Avhandling i företagsekonomi


Läsanvisning

BiBB.se har två delar. Du är på avhandlingsdelen.

sajt
2b.1   Sajtmodell

Min ambition är att få sajtens avhandlingsdel godkänd som en avhandling - en 'Webbavhandling' - och inte disputera på en tryckt bok enligt nu gällande regler på Ekonomihögskolan i Lund. Min doktorandprofil i Lunds universitets Forskningsportal.

Projektet BiBBB är ett nytt för alla fritt innovativt uppslagsverk som på sikt är tänkt att ägas av Sveriges universitet och högskolor. Arbete pågår för att genomföra den sociala innovationen BiBB - bland annat i samarbete med Lunds universitets organisation - LU Innovation - för kommersialisering av forskning.

2b.1Sex ingångar - välj efter intresse

text

Avhandlingen har sex  Ingångar för att ge läsaren möjlighet att välja efter intresse. Förordet är en generell och introducerande start.

Ingång 1:  Referensstatus.   Kapitel 5.

Mitt koncept 'Referensstatus' och dess relation till affärsmodeller för uppslagsverk är centralt för att förstå avhandlingens grundstruktur, forskningsfrågor, studier, ambition och bidrag.

Ingång 2:   Kunskapsutveckling och ramar.   Kapitel 3.
Grundkravet på en avhandling är 'kunskapsutveckling' vilket är intressant bredare än alltför stort fokus på bidrag till teoriutveckling. Om olika vetenskapliga stilar och ramar.

Ingång 3:   Formatet Webbavhandlingar.   Kapitel 14.
Webbavhandlingar är en ny avhandlingsform och ett experiment. Experiment ska vara annorlunda än det man redan känner till och är van vid. Att se en avhandling som en service är också ett nytt perspektiv. Forskning som inte får läsare finns inte. Citeringar i tidskrifter bakom betalväggar är inte guld för att lösa samhällsfrågor.

Ingång 4:   Modell för 15 studier.   Kapitel 16.
Introduktion till alla studier. Syfte, metoder, resultat och påverkan.

Ingång 5:   Sammanfattning av studier om NE.   Kapitel 15.
Introduktion till sju studier om case-företaget NE och uppslagsverket NE. Sverige har ett kommersiellt allmänt uppslagsverk. Det är inte längre vad det har varit och studierna visar många av förändringarna. Från nergången till övergången till något annat.

Ingång 6:   Uppslagsverk och modellen e-Diderot.   Kapitel 6.
Förutsättningar för vad som kan menas med ett uppslagsverk har radikalt förändrats i den digitala världen. Genom att förstå essensen i den historiska utvecklingen kan man bygga på äldre tiders drivkrafter men formulera modeller och lösningar efter nutidens förutsättningar.

2b.2Navigering och nivåer

site navigation grid
2b.2   Sajtmodell

Informationsbekvämlighet (information convenience) är en viktig faktor i mitt koncept om en avhandling som en servicereferens. Rutnätet anger hypotetiskt att vilken punkt som helst kan länka till vilken annan punkt som helst, interna och externa. Pyramiden är en symbol för olika nivåer på en sajt. I verkligheten kan dessa vara många.

Läsare har olika intressedjup och direktlänkar gör det lätt för en läsare att få veta mer. Det är en utmaning att väcka olika läsarkategoriers intresse. Mer om detta i stycket om Användarkvalitetreferens

I en webbavhandling är ordet "sida" flytande och beror på läsarens "läsenhet". Alla kapitel har ETT nummer även om detta, utskrivet, kan vara mellan 1 och 35 sidor. Orden sida och kapitel används ofta som synonymer. Flera sidor har en lokal navigeringskolumn till höger (i mobiltelefoner ligger denna nästan överst).

I övre högra hörnet anges antalet sidor vid utskrift och en uppskattad lästid. Denna kan variera utifrån läsarens syfte - till exempel överblick, informationsletning eller granskning.

Alla kapitel har datum för när de först publicerades och den senaste uppdateringen.

Avhandlingen innehåller cirka 1.400 länkar varav cirka 1.000 är externa. Den har 34 kapitel med cirka 280 klickbara underrubriker och skulle bli cirka 265 sidor - några studier har mycket data - vid 100% utskrift på papper eller som Pdf.

Sökning på sajten via Google

Sök ord internt på sajten genom att i Google skriva site:bibb.se och sökordet. För att enbart söka i avhandlingsdelen skriv site:bibb.se/avhandling. Se bild. Sökning 1 på wikipedia ger dubbelt så många svar som sök i avhandlingen.

search this site
2b.3   Sökningar

2b.3 Tre kvalitetsnivåer

En utförlig genomgång av nedanstående tre nivåer av kvalitet finns i kapitlet Formatet Webbavhandling. Orden i figuren nedan är länkade till mer genomgång av respektive kvalitetsnivå.

Akademisk kvalitet  →

Användarkvalitet  →

Teknisk kvalitet  →

2b.4   Tre kvalitetsnivåer

2b.4En avhandling som en service

En avhandling är vanligen en produkt som vänder sig till en liten specialiserad läsargrupp. En webbavhandling erbjuder väsentligt större möjligheter att både vara användbar för specialisterna och för en vidare krets. En webbavhandling kan därmed sägas vara både en klassisk produkt OCH en modern service.

Ett bra exempel på en-avhandling-som-en-service är länkar till förklaringar och 'vidgat vetande' i öppna källor. Denna avhandling har ett stort antal länkar till i första hand Wikipedia: svenska (svW), engelska (enW) eller franska (frW). Dessa länkar ökar läsvärdet för en bredare krets men minskar det inte för specialisterna. Mer om service i kapitlet 'Webbavhandlingar'.

Referenser och service

I en webbavhandling kan en avhandlings Referenslista göras mer dynamisk och därmed mer användbar för alla. I ett flertal av denna avhandlings referenser finns en länk 'Kontext 1' och 'Kontext 2' som leder till det eller de kapitel - och ibland stycken - där respektive källa anförs och diskuteras.

Ref+ efter en artikel, bok eller annan referens betyder att det i Referenskapitlet finns en klickbar länk till mer information online. Denna kan till exempel vara en öppen och fri resurs på en sajt. Beteckningen 'Local' betyder att resursen finns på samma server som denna sajt.

2b.5 Förkortningar och tips

Den gula kvadraten - - bredvid kapitelnumret i sidomenyn är klickbar och för dig till menyn längst ner på varje sida.

B  länk till BiBB  a länk till avhandlingen.   = extern länk
enW /svW /frW = länk till Wikipedia.   = mouse over för mer info
 = se text på samma sida.

2b.6 Arkiv bakom lösenord

Några referenser och artiklar i avhandlingen finns i ett lösenordsskyddat Pdf-arkiv för att undvika indexering av Sökmotorer. I några få fall gäller detta artiklar som finns bakom en Betalvägg som kan ha särskild betydelse för läsare utanför högskolevärlden. Filerna får inte återpubliceras.

Inloggning till några artiklar och presentationer.

Lösenordet i bägge raderna är:  open

2b.7 Feedback och föredrag

Kommentarer och synpunkter på svagheter, och förbättringar är mycket välkomna. Kommentarer publiceras inte utan tillstånd.

Jag håller gärna seminarier eller föredrag om avhandlingen eller delar av den på bibliotek, företag, organisationer och högskolor.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad: 28 juli 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 39 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/