den dominerande i en grupp på ett tiotal privata investerare som cirka 2008(?) gjorde en stor investeringsrunda på cirka 22 MSEK. Herröds ägarandel har via erforderliga kapitaltillskott ökat gradvis. är sedan hösten 2018 helägt av koncernbolaget Herröd AB. I årsredovisningar sägs att bolaget är i "en investeringsfas". Ytterligare omfattande 'marknadsinvesteringar' lär krävas för att nå lönsamhet vilket gör en försäljning av bolaget sannolik. Minst en potentiell köpare av bolaget har kontaktats. Källa: personlig information från "en köpare" - som avböjde.

18.5Finansiella resultat för Nationalencyklopedin 1994-2018

1994 förvärvade Tönnesson-gruppen, via International Masters Publishers AB (IMP) - för 25 MSEK - förlaget Bra Böcker AB (gick med stor förlust) som innehöll uppslagsverket Nationalencyklopedin. Verksamheten drivs sedan 2000/2001 i bolaget NE Nationalencyklopedin AB som 2016 blev moderbolag för marknadsbolagen NE Sverige AB och tyska NE GmbH. Resultaten konsolideras i moderbolaget och vidare i koncernmodern Cydonia Development AB. (Alla har räkenskapsår per 08.30.)

Bra Böcker AB
18.4   Ett namn,
två organisationsnr.

1997 kunde man i branschtidningen Svensk Bokhandel läsa Bra böcker säger upp 90 anställda. I artikeln referereras till bokslut som visade att bolaget erhållit ett ägartillskott på 160 MSEK under tre år. En analys av alla årsredovisningar i Bra Böcker AB (556184-1023) från IMP:s förvärv till bolagets likvidation 2000.12.15 visar sammanlagda förluster på cirka 472 miljoner kronor. Förlusterna har krävt aktieägartillskott och koncernbidrag på närmare 500 miljoner.

Ett nyskapat bolag med org. num3mer 556613-0711 i Tönnesson-gruppen omdöptes till Bra Böcker AB 2002.02.20 och drev viss förlagsverksamhet. Detta bolag var i en kort period dotterbolag till NE Nationalencyklopedin AB innan det 2014 såldes och namnändrades. Källa: ÅR i det förvärvande bolaget.

Från 1994 till 2000 genererade bolaget Bra Böcker AB en förlust på cirka en halv miljard kronor. År 2000 överfördes Bra Böckers uppslagsverk till ett nytt bolag - NE Nationalencyklopedin AB.

Fel i uppslagsverket NE om Bra Böcker AB - källor

I en artikel om Bra Böcker AB hämtad från NE 2019.01.12 står att År 1994 fusionerades Bra Böcker med den internationella förlagskoncernen International Masters Publishers AB (IMP), Malmö, och sedan 1999 bedrivs verksamheten i Malmö. Från och med 2001 ingår förlaget i Cydoniakoncernen. Se hela artikeln som Pdf.

Pdf:en ovan ersätter den som någon vecka tidigare fanns på denna sida med enbart en äldre version om Bra Böcker AB. Överst finns den version som hämtades i NE 2019.01.12. Underst finns det version som hämtades 2019.01.19. Jag har infogat kommentarer.

Som framgår av bifogade bild beslöts om likvidation av Bra Böcker AB år 2000.
Se årsredovisning 2000/2001.

18.5   Bra Böcker AB i likvidation 2000

Märklig ändring i NE i januari 2019 om Bra Böcker AB

Några dagar efter att bolaget NE fått information om denna sida ändrades texten om Bra Böcker AB. Den blev snarare mer felaktig än korrekt. Jämför versionerna och se mina kommentarer i denna Pdf.

18.6NE Nationalencyklopedin AB och dess dotterbolag

En andra fas för det man kan kalla affärsområdet Nationalencyklopedin inleddes när verksamheten i Bra Böcker flyttades över till det nya bolaget Nationalencyklopedin AB. En analys av samtliga årsredovisningar från 2000 till 2018.08.30 visar en ackumulerad rörelseförlust på mellan cirka 113 miljoner och 158 miljoner kronor. Erhållna koncernbidrag under perioden är cirka 140 miljoner kronor.

I ett flertal årsredovisningar i NE Nationalencyklopedin AB sägs att "produktutveckling bokförs i sin helhet när de uppstår" (Källa: ÅR 2008/2009 s. 8). I intervjun nedan med Alf Tönnesson uttalar han samma princip.

I årsredovisningen för 2014/2015 infördes det man benämner "aktiveringsmodellen" där utvecklingskostnader i viss omfattning tas upp som en tillgång i balansräkningen och inte kostnadsförs. Således uppstår en ackumulerad skillnad på cirka 45 miljoner i resultaten om man räknar enligt koncernens sedvanliga principer eller enligt den nya modellen. Bägge kan accepteras, men strategiförändringen bör noteras vid en analys.

NE Nationalencyklopedin AB ... redovisar ett negativt resultat efter finansiella poster på TSEK -15.661 (fg år -4.593). Resultatförsämringen förklaras huvudsakligen bero på uppstartskostnader på den tyska marknaden. Källa: ÅR 2017.

Någon förklaring, utöver att man investerar i sina tjänster, av resultatet för räkenskapsåret 2018 - minus 19.772 MSEK - ges inte i förvaltningsberättelsen. Källa: ÅR 2018.

Det kan noteras att bolaget som under året erhöll cirka 18 MSEK i koncernbidrag tagit upp ett varumärkesvärde på cirka 22 MSEK för namnet 'Brockhaus'. Grunden för detta anges vara att bolaget tagit över rättigheterna att sälja och utveckla tjänster gentemot privatpersoner avseende varumärket Brockhaus.

Bolaget förvärvade uppslagsverket Brockhaus 2015 och i texten från Buchreport ovan står - Die digitalen redaktionellen Inhalte sowie die Nutzung der Marke hat das Unternehmen Anfang 2015 an NE, eine Tochter der schwedischen Nationalenzyklopedin (NE) lizenziert.. Det är närliggande att anta att man erhöll den ovan angivna rättigheten redan vid förvärvet 2015, men att uppskrivningen av varumärket är ett sätt att hantera det negativa årsresultatet 2017/2018. Bolaget NE förväntas inte vilja kommentera detta.

Då utvecklingen av den tysktalande marknaden är av stor betydelse för bolaget NE och min prediktion om uppslagsverket NE är det intressant att följa hur NE GmbH utvecklas.

Från 1994 till och med 2018.08.30 genererade bolagen Bra Böcker och NE Nationalencyklopedin samlade förluster på cirka 670 miljoner kronor. Och krävde koncernbidrag i olika former på ungefär 620 MSEK. Att driva förlustbolag över så lång tid kräver mycket (onödig) managementtid.

18.7Är NE Sverige AB lönsamt?
Marknadsbolaget NE Sverige AB som den 1 februari 2017 övertog alla tidigare kundavtal i moderbolaget visade räkenskapsåret 2016/2017 en vinst på cirka 5 MSEK. Frågan i rubriken är relevant på grund av de betydande möjligheter som finns att flytta kostnader och intäkter - redan före eventuella öppna koncernbidrag - mellan moder- och dotterbolag.

Räkenskapsåret 2017/18 minskade resultatet för NE Sverige AB till cirka 2 MSEK.

Det får betraktas som allmängods i företagsekonomi att bolag kan ha strategiska och marknadsmässiga intressen av att framställa olika bolag och projekt som lönsamma. Detta behöver inte vara fel och kan mycket väl hålla sig inom god bokföringssed, men denna är tänjbar och beroende av vad bland annat bolagets revisorer anser.

Ett sätt att värdera prissättningen mellan två besläktade bolag är enligt den europeiska lagstiftningen för 'transfer pricing', en fråga som jag arbetat med i ett konsultuppdrag för läkemedelsföretaget Pfizer. Denna lagstiftning skulle till exempel kunna bli aktuell mellan hur moderbolaget och det tyska dotterbolaget hanterar sin internprissättning av immateriella rättigheter.

För att få en något bättre uppfattning om den reella lönsamheten i NE Sverige AB kunde man tänka sig ett pris en tredje utomstående part hade fått betala för att på licens sälja uppslagsverket NE och andra tjänster i Sverige, och jämföra detta med motsvarande faktisk kostnad i dotterbolaget. Data för detta är inte tillgängliga. Vidare har bolaget troligen omfattande kostnader för sin IT-infrastruktur och även inom detta område är kostnadsallokeringen relativt godtycklig ur revisionssynpunkt.

Sammanfattningsvis resulterar ovan nämnda faktorer och andra i att de offentliga uppgifterna om NE Sverige AB inte är tillräckliga för att bedöma bolagets lönsamhet.

18.8Bolaget NE:s långsiktiga strategi och affärsmodell

Affärsmodellen för Nationalencyklopedin har ändrats vid flera tillfällen. Lite summariskt kan sägas att man i en första fas lämnade produktion och försäljning av fysiska böcker. I en andra fas stod digitala versioner av uppslagsverket i centrum och man gjorde bland annat ett misslyckat försök att sälja uppslagsverket som CD-ROM och DVD, och försökte utan framgång cirka 2009-2010 sälja annonser online i NE.se. Kursändringar och återkommande förluster har regelbundet resulterat i VD-byten.

I ÅR för 2010/2011 står ...

Bolaget har under året påbörjat en omställning att gå från att ha varit ett bokförlag till att bli ett digitalt kunskapsföretag.

Bortsett från att man börjat denna omställning tidigare inleddes några år med acceptabel lönsamhet. Denna åstadkoms i första hand tack vare minskade personalkostnader med sammanlagt cirka 10 miljoner på årsbasis 2011.09 -2013.08 och höjda priser. Detta syns i såväl årsredovisningarna som i den ovan refererade forskningsrapporten av Sundin et al. (2013).

Nästa stora strategiförändring syntes cirka 2015 då man började sälja läromedel, köpte Norsteds ordböcker och expanderade internationellt.

18.9Diskussion

Ungefär 2013-14, kanske tidigare, hade ägaren ett val att sälja det då lönsamma "uppslagsverksföretaget" eller sjösätta en ny strategi och en ny affärsmodell. Ägaren valde det sistnämnda vilket syns i såväl etablering av utlandsbolag, förvärv och minskad (kortsiktig?) lönsamhet.

Hur ser huvudägaren Alf Tönnesson (80) - lång intervju i Svensk Bokhandel 2003, som jag inte träffat, på framtiden för bolaget NE och uppslagsverket NE? Är det självklart att dessa har en gemensam framtid?

Man kan argumentera för att bolaget NE och uppslagsverket NE är artfrämmande i Tönnesson-gruppens koncernmiljö. Detta är en grund för reflektion om bolaget NE:s långsiktiga ägarsituation och strategi. Det kan också noteras att bolaget bytt VD relativt ofta - åtta gånger sedan 1994.

Med tillgång till interna data hade man kunnat göra en graf som visade hur stor andel av omsättningen i bolaget NE som under perioden 2001-2018 utgjorts av försäljning av uppslagsverket. I början var en försäljning av böcker en del, men den var minimal under en lång period innan bolaget förvärvade Norstedts ordböcker 2015. NE online säljs inte som unik tjänst utan ingår i olika paket till olika kundgrupper. Genom tillkomsten av läromedelstjänster utgör försäljningen av "uppslagsverkspaketet" en krympande andel av den totala omsättningen.

Det är för tidigt att utvärdera om transformationen till ett vad jag kallar ett 'läromedelsföretag' blir framgångsrik på lång sikt. Att det skulle krävas stora initiala investeringar i läromedelsproduktion var att förvänta.

Det är skillnad på framtiden och affärsmodellen för uppslagsverket NE och framtiden och affärsmodellen för bolaget NE. Se en analys av affärsmodeller för uppslagsverk och prediktion om NE.

Teori kan liknas vid mönster. Ju tydligare man kan iakttaga ett mönster desto mer sannolikt är det att dess förklaringsvärde ökar. Ett sätt att leta mönster (teori) i företagsvärlden är att se hur en verksamhet i ett historiskt perspektiv hanterat kriser och förändringar. Eric Rhenman svW är en av de mest välkända forskarna i den inriktningen. I den traditionen har jag analyserat NE-bolagets årsredovisningar de senaste 25 åren.

Mot bakgrund av bolagets katastrofalt svaga finansiella resultat över den perioden har jag, för att ytterligare förtydliga ett mönster, ställt två frågor: Har bolaget NE rätt ägare? och Vilka är de tysta gränserna för ägarens affärsmodell för bolaget NE?

En sådan kontrafaktisk historieskrivning ehuru intressant görs inte i avhandlingen. Att förvärva och driva bolaget NE har, beroende på hur man räknar, för Tönnesson-gruppen haft en mycket stor alternativkostnad - kanske över tre miljarder.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad: 21 september 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 39 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/