27 sidor
vid utskrift

Jämförelse NE och Wikipedia
ingår i 'Analyser av NE'

Sveriges första forskningsstudie som analyserar HUR man kan jämföra uppslagsverken NE och Wikipedia. Analysen testas i en jämförelse av 150 ordreferens

Resultat: Wikipedia är den klart mest användbara tjänsten - bland annat för att den är fri för alla, minst tio gånger mer omfattande än NE - och har högre webbnivåreferens. Wikipedia är mer tillförlitlig då de signerade uppslagsorden i NE ofta har få eller gamla referenser och ofta är ouppdaterade. Cirka 65% av artiklarna i NE saknar författarnamn. För  nya uppslagsord 2018 är denna siffra ≈90%. NE har låg transparensreferens

skola

Bolaget NE säger att uppslagsverket är "Sveriges främsta, baserat på vetenskapliga principer". Detta påstående bryter mycket sannolikt mot Marknadsföringslagen.

Studien gör också en jämförelse mellan svenska och engelska Wikipedia. Engelska Wikipedia är bästreferens

Referensstatus, användbarhet och modernitet

Ett uppslagsverk är idag en digital Online-tjänst och en del i människors önskan att söka efter och finna mer trovärdig information. För att fylla en sådan roll, i en "sökvärld" dominerad av Google,B är frågor om Referensstatus, användbarhet, transparensreferens och webbnivåreferens centrala frågor.

01Bakgrund och syfte med denna forskningsstudie

Det finns ingen tidigare forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia svW. En studie som först diskuterar HUR man kan jämföra NE och Wikipedia och sedan använder den analysen - eller modellen - för att undersöka ett större antal ord - 150- fyller en lucka för både användare och kunder.

Statens medieråd har en sida "Källkritik - en utmaning". Där stod i oktober 2016 följande ...

Det har inte gjorts några systematiska jämförelser mellan Wikipedia och till exempel Nationalencyklopedin (NE). rörande deras tillförlitlighet. De stickprov som gjorts visar dock på små skillnader. Man ska dock tänka på att vissa texter på Wikipedia bara är påbörjade medan andra kan vara betydligt mer utvecklade än innehållet i NE.

Nästan den enda "studie" man finner i media är en artikel i Svenska Dagbladet 2006 där man jämförde innehållet i nio (sic) artiklar i NE och Wikipedia.Det finns internationella studier som jämfört engelska Wikipedia och Encyclopedia Britannica, men även dessa har i huvudsak jämfört ord mot ord.

Frågan om NE och Wikipedia är vanlig i skolvärlden, men mer ovanlig hos allmänheten då relativt få idag använder NE. användning av NEDet är relevant att öka kunskapen inför skolornas användnings- och inköpsbeslut. Få elever använder NE efter skoltiden.

02Metodfrågor

Vilka faktorer man anser ska inkluderas vid en jämförelse mellan NE och Wikipedia har stor betydelse för det sammanlagda resultatet.

Vilka faktorer ska inkluderas respektive exkluderas?

Att inkludera betyder oftast att ta hänsyn till en större helhet, ett vidgat perspektiv. Denna utvärdering av NE och Wikipedia inkluderar fler faktorer än att enbart jämföra sakinnehållet i ett antal uppslagsord även om detta är en nog så central fråga.

Allt fler som idag handlar matvaror är medvetna om och påverkas i sina val av var maten kommer ifrån och hur den är framställd. Närodlat är en klar megatrend. Köpare av såväl kläder från H&M som mobiler från Apple bryr sig om arbetsvillkoren i avlägsna producentländer. Bolag i många länder möter lagstiftning för att inkludera fler kvinnor. Det är lätt att hitta fler exempel.

Jämförelsens resultat avser i första hand svenska Wikipedia, men man kan argumentera för att andra länders Wikipedia är en integrerad del i tjänsten Wikipedia. Engelska Wikipedia är betydligt större och har ofta längre artiklar än svenska Wikipedia. Ett exempel på detta är vad som står om världens största webbläsare Chrome i svenska Wikipedia svW och om Chrome i engelska Wikipedia enW. Genom att använda Googles fria översättningstjänst - som håller på att väsentligt uppdaterasB - får man utmärkt läshjälp utan kostnad. Hela Wikipedia - i alla sina språkversioner - blir därmed en lätt tillgänglig källa för alla.

Ju fler faktorer man inkluderar desto sämre blir utfallet för NE.

Det finns ingen värdeneutral metod att jämföra uppslagsverk. Däremot är det viktigt att öppet redovisa alla utvärderingsgrunder och urvalsprinciper. Studien måste vara transparent.

03Projektdesign

Studien fokuserar på att jämföra tjänsten NE och tjänsten Wikipedia - svenska och engelska. Detta är en central utgångspunkt i studien. Att se uppslagsverken som en tjänst är att jämföra de helheter som användare och andra möter. Att jämföra (uppslags)ord är endast en faktor bland flera.

04Faktorer

När Konsumentverkets tidskrift Råd och Rön gör sina jämförelser mellan ett stort antal produkter och tjänster har de en rad faktorer utifrån vilka de gör sin bedömning. Att mäta dammsugares sugförmåga och ljudnivå är naturligt, men vilka faktorer är naturliga - eller rimliga - när man utvärderar uppslagsverk?

Webbnivå

En tjänst eller sajt kan kan vara mer eller mindre bra på att dra fördel av de möjligheter som webben ger. Jag kallar detta för olika grader av "webbnivå". Man kan således säga ett uppslagsverk har högre eller lägre 'Webbnivå'. Detta begrepp innehåller delar som design, tillkomsthistoria, teknisk standard och interaktivitet. Uppslagsverk som NE är en i grunden digitaliserad analog produkt (böckerna). Uppslagsverk med hög webbnivå är 'born digital'. Läs merB

Transparens

Vilken information ger uppslagsverken om författarna, artiklarna och själva uppslagsverket? Här finns en väsentlig skillnad mellan NE och Wikipedia. Som många vet är flertalet långa artiklar i NE signerade med ett författarnamn medan artikelförfattarna i Wikipedia är många och anonyma. Författarnamnet i NE är en form av auktorisation och kontrollfunktion. I Wikipedia är kontrollen i första hand en pågående kollektiv utvärdering av artiklarnas kvalitet och referenser. Men det som borde fungera som kontrollfunktion i NE fungerar inte då det inte går att få någon upplysning om vem författaren är. Detta hade NE lätt kunna informera om ifall de så önskat. NE har en kontrollfunktion i sin redaktion som enligt en forskarrapport från 2013 dock har reducerats med två tredjedelar.

Artikelreferenser och lättheten i dessas åtkomst har stor betydelse för att elever och andra intresserade ska kunna utöva källkritik.

NE har en Uppdateringsskuld

En äldre artikel kan fortfarande var rimligt rätt, men i ett modernt uppslagsverk bör såväl produktionsår som uppdateringsår finnas med. NE saknar all information om författarna i de fall en sådan är namngiven. I studien finns författarnas ålder angiven - uppgifter via i första hand Google - för att indikera artiklarnas ungefärliga produktionsperiod.

Vid utvärdering av datakod är begreppet Teknisk skuld enW centralt. Man kan jämföra med en finansiell skuld och den latenta kostnaden för att modernisera och uppdatera befintlig kod. NE har en betydande och växande Uppdateringsskuld vad avser såväl innehåll som teknisk funktionalitet.

NE saknar externa länkar

Såväl NE som Wikipedia har interna länkar. En av de stora svagheterna med dagens NE är att NE saknar externa länkar.

Alla uppslagsord i studien har direktlänkar till såväl svenska som engelska Wikipedia. Då NE kräver betalning och inloggning har inga ord kunnat länkas till NE.

Artikelvolym och ämnesområden

Volymfrågan är viktig eftersom flertalet människo tenderar att välja en tjänst som i princip alltid ger ett acceptabelt svar, om än inte det bästa. Wikipedia är minst 10 gånger större än NE och växer fortare. Tyvärr har NE inte publicerat någon karta över inom vilka ämnesområden man har bättre respektive sämre täckning. Hade NE varit öppet hade det varit ganska lätt att skriva ett program som automatiskt producerade en vägledande ämneskarta.

Innehållet i enskilda uppslagsord

Svarens saklighet, längd, antalet referenser och deras datum, länkar till närliggande ord är bland de faktorer som har betydelse.

Räckvidd, läsare och författare

Då NE idag är en betaltjänst är det allt färre elever och personer som använder NE. Om bolaget NE bytte strategi skulle det inverka mycket positivt på uppslagsverkets räckvidd och författarrelevans.

Metaaspekter och likvärdighet

På ne.se finns ingen dialog - eller forum - om tjänstens funktion och utveckling. På Wikipedia finns en livaktig diskussion, oftast förd av wikipedianer, om tjänstens framtid etc. En fri tjänst är i grunden likvärdig, medan landets skolor, bibliotek och kommuner inte har lyckats uppnå en för medborgarna likvärdig tillgång till uppslagsverket NE.

05Lärdomar och beslutspåverkan

Det är bra om denna studie kan bidra till att fler intressenter (beslutsfattare) och användare blir medvetna om sina kriterier när de bedömer NE och Wikipedia. Förhoppningsvis påverkas en del lärare som använder NE och Wikipedia i sin undervisning.

För några betyder det inget eller lite att NE-artiklarna inte har några externa länkar eller att man inte kan få reda på vem artikelförfattaren är. För andra kan dessa faktorer och t ex att endast mycket få elever kommer att använda NE efter skolan har stor betydelse. Några tänker på vad en skola eller bibliotek kan få för andra resurser om man inte abonnerar på NE medan andra anser att kostnaden inte är en betydelsefull fråga. Inställningen är ofta värderingsbaserad.

NE åtnjuter en historisk referensstatus som gör att många har bestämt sig för att NE är bra och har inte intresse av att ifrågasätta sin uppfattning eller sätta sig in i de verkliga förhållandena. Ett modernt ord för detta är faktaresistens.

06Kriterier för urval av uppslagsord

Alla inser svårigheten i att göra ett rättvisande urval. Generellt kan antas att ju fler ord desto säkrare blir bedömningsunderlaget. Volymmålet är 150 ord och att dessa finns inom cirka 15 olika ämnen, vilket kan anses tillfredställa kravet på ämnesbredd och antal artiklar. Fler artiklar ökar säkerheten i studien, men har avtagande gränsnytta.

Urvalet av ord inom varje ämne styrs av

Utvärderingen baseras på

07Resultat i tabellformat

Tabellen visar tydligt att svenska Wikipedia får mycket högre poäng än NE. Engelska Wikipdia är i sin tur ännu bättre än vad tabellen utvisar då omdömena mycket bra och mycket bra+ noteras i samma kolumn. Ord som saknas ger -1 poäng, Kort =1 poäng, OK = 2 poäng, Bra = 3 poäng, Mycket bra = 4 poäng. Engelska Wikipedia får minus får några "helsvenska" ord.

Tabellen ska inte läsas som en exakt värdering då denna delvis beror på vilka kriterier man använder.

NE får 255 poäng, Wikipedia får 466 poäng = +83%

Eng. Wikipedia får 556 poäng = 19% fler än sv. Wikipedia.

Jämför också antalet erhållna "Mycket bra",
12(NE)  -  59 (sv Wikipedia)  -  134 (eng Wikipedia)

ne och wikipedia

08 Ämnen och uppslagsord

Arkitektur

01 Antoni Gaudí
Spansk (katalansk) arkitekt, 1852-1926, som bland annat är känd för kyrkan Sagrada Familia i Barcelona. Utvecklade en egen stil av jugendkaraktär.

NE: OK, författare Thomas Hellquist f 1948, en ref från 1980, ouppdaterad 20+ år.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 180+ ref.

02 Armerad betong
Konstruktion av betong som oftast är förstärkt med armeringsjärn.

NE: bra, författare Lennart Elfgren f 1942, inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 30+ ref

03 Byggnadsarbetareförbundet
Svensk fackförening med drygt 100.000 medlemmar.

NE: kort, ingen författare, inga ref, ouppdaterat.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: kort, <5 ref.

04 Carmen Izquierdo
Spansk-svensk arkitekt, f 1974, som fick Kasper Salin priset 2012 för Domkyrkoforum, en tillbyggnad till Lunds domkyrka.

NE: ordet saknas.
Sv W: kort, <5 ref. En W: ordet saknas.

05 I M Pei
Berömd japansk-amerikansk arkitekt f 1917. Har bland annat gjort glaspyramiden utanför Louvren i Paris och New East Wing till National gallery i Washington DC.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 160+ref.

06 Kasper Salin priset
Anses vara Sveriges förnämsta arkitekturpris. Utdelas sedan 1962.

NE: kort, ingen författare, inga ref, ouppdaterat 10+ år.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: kort, <5.

07 Lunds domkyrka
Grundlades på 1100-talet. Nuvarande form är från mitten av 1800-talet under ledning av arkitekt Helgo Zettervall.

NE: bra, författare Erik Cinthio f 1921, fyra ref senaste från 2008.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 5+ ref.

08 Sigurd Lewerentz
En av Sveriges internationellt mest kända arkitekter. 1885-1975.

NE: OK, författare Björn Linn 1933-2011, en ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: bra, <5 ref.

09 Skanska AB
Svensk byggkoncern som grundades 1887. Ett av världens 10 största byggföretag, stora internationella projekt.

NE: kort, ingen författare, inga ref, ouppdaterat.
Sv W: mycket bra, 50+ ref. En W: mycket bra, 70+ ref.

10 Zaha Hadid
Internationellt känd irakisk-brittisk arkitekt. 1950-2016. Hon ritade ett flertal unika och prisbelönta byggnader.

NE: OK, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 90+ ref.

Biologi och miljö

11 Alger
Grupp av fotosyntetiska organismer.

NE: mycket bra, författare Olle G Olsson 1935-2008, inga ref.
Sv W: bra, <5 ref, ouppdaterad. En W: mycket bra+, 130+ ref.

12 Biokemi
Studier av de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer.

NE: mycket bra, författare Per-Åke Albertsson f 1934, två ref senaste från 1989.
Sv W: kort, <5 ref, ouppdaterad. En W: mycket bra+, 190+ ref.

13 Biologisk mångfald
Variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung.

NE: bra, författare Per Elvingson och Sven G. Nilsson, tre ref senaste från 2007.
Sv W: mycket bra, <5 ref. En W:bmycket bra+, 230+ ref.

14 Buller
Oönskat ljud. Bullerskador kan orsakas på arbetsplatser, på rockkonserter och andra ställen. Oljud från fläktar, trafik och häckande svartfågel i städerna (hm) kan vara såväl irriterande som stressframkallande.

NE: OK, författare Sven Lindblad f 1927, inga ref.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

15 Charles Darwin
Engelsk vetenskapsman och naturforskare, 1809-1842. Lade grunden till den moderna evolutionsläran. Hans centrala verk, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, kom ut 1859 (på svenska 1871).

NE: bra, författare Hans Krook 1935-2008, fyra ref senaste 2009.
Sv W: mycket bra, 200+ ref. En W: mycket bra, 250+ ref.

16 Flyttfåglar: fågelflyttning
Fåglar som migrerar till andra länder under vintern.

NE: bra, författare Ragnar Hall f 1942, fyra ref senaste från 1989, ouppdaterat 10+ år.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 120+ ref.

17 Fotosyntes
Den process där levande organismer tar hand om energi från ljus och omvandlar och lagrar den i kemiska bindningar.

NE: mycket bra, författare Lars-Olof Björn f 1936, inga ref.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 80+ ref.

18 Global uppvärmning
Hot mot vår överlevnad. Omfattande debatt om hur mycket av den globala uppvärmingen som orsakas av människan.

NE: mycket bra, författare Anders Björkström f 39 (?) och Michael Tjernström f 1955, fyra ref senaste 2011.
Sv W: mycket bra, 70+ ref. En W: mycket bra+, 300+ ref.

19 Miljövetenskap
ett tvärvetenskapligt ämne som studerar sambanden natur/miljö och människa.

NE: OK, författare Eva Selin Lindgren 1936-2011, inga ref, ouppdaterat 10+ år.
Sv W: kort, <5 ref. En W: mycket bra, 20+ ref.

20 Rachel Carson
Amerikansk marinbiolog och författare, 1907-1964, som 1962 publicerade den mycket omtalade boken Tyst vår. Den varnade bland annat för konsekvenserna av den stora biocidanvändningen i jordbruket.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: OK, 5+ ref. En W: mycket bra, 130+ ref.

Ekonomi

21 Adam Smith
Kallas ofta för grundaren av ämnet nationalekonomi. Utgav 1776 Nationernas välstånd.

NE: OK, författare Bo Sandelin f 1942, tre referenser senaste från 1990, ouppdaterad.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 150+ ref.

22 Gräsrotsfinansiering (crowdfunding)
Modell för investeringar i riskfyllda nya kreativa projekt.

NE: kort, ingen författare, inga referenser, ouppdaterat.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 110+ ref.

23 Internationella valutafonden: IMF
FN-organisation för ekonomisk utveckling och finansiell säkerhet.

NE: OK, författare Sven Bläckberg, 1927-2008 och Ann-Sophie Gleisner, 1946-, ouppdaterad.
Sv W: bra, 15+ ref. En W: mycket bra+, 140+ ref.

24 Janet Yellen
Sedan 2014 år ordförande i USA:s centralbank Federal Reserve System. Professor emerita i ekonomi från Berkeley. Född 1946.

NE: kort, ingen författare, inga referenser, ouppdaterat.
Sv W: kort, 5+ ref. En W: mycket bra, 50+ ref.

25 Konkurs
Företag som förklarats vara på obestånd.

NE: mycket bra, författare Andes Stening f 1946, inga referenser, ouppdaterat.
Sv W: mycket bra+, 150+ ref. En W: bra, 40+ ref.

26 Livscykelkostnadsanalys
Att analysera en tjänst eller produkt över dess livslängd. Görs ofta för stora investeringar.

NE: kort, ingen författare, ouppdaterad.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: kort, <5 ref, ouppdaterad.

27 Mikrofinansiering
Lån till fattiga i utvecklingsländer utanför det traditionella banksystemet.

NE: ordet saknas.
Sv W: mycket bra, <5 ref. En W: mycket bra+, 80+ ref.

28 Nationalekonomi
vetenskap för att studera hushållning med knappa resurser. Indelas ofta i mikro- och makroekonomi.

NE: OK, författare Claes-Henric Siven f 1940, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: bra, 15+ ref. En W: mycket bra, 200+ ref

29 Riksrevisionen
Oberoende myndighet för att granska statens verksamhet. Samtliga tre riksrevisorer tvingades avgå 2016.

NE: OK, ingen författare, ouppdaterad.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: ordet saknas.

30 Transaktionskostnad
Kostnader för att genomföra en affär t ex informationsinhämtning. 1991 fick Ronald Coase Riksbankens "Nobelpris" för studier om bl a betydelsen av transaktionskostnaderna i samhället.

NE: kort, ingen författare, ouppdaterad.
Sv W: kort, <5 ref, ouppdaterad. En W: mycket bra, 20+ ref.

Geografi och natur

31 David Livingstone
Engelsk missionär och upptäcktsresande, 1813-73. Journalisten Henry Stanley från New York Herald skickades till Afrika för att hitta honom och yttrade vid deras möte 1871 den kända repliken Dr. Livingstone I presume.

NE: OK, författare Pär Eliasson f 1957 (?), två senaste från 1974.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 80+ ref.

32 Geodesi
Vetenskapen om jordens uppmätning.

NE: mycket bra, författare Lars-Erik Sjöberg f 1947 och Martin Ekman (?). 7 ref senaste från 1990.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 30+ ref.

33 Gertrude Bell
Engelsk upptäcktsresande, arkeolog och författare, 1868-1926. Hon grundade ett arkeologiskt museum i Bagdad och deltog i flera diplomatiska förhandlingar. 2015 gjordes en film om henne med Nicole Kidman i huvudrollen.

NE: kort, ingen författare, en ref från 1997.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 60+ ref.

34 Golfströmmen
Varm havsström i västra Atlanten.

NE: bra, författare Håkan Westerberg f 1943 (?), en ref från 1965, ouppdaterad.
Sv W: OK, 5+ ref. En W: mycket bra+, 40+ ref.

35 Longitudproblemet
Historiskt stort navigeringsproblem till havs. Opålitlig navigering via måntabeller fick klockren lösning.

NE: kort, ingen författare, en ref från 1997, ouppdaterad.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra+, 15+ ref.

36 Medelhavet
Hav som gränsar till Europa, Afrika och Asien.

NE: bra, författare Håkan Westerberg f 1943 (?) och Ragnar Hall f 1942, fyra ref senaste från 1996.
Sv W: mycket bra, 15+ ref. En W: mycket bra+, 70+ ref.

37 Sahara
Jordens största ökenområde. Beläget i Nordafrika.

NE: bra, författare Lars-Erik Åse 1933-2012 och Göran Burenhult f 1942, två ref senaste 1994, ouppdaterad.
Sv W: bra, 5+ ref, ouppdaterat. En W: mycket bra, 60+ ref.

38 Stora barriärrevet
Världens största korallrev. Ligger utanför Australiens nordöstra kust och är ett stort turistmål för dykare. Revet är hotat av miljöföroreningar.

NE: kort, ingen författare, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: mycket bra, 50+ ref. En W: mycket bra+, 120+ ref.

39 Stormen Gudrun
Förödande storm 2001. Stor trädfällning, el- och teleproblem för många.

NE: bra, författare Dicte Helmersson f 1951, journalist, inga ref.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: OK, 5+ ref.

40 Tsunami
Stor vattenvåg som i de flesta fall beor på seismisk aktivitet i havsbotten. En stor jordbävning i Indiska oceanen 2004 orsakade en vattenvåg som dödade över 200.000 människor.

NE: OK, författare Håkan Westerberg f 1943 (?), inga ref.
Sv W: mycket bra, 5+ ref. En W: mycket bra+, 60+ ref.

Historia och statskunskap

41 Aleppo
Krigshärjad stad i Syrien.

NE: kort, författare Jan von Konow, 1922-2016, och Hans Holmén, 1937-2016. Inga ref, ouppdaterad.
Sv W: bra, 15+ ref. En W: mycket bra+, 140+ ref.

42 Andra världskriget
1939-45. Det hittills värsta nutida kriget med 50-85 miljoner döda.

NE: mycket bra, författare Bo K A Hult 1941-2015, 25 ref alla utom en före 2003.
Sv W: mycket bra, 40+ ref. En W- mycket bra+, 600+ ref.

43 Decemberöverenskommelsen
Politisk överenskommelse för att hindra Sverigedemokraterna att få inflytande. Upplöstes nio månader efter tillkomsten.

NE: OK, författare Frans af Schmidt NE-redaktionen. Inga ref.
Sv W: mycket bra, 35+ ref. En W: ordet saknas.

44 Europeiska unionen: EU
En samarbetsorganisation mellan för närvarande 28 medlemsstater. EU:s framtid är idag oklar med många svåra problem och inre motsättningar.

NE: mycket bra, författare Rutger Lindahl f 1944, inga ref.
Sv W: mycket bra, 150+ ref. En W: mycket bra+, 260+ ref.

45 Indira Gandhi
1917-84. Premiärminister i Indien 1966–1977 och 1980–1984 då hon mördades. Indira Gandhi var dotter till Jawaharlal Nehru, indisk självständighetskämpe som var Indiens förste premiärminister 1947–1964.

NE: OK, författare Karl-Reinhold Hællquist 1931-2000, två ref senaste från 1989.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 160+ ref.

46 Palestinska befrielseorganisationen: PLO
Grundades 1964 med syfte att med militära medel befria hela Palestina.

NE: OK, författare Sune Persson 1938-2013, inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 100+ ref.

47 Rösträtt
Avser i första hand Sverige.

NE: bra, författare Agne Gustafsson f 1925, tre ref senaste från 2005 och Ulla Manns om kvinnlig rösträtt, f 1959, två ref senaste från 2004.
Sv W: mycket bra, 15+ ref. En W: mycket bra internationellt, 70+ ref.

48 Successionsordningen: tronföljd
Sveriges äldsta nu gällande grundlag. Den reglerar den svenska tronföljden. 1978 beslutade riksdagen införa kvinnlig - agnatisk rösträtt.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: bra, 10+ ref.

49 Upplysningstiden
Kulturhistorisk rörelse i Europa under 1700-talet. En tid då nya vindar blåste inom konst, filosofi, religion, teknik och debatt. Diderot, Rousseau och Voltaire var bland de mest kända i Frankrike.

NE: OK, författare Tore Frängsmyr 1938-2017, tre ref senaste från 1993.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 250+ ref.

50 Wilhelm von Humboldt
Stats- och språkvetare. Grundare av Berlins första universitet 1810 och räknas ofta som stilbildare för de moderna forskningsuniversiteten.

NE: kort, ingen författare. Två ref senaste 1983.
Sv W: bra, <5 ref. En W- mycket bra+, 30+ ref.

IT och telekom

51 Ada Lovelace
"Historiens första programmerare".

NE: OK, ingen författare, en referens från 1985.
Sv W: mycket bra, 90+ ref. En W: mycket bra+, 120+ ref.

52 Angry Birds
Världsberömt spel.

NE: ordet saknas.
Sv W: bra, 10+ ref. En W- mycket bra+, 90+ ref.

53 Cascading style sheets: CSS
presentationsspråk för alla moderna webbsidor.

NE: ordet saknas.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra+, 80+ ref

54 Digital klyfta
Ojämn förmåga i digital hantering.

NE: ordet saknas.
Sv W: OK, 10+ ref. En W: mycket bra+, 100+ ref.

55 Ericsson-koncernen
Telekomföretag.

NE: OK, tre författare, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: mycket bra, 70+ ref. En W: bra, 70+ ref.

56 Google Chrome
Världens största webbläsare.

NE: ordet saknas.
Sv W: OK, 10+ ref. En W: mycket bra, 270+ ref.

57 Huawei
Telekomföretag, stor Ericssonkonkurrent.

NE: kort, ingen författare, ouppdaterad.
Sv W : OK, 10+ ref. ouppdaterad. En W: mycket bra+t, 220+ ref.

58 Mobiltelefoni
Historia, nutid och utveckling.

NE: OK, författare Ivan Kruzela f 1947, inga ref, teknikojämnt, ouppdaterad.
Sv W: bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 110+ ref.

59 Responsiv webbdesign
Modernt sätt att koda webbsidor för alla typer av skärmar och skärmstorlekar.

NE: ordet saknas.
Sv W: OK, 5+ ref. En W: mycket bra+, 40+ ref.

60 Steve Jobs
Grundare av Apple.

NE: kort, ingen författare, en ref. från 2011, ouppdaterad.
Sv W: mycket bra, 40+ ref. En W : mycket bra+, 230+ ref.

Konst

61 Ai Weiwei
Världsberömd kinesisk konstnär. Regimkritisk.

NE: kort, ingen författare, en referens från 2011.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 90+ ref.

62 Camille Claudel
Fransk skulptör och grafiker, 1864-1943. Elev och senare (arbets)partner med skulptören Auguste Rodin.

NE: kort, ingen författare, två ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra+, 60+ ref.

63 Cindy Sherman
Betydelsefull amerikansk fotograf, född 1954. Har ofta sig själv i olika skepnader som motiv.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: kort, <5 ref. En W: mycket bra, 80+ ref.

64 Graffiti
Spraykonst i det offentliga rummet.

NE: OK, författare Staffan Jacobsson f 1948, fyra ref den senaste från 1990.
Sv W: bra, 40+ ref. En W: mycket bra, 180+ ref.

65 Johannes Vermeer
Världsberömd holländsk målare, 1632-75. Endast cirka 35 verk. Flicka med pärlörhänge är ett.

NE: kort, ingen författare, en referens från 1995.
Sv W: bra, 40+ ref till alla verken. En W: mycket bra+, 100+ ref.

66 Konstförfalskning
Ett gissel för bl a köpare, auktionshus och andra. Kan drabba alla typer av föremål, nya såväl som gamla.

NE: OK, författare Hedvig Brander-Johansson f 1949, tre ref senaste från 1989.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 40+ ref.

67 Konstmarknaden
Omsätter flera hundra miljarder/år.

NE: kort, författare Sven Sandström f 1927, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: ordet saknas. En W: mycket bra, 70+ ref.

68 Louvren
Stort konstmuseum i Paris.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 130+ ref.

69 Mark Rothko
Världsberömd amerikansk målare, 1903-1970. Abstrakt expressionist.

NE: kort, ingen författare, en referens från 1989.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 90+ ref.

70 Olle Baertling
En av Sveriges största konstruktivister.

NE: bra, författare Gunnar Bråhammar, 1922-2011, tre ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: ordet saknas.

Litteratur

71 Anne Frank
Född 1929 i Tyskland och flydde till Holland under andra världskriget där hon skrev dagbok, 1942-44, medan familjen höll sig gömd. Hon dog i ett koncentrationsläger. Anne Franks dagbok är en av världens mest lästa böcker. Filmatiserad.

NE: kort, ingen författare, tre ref senaste från 2000.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 150+ ref.

72 Astrid Lindgren
Världsberömd författare, 1907-2002, av främst sagoböckerna om Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga och Madicken. Böckerna har sålts i över 150 miljoner ex.

NE: mycket bra, författare Vivi Edström f 1923, 18 ref senaste 2015.
Sv W: mycket bra+, 80+ ref. En W: bra, 30+ ref.

73 Bob Dylan
Amerikansk musicerande poet och sångare. Född 1941. Nobelpriset i litteratur 2016.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, 40+ ref. En W: mycket bra+, 500+ ref.

74 Deckare
Spänningslitteratur. Många nya svenska bästsäljare.

NE: bra, författare K Arne Blom f 1946, 12 ref senaste 1993, ouppdaterad.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 50+ ref.

75 Harry Potter
fantasyromaner av författaren J.K. Rowling som gavs ut 1997-2007. Cirka 500 miljoner böcker sålda.

NE: kort, ingen författare, en ref från 2009.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 110+ ref.

76 Joyce Carol Oates
Amerikansk författare f. 1938. Nämns som Nobelpriskandidat.

NE: bra, författare Anders Hansson och Claes-Göran Holmberg, en ref från 1998, ouppdaterat.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 80+ ref.

77 G K Chesterton
Engelsk lärd författare, journalist och lekmannateolog, 1874–1936. Mest känd för sina berättelser om detektiven Father Brown.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 120+ ref.

78 Marcel Proust
Fransk författare. 1871-1922. Mest känd för storverket På spaning efter den tid som flytt.

NE: bra, författare Anders Röhl f. 1942, sju ref senaste 2000.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 50+ ref.

79 Svenska akademin
Grundades 1786 av Gustav III. Delar årligen ut ett Nobelpris i litteratur.

NE: bra, ingen författare, fyra ref senaste 2011.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: OK, 10+ ref.

80 Wilkie Collins
engelsk författare, 1824-1889, som av storheter som Dickens, T S Eliot och Dorothy L Sayers ansågs som en grundarna av genren deckare, mer så än Edgar Allen Poe. Mest kända verk The woman in white från 1859. Över 30 böcker på svenska.

NE: ordet saknas.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

Hälsa, mat och livsstil

81 Auguste Escoffier
Berömd fransk mästerkock, 1846-1935. Hans kokbok Guide Culinaire (Handledning i modern kokkonst) från 1903, innehåller cirka 5 000 recept.

NE: kort, inga ref.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 20+ ref.

82 Cannabis: historia och (miss)bruk
Cannabis är idag den utan tvekan mest förekommande illegala drogen i Sverige.

NE: bra, författare Jörgen Malmquist f 1937, Jan Ovesen 1945-2016, Kerstin Tunving 1930-94, Ola Thulin f 1946 , inga ref, ouppdaterat.
//Sv W: mycket bra, 120+ ref. En W: mycket bra, 250+ ref.

83 Choklad
Livsmedel baserat på kakaobönan. Finns i olika kvalitéer där sämre sorter har högre andel kakaomassa som innehåller cirka 50% fett.

NE: bra, författare Per Ove Werling f 1939 och Marianne Lindblom (?), inga ref.
Sv W: mycket bra, 70+ ref. En W: mycket bra+, 110+ ref

84 Genetiskt Modifierade Organismer - GMO
Att via genmanipulation förändra biologiska organismers arvsmassa. Förekommer inom t ex växt- och djurförädling. GMO inom livsmedel är ett mycket debatterat område.

NE: mycket bra, författare Arnulf Merker 1945-2010, inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 190+ ref.

85 Julia Child
Amerikansk kock, kokboksförfattare och TV-personlighet, 1912–2004. Hennes mest kända kokbok, första delen, utgavs 1961 och heter Det goda franska köket. Meryl Streep spelar Julia Child i en mycket under underhållande film Julie & Julia från 2009 där den yngre Julie parallellt lagar Julias mat i modern tid.

NE: kort, inga ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 60+ ref.

86 Motion - träning
Fysisk aktivitet för att må bättre och förbättra hälsan. Både motion och sömn har en antiinflammatorisk effekt enligt ny forskning.

NE: OK, författare Lars-Magnus Engström 1938-2104, inga ref.
Sv W: bra, 30+ ref. En W: mycket bra, 60+ ref

87 Råkost
Livsmedel i form av råa frukter, grönsaker och rotfrukter.

NE: kort, inga ref.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 40+ ref (vegetables)

88 Spelberoende
Psykologiskt eller socialt beroende av hasardspel. Klassas som impulskontrollstörning. Olika undersökningar pekar mot att en till fyra procent av personer 15 år och älde är spelberoende. Många fler har högriskbeteende.

NE: kort, ingen författare, en ref från 1969.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 70+ ref.

89 Stenålderskost
En kost som människan antas ha ätit under tiden som jägare och samlare fram till jordbrukssamhällets början i Mellanöstern för ca 10 000 år sedan.

NE: ordet saknas.
Sv W: bra, 20+ ref. En W: mycket bra, 40+ ref.

90 Sötningsmedel
Avser icke naturliga sockertillsatser som aspartam och sackarin med flera.

NE: OK, författare Leif Hambraeus f 1936, Bengt Borgström 1922-2009, Susanne Carlsson (?), inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 40+ ref

Medicin

91 Antibiotikaresistens
Allt större hälsohot.

NE: kort, författad av Rune Grubb 1920-1998 och Bengt Hubendick 1916- 2012, ouppdaterad.
Sv W: bra, 15+ ref. En W: mycket bra+, 200+ ref.

92 AstraZeneca
Engelsk-svenskt globalt läkemedelsföretag.

NE: kort, ingen författare, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: bra, 15+ ref. En W: mycket bra, 80+ ref.

93 Betablockerare
Läkemedel mot högt blodtryck.

NE: kort, författare Jörgen Malmquist f 1937, ej uppdaterad på 10+ år.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 60+ ref.

94 Bill & Melinda Gates foundation
Världens största privata välgörenhetsorganisation. Fokus på hälsofrågor, utbildning och fattigdomsbekämpning.

NE: ordet saknas.
Sv W: kort. En W: mycket bra, 150+ ref.

95 Diabetes
Ämnesomsättningssjukdom.

NE: ej uppdaterad på 10+ år. Huvudförfattaren Carl-David Agardh 1946-2013 ansåg på fråga 2011 att "innehållet var förlegat".
Sv W: bra, 40+ ref. En W: mycket bra+, 110+ ref.

96 Malaria
Allvarlig och ofta dödlig parasitsjukdom.

NE: ej uppdaterad på 10+ år, inga ref.
Sv W: OK, 5+ ref. En W: mycket bra, 200+ ref.

97 Maurice Hilleman 1919-2005
Världsberömd amerikansk vaccinationsforskare som uppfann över 40 vaccin.

NE: ordet saknas.
Sv W saknar detta ord. En W: mycket bra, 10+ ref.

98 Migrän
Svår huvudvärk.

NE: bra, författare Bengt Hindfelt 1941-2004, inga ref, ouppdaterat 10+ år
Sv W: mycket bra, 110+ ref. En W: mycket bra, 130+ ref.

99 Narkos
Allmän bedövning.

NE: mycket bra, författare Kenneth Messeter 1932-2003, inga ref, ouppdaterad
Sv W: bra, <5 ref, ouppdaterad. En W: mycket bra+, 10+ ref.

100 Stress
Mental press, ibland bra oftast dålig och allvarlig

NE: ej uppdaterad på 10+ år, författad av Jörgen Malmquist 1937- och Marianne Frankenhaeuser 1925-2015. Två ref från 1958 och 1974.
Sv W: bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 80+ ref.

Musik

101 ABBA
Världsberömd svensk popgrupp: 1972-83 som sålt över 400 miljoner skivor.

NE: OK, författare Alf Björnberg f 1953, inga ref.
Sv W: bra, 40+ ref. En W: mycket bra, 80+ ref.

102 Atonal musik
Musikform som bryter mot den klassiska musikens tonala grundform. Växte fram i början på 1900-talet med kompositörer som Arnold Schönberg och Anton Webern.

NE: bra, författare Tore Eriksson (?), två ref senaste från 1983.
Sv W: kort, <5 ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

103 Beyoncé Knowles
Amerikansk sångerska, låtskrivare och skådespelerska. Född 1981. Har sålt över 100 miljoner skivor.

NE: bra, författare Anders Hansson och Lars Lilliestam, inga ref.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 400+ ref.

104 Birgit Nilsson
Internationellt känd svensk operasångerska, 1918-2005. Hon instiftade Birgit Nilsson-priset, som är ett internationellt musikpris - på en miljon dollar - i klassisk musik. Det delas ut vartannat eller vart tredje år sedan 2009 till en sångare, dirigent, institution eller produktion.

NE: OK, författare Klas Ralf f 1920, inga ref.
Sv W: mycket bra, 30+ ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

105 Emmylou Harris
Amerikansk countrysångerska och låtskrivare. Född 1947. 13 Grammys. Polarpriset 2015.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 20+ ref.

106 Eric Satie
Fransk tonsättare och pianist. 1866-1925.

NE: kort, ingen författare, en ref från 1975.
Sv W: OK, 5+ ref. En W: mycket bra, 50+ ref.

107 Keith Jarrret
Amerikansk jazzpianist och kompositör.

NE: OK, ingen författare, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra+t, 40+ ref.

108 Steve Perry
Amerikansk popsångare i gruppen Journey som bland annat sjöng gruppens största hit "Don't Stop Believin'" spelad mer än 34 miljoner gånger på YouTube. Anses ha en av popvärldens bästa röster.

NE: saknar ordet.
Sv W: OK, <5 ref, ouppdaterat En W: mycket bra, 50+ ref.

109 Strömmande media
Önskad musik, film och video via Internet närhelst användaren önskar det. T ex via kanaler som SVT Play, YouTube, Apple Music och Spotify.

NE: kort, författare Dicte Helmersson f 1951, journalist, inga ref, ouppdaterat.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

110 Woodstockfestivalen
Episk musikfestival 1969 i staten NewYork med över 400 000 besökare.

NE: kort, ingen författare, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 110+ ref.

Pedagogik och psykologi

111 Abraham Maslow
Amerikansk psykolog, 1908-70, mest känd för sin "Behovstrappa". Medgrundare av humanistisk psykologi. Skrev bl a The Psychology of Beeing.

NE: kort, ingen författare, inga ref, ouppdaterat.
Sv W: kort, inga ref, ouppdaterat. En W: mycket bra, 100+ ref.

112 ADHD
En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

NE: OK, författare Christopher Gillberg f 1950 och Kerstin Malmberg f 1948 (?), ouppdaterad, en ref från 2005.
Sv W: mycket bra, 50+ ref. En W: mycket bra+t, 200+ ref.

113 Anorexi och bulemi
Ätstörningar. Anorexia nervosa påverkar det centrala nervsystemet och immunförsvaret. Cirka 50% blir helt friska efter behandling. Bulimia nervosa, med hetsätning och kräkning, kan vara svårare att upptäcka.

NE: bra, författare Jan-Otto Ottosson f 1925, ouppdaterad, tre ref senaste från 2005.
Sv W: mycket bra, 50+ ref. En W: mycket bra, 200+ ref.

114 empati - inlevelseförmåga
En komplex process som bland annat innebär att känna vad den andre känner (affektiv empati) och att förstå vad den andre känner (kognitiv empati).

NE: OK, två uppslagsord, (1) ingen författare, en ref från 2010 och (2) författare Peter Gärdenfors f 1944, en ref från 1985.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 190+ ref.

115 Flow
Ett mentalt tillstånd där personen är helt fokuserad på sin aktivitet och ofta upplever detta som mycket positivt och motiverande. Begreppet skapades i början på 1990-talet av den ungerske psykologiprofessorn Mihaly Csikszentmihalyi.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 80+ ref.

116 Maria Montessori och montessoripedagogik
Italiensk pedagog, forskare, läkare, feminist och filosof, 1870-1952. I Montessoriskolan - den första 1907 - är pedagogens roll att locka och inspirera barnen till aktivitet och koncentration. Barn som har svårt att hitta sitt inre lugn ska ägnas extra uppmärksamhet.

NE: OK, författare Eva Maria Tebano Ahlquist f 1955, ouppdaterad, en ref från 1976.
Sv W: bra, 50+ ref. En W: mycket bra, 130+ ref.

117 Massive Online Open Courses - MOOC
Öppna och fria kurser över Internet i ett stort antal ämnen. Inget begränsat deltagarantal. Erbjuds bland annat av av kända universitet som Harvard, MIT och Stanford och utbildningsföretag som Coursera och Khan Academy.

NE:ordet saknas.
Sv W: OK, 10+ ref. En W: mycket bra, 170+ ref.

118 Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD
En form av ångest efter ett trauma, som t ex innefattat dödshot eller varit katastrofartade - typ krig, samt - sexualiserat - våld.

NE: kort, författare Tom Lundin f 1944, två ref senaste från 1993.
Sv W: mycket bra, 40+ ref. En W: mycket bra+t, 200+ ref.

119 Retorik
Är talekonst i teori och praktik eller för att låna ord från Aristoteles - "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga".

NE: mycket bra, författare Brigitte Mral f 1953 och Kurt Johannessonf f 1935, nio ref senaste från 2008.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 90+ ref.

120 Sören Kierkegaard
Dansk filosof, teolog och författare, 1813-1855, som anses vara en av grundarna till existentialismen. K blev förälskad i och förlovade sig med Regine Olsen. Och skiljde sig av skäl som han kom att begrunda i flera av sina verk. I den kända boken Antingen-eller från 1843 återfinns den kända meningen Gift dig, du kommer att ångra det; gift dig inte, du kommer att ångra det också.

NE: bra, författare Harry Järv 1921-2009, sex ref, senaste 1980.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 320+ ref.

Religion och filosofi

121 Bibelvetenskap - exegetik
Undersöker Bibeln med vetenskapliga metoder och strävar efter att hantera de bibliska texterna på samma sätt som annan äldre litteratur.

NE: kort, ingen författare, två ref senaste från 1982.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: bra, 10+ ref.

122 Bhuddism
En religion som baseras på lärdomar från Siddharta Gautama, Buddha. Buddhismen föddes i det som idag motsvarar norra Indien mellan det femte och tredje århundradet f. Kr. Buddhismen är en världsreligion med över 550 miljoner utövare.

NE: bra, författare Peter Schalk f 1945, två ref senaste från 1984.
Sv W: mycket bra, 120+ ref. En W: mycket bra+, 500+ ref.

123 Existensialism
Ett filosofiskt system som fick sitt nuvarande namn på 1940-talet och tar sin utgångspunkt i människans relation till omvärlden och andra människor. Den franske filosofen Jean-Paul Sartre är en av förgrundspersonerna.

NE: OK, författare Thure Stenström f 1927, sex ref senaste från 1987.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 110+ ref.

124 Fatwa
Ett uttalande av en lärd muslim, en mufti, i en rättsfråga. Kan jämföras med prejudikat i vår rättstillämpning. Den för många mest kända fatwan är den dödsdom som Ayatollah Khomeini uttalade 1989 mot författaren Salman Rushdie för hans bok Satansverserna. S R lever än och bor i New York.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 60+ ref.

125 Heliga Birgitta
Religiös författare och helgon, 1303-1373. Född i Sverige och dog i Rom. Det finns i Sverige en Societas Sanctæ Birgittæ.

NE: bra, författare Tore Nyberg f 1931, 13 ref, ouppdaterad 5+ år.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra, 40+ ref.

126 Kreationism
Uppfattningen att världen och allt levande helt eller delvis har tillkommit genom avsiktlig gudomlig skapelse i motsats till evolutionsläran enligt Charles Darwin med flera. Kreationism är mera tro än vetenskap.

NE: kort, ingen författare, en ref från 1984.
Sv W: mycket bra, 40+ ref. En W: mycket bra, 200+ ref.

127 Kväkare
Kväkarnas teologi är enkel och avskalad. De tänker sig att det finns något av Gud inom varje människa som likt ett inre ljus kan vägleda en.

NE: OK, författare Torsten Bergsten 1946-2013, tre ref senaste 1984.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 200+ ref.

128 Ludwig Wittgenstein
Österrikisk-engelsk filosof, 1889-1951. Han stora verk Tractatus logico-philosophicus (tysk-engelsk parallellutgåva 1922, svensk översättning 1962), utgör ett av 1900-talets mest omdiskuterade filosofiska verk. Det pågår en livaktig debatt bland filosofer om olika tolkningar av hans filosofi och arbeten.

NE: bra, författare Gunnar Svensson f 1948, fyra ref senaste 1994.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 230+ ref.

129 Schartaunism
Väckelserörelse grundad av Henric Schartau. Störst utbredning i Bohuslän under 1800- och 1900-talet.

NE: OK, författare Bengt Hägglund 1920-2015, tre ref senaste från 1984.
Sv W: OK, <5 ref. En W: ordet saknas.

130 Vatikanen
Är påvens säte varigenom denne utövar sin kanoniska jurisdiktion inte enbart över det omedelbara biskopsdömet utan även över hela den Romersk-katolska kyrkans organisation.

NE: kort, ingen författare, en ref från 1992.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

Sport

131 Björn Borg
Sveriges främste tennisspelare, vann bland annat fem raka Wimbledonsegrar, född 1956.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 60+ ref.

132 Dopning
Otillåten användning av substanser för att höja en idrottares prestationer.

NE: bra, författare Jörgen Malmquist f. 1937, Anders Rane f. 1942, Arne Ljungqvist f. 1931, ingen ref, ouppdaterat.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 100+ ref.

133 Eddy Merckx
Världens främste proffscyklist, belgare, vann 525 segrar på 18 år, född 1945.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 250+ ref.

134 FIFA
Internationella fotbollsförbundet.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 90+ ref.

135 Ingemar Johansson
Världsmästare i professionell tungviktsboxning 1959-60. Levde 1932-2009.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra+, 50+ ref. En W: mycket bra, 20+ ref.

136 Manchester United
En av världens mest kända och meriterade fotbollsklubbar.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, 130+ ref. En W: mycket bra, 220+ ref.

137 Nike inc
Ett av världens största sportföretag.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 110+ ref.

138 Paralympiska spelen
en olympiad för personer med funktionsnedsättning.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: OK, 30+ ref. En W: mycket bra, 100+ ref.

139 Ryder Cup
Prestigefylld lagtävling i golf för proffs mellan USA och Europa. Spelas vartannat år.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, <5 ref. En W: mycket bra+, 60+ ref.

140 Serena Williams
Världens främsta tennisspelare, född 1981, 38 major titlar.

NE: OK, ingen författare, inga ref.
Sv W: mycket bra, <5 ref. En W: mycket bra+, 300+ ref.

Teknik och naturvetenskap

141 Elektronmikroskop
Mikroskop där man använder elektroner för att få bilder av mycket små objekt. En typ kallas svepelektronmikroskop.

NE: bra, författare Sture Hogmark f 1943, Staffan Söderberg (?) och Bo Forslind f 1934, tre ref senaste från 1989.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 70+ ref

142 Kullager
Ett rullningslager där själva rullkropparna utgörs av kulor. SKF grundades på Sven Wingquists uppfinning av det flerradiga självreglerande radialkullagret.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 150+ ref

143 Kärnvapen
Vapen med en enorm sprängkraft baserad på fission eller fusion av nukleärt material. Den första atombomben sprängdes över Hiroshima i Japan i august 1945 och dödade direkt över 100.000 människor.

NE: OK, författare Tor Larsson 1933-2006 och Andreas Rosén (?), fyra ref senaste 1994.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 110+ ref

144 Leonardo da Vinci
Universalsnille inom konst, naturvetenskap med mera.

NE: bra, författare Allan Ellenius 1927-2008, Alf Samuelsson 1929-2005 och Bosse Sundin 1945-2008, fem ref senaste 1990.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 160+ ref

145 Marie Curie
Polsk-fransk forskare, 1867-1934. Nobelpristagare i fysik och kemi.

NE: bra, författare Jan Rydberg 1923-2015, en ref.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 120+ ref

146 Moores lag
Grundläggande lag som säger att antalet transistorer per chip dubbleras var 24:e månad. Således fördubblad datakraft per ytenhet.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 150+ ref

147 Nanoteknik
Handlar om att studera, manipulera och bygga ihop materien på 1-100 nanometers - en nanometer är en miljondels millimeter - storlek. Stor framtida betydelse inom bioteknik, elektronik, medicin, fordon och många andra områden.

NE: bra, författare Maria Messing f 1983, en ref.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 80+ ref

148 Stirlingmotor
Jämfört med en vanlig ottomotor är den vibrationsfri och tystgående vilket bl a gjort att den används i ubåtar. Byggdes bl a av Kockums varv i Malmö.

NE: kort, ingen författare, inga ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 100+ ref

149 Transistor
Är en halvledarkomponent och en nyckelkomponent inom modern elektronik som kan masstillverkas till låga kostnader. Tunnfilmstransistorer som används i TV-skärmar och AMOLED-skärmar i mobiltelefoner är en av många typer av transistorer.

NE: OK, författare Kjell O Jeppson f 1949 , inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 60+ ref

150 Ångmaskin
En motor med vattenånga som drivmedium där värmeenergi omvandlas till mekaniskt arbete.

NE: bra, författare Carl-Göran Nilson 1922-2014 och Lennart Schön 1946-2016 , inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 70+ ref

09 Synpunkter och kommentarer

Plats för kommande feedback.

Publicerades: oktober 2016.   Senast uppdaterad den 11 april 2019Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/