Avhandling i företagsekonomi


Om forskningslitteraturen kring Affärsmodeller

strand

12.1Varje kvartal sköljer det in en ny våg av forskning, böcker och tidningsartiklar om affärsmodeller ibland kallade innovativa, digitala, ekosystemiska eller disruptiva. "Business models" ger många träffar på Google och i akademiska databaser.

Affärsmodeller för uppslagsverk är ett smalt område. Utmaningen är att placera in dessa i den teoretiska litteraturen om affärsmodeller och strategi. Som sagts tidigare, är min utgångspunkt inte teorin utan att via en konstruktiv analys av ett samhällsrelevant problem - som jag ser det - se vad teoribasen kan tillföra förståelsen. Ny teori kräver kunskap om äldre teori. Och därefter i samverkan med studierna möjligen tillföra viss ny teori. Kallas ibland för en abduktiv process.

VEM har nytta av den teoretiska kunskapsbasen om affärsmodeller utöver forskare? Hjälper teorierna företag att hantera den digitala tsunamin eller start-ups att lyckas? Hade Nokias och Ericssons mobiltelefoner överlevt om företagsledningen och styrelsen läst och förstått mer om forskningen om affärsmodeller? Läs merreferens

12.2Om litteraturreferenser och användningen av dessa

Min metod för att förstå forskningsläget och relatera mitt arbete till detta är att hitta några så aktuella systematiska litteraturstudier (SLR) som möjligt. Härigenom är det lätt att identifiera och följa några av de tidskrifter i vilka andra intressanta artiklar kan finnas. Som sägs i (Wirtz et al. 2018) nedan är forskningen om BMI spridd - ... we could identify 20 publications that investigate the BMI process - över många fora och då avses enbart tidskrifter.

Definition av en Systematic Literature Review (SLR)

An SLR can be defined as “a reliable, scientific overview of extant research on a subject area or topic (Petticrew and Roberts 2006). Its purpose is to identify, appraise and synthesize all relevant studies using a transparent, replicable process (Tranfield et al. 2003). Protocols for the literature search, article admittance and exclusion, and analytical processes are explicated and provide an audit trail of the processes followed” (Jones et al. 2011: 634). (Andreini & Bettinelli, 2017, s. 2)

business model publications

Figuren - (Foss & Saebi, 2017. s. 202) - visar minst två saker: den ena hur antalet artiklar inom Business Models, BM Innovations och Open Innovations ökat kraftigt under senare år, och den andra att den ackumulerade volymen av artiklar blir allt större.

Foss et al. delar in BMI-forskningen i fyra strömmar:

1. Conceptualization and classification of BMI
2. BMI as a process (e.g., importance of capabilities, leadership, learning mechanisms)
3. BMI as an outcome (e.g., identifying/describing innovative business models)
4. BMI and organizational implications/performance

Till detta kan läggas att forskningsområdet, som beskrivs nedan, sker i ett ökande antal silos. Vilken strategi ska en avhandlingsförfattare eller en etablerad forskare ha för att hantera alla artiklar och referenser i denna situation? Och hur kan den komma att se ut om säg tio år?

Min strategi är att försöka fånga ett satisfierande antal referenser och utgå ifrån att de övriga erbjuder en avtagande marginalnytta eller inte ligger tillräckligt nära mina forskningsfrågor och andra mål.

12.3Forskningsluckor

En vanlig anledning till att studera forskningslitteraturen är för att identifiera forskningsluckor inom ett område och därefter designa sin studie med ambitionen att fylla någon av dessa. I 'Business Model Innovation. From Systematic Literature Review to Future Research Directions' (Andreini & Bettinelli, 2017) sägs

The review provided in this book can be used to identify important knowledge gaps in the BMI literature. This section describes these gaps, and the next section offers specific suggestions—a road map for future research—to address each of these knowledge gaps. (s. 167. Emphasis added.)

Boken ger via en genomgång av 156 artiklar en överblick av BMI-forskningen från dess början till 2015. I kapitel 6 'Conclusions' står bland annat

In particular, the SLR contributes to the ongoing BMI debate by highlighting the perspective silos in which BMI literature has developed. We hope that this overview can help researchers address BMI from multiple perspectives in future work. (Ibid. s. 169, emphasis added.)

I 'Fifteen Years of Research on Business Model Innovation: How Far Have We Come, and Where Should We Go?' (Foss & Saebi, 2017) argumenteras också för en forskning med syfte att fylla 'luckor'.

More compactly, theory is an account of constitutive, causal relationships between two or more concepts within a set of boundary conditions. In the following, we engage in a gap-finding mission in the BMI literature, based on the above understanding of theory in management research. We argue that filling the gaps that we identify will advance the BMI literature. (Ibid. s. 209, emphasis added.)

Litteraturöversikter är en nödvändig del i utvecklingen av ett forskningsfält. Men därav följer inte att den bästa vägen framåt för ny och intressant forskning är att "fylla" identifierade forskningsluckor, vilket är en av teserna i 'Return to Meaning - a social science with something to say' (Alvesson et al. 2017). Citatet ovan visar också en ganska arketypisk figur i det att många forskare utvecklar sina egna definitioner även av de grundläggande koncepten.

Vad är en forskningslucka?
För att besvara frågan kan man tänka i metaforer. I ett rutnät, ett schackbräde, står det pjäser på ett visst antal rutor medan andra är tomma. Om antalet pjäser kan vara fler än 32 kan "gap-filling research" vara att placera ut nya pjäser och blir brädet fullt kan man dela upp rutorna i mindre delar. Det blir viktigare att fylla en 'lucka' på brädet än att fråga om brädets gränser, utformning och topografi.

Gap-spotting becomes the dominant spark for a research paper [...]. No matter how tiny the gap, no matter how irrelevant it is, and even if its only a rethorical device to persuade fellow tribe members, the gap in the litterature is now key. (Alvesson et al. Ibid. s. 74)

La grande famille av René Magritte

En alternativ metafor för forskning vore kanske en konstnärs målarduk. René Magritte undersökte vår bild av verkligheten och ofta på ett skenbart lekfullt sätt. Magritte har bland annat sagt "The real value of art is measured by its capacity for liberating revelation."

Utmaningen är att utveckla både det som tillhör rutnätet och det som tillhör en annan geometri.

12.4Business Model Innovation enligt Bernd W. Wirtz et al.

WirtzWirtz har en professur i 'Information and communications management' på 'German University of Speyer'. Se Wirtz cv.. är av de forskare som de senaste åren skrivit mest om Business Model Innovations. I nedanstående tre artiklar 2016-2018 belyser och analyserar han och medförfattarna olika delar av BMI-forskningen.

I inledningen till artikeln 'Business Model Innovation: Development, Concept and Future Research Directions'. (Wirtz & Göttel & Daiser, 2016) sägs att Although business model innovation (BMI) has gained substantial importance in recent years, there is still a limited understanding of this phenomenon. Artikeln är huvudsakligen en litteraturstudie, men har också som mål att bidra till en mer koherent konceptutveckling och tillhörande case studies.

Några citat ur (Wirtz et al. 2016)

Findings: The study presents a set of yielding definitions of the extant BMI literature and an integrated definition to promote a common understanding of BMI. In addition, it classifies the field into six particular research areas. Given the identified dominance of exploratory research designs, future research should put more emphasis on well-founded conceptual articles that stabilize and consolidate basic research as well as confirmatory quantitative empirical investigations. (s. 1.)

... Yet, regarding advice for companies’ successful implementation of BMI, scientific research should also seek to provide a homogeneous and consistent understanding of the concept, its development and process, as well as related success factors. Unfortunately, the extant literature on BMI draws a quite heterogeneous picture, which lacks conceptual clarity and clear-cut practical advice. This is underlined by Casadesus-Masanell and Zhu (2013) and Spieth et al. (2014), who state that BMI still is a difficult-to-grasp topic since there are inconsistencies in its conceptual framework. (s. 2. Emphasis added.)

... In this context, Koen et al.(2011) claim that BMI can be a significant opportunity for established firms but also a major challenge. A key reason for this circumstance is that BMI cannot be assessed in an abstract manner. Usually experimenting is necessary until a company reaches its goals, increasing risk, cost, and time-to-stabilization (Chesbrough and Schwartz, 2007; Teece, 2010; Lambert and Davidson, 2013). However, BMI is generally seen as a substantial source of value creation (Sánchez and Ricart, 2010; Lambert and Davidson, 2013). Although this field shows many similar opinions, there are tensions and disagreements concerning various points. An ongoing discussion is concerned with the BMI concept itself and how the relationship between BMI and strategy is going to take place. While Markides (2006) rather sees BMI from a strategic innovation perspective, Teece (2010) claims that BMI and strategy are two different things. This is supported by DaSilva and Trkman (2014), who also point out that BMI needs to take into account the overall company strategy, and Abraham (2013), who emphasizes that BMI has its limitations and thus a company needs both a business model and a strategy. (s. 11. Emphasis added.)

bmi-framework

Fokus i artikeln 'Business Model Innovation: An Integrative Conceptual Framework'. (Wirtz & Daiser, 2017) är konstruktionen av ett Ramverk för de faktorer och komponenter som både ingår i och påverkar en Business Model Innovation. Bilden visar de grundläggande frågorna Who?, What? och How? och i rutan 'Visa mer' finns hela ramverket med externa påverkande faktorer.

Wirtz nämner andra forskare, Malhotra Y. (2002), som presenterat ramverk, men Wirtz et al. menar att de genom aktuella litteraturstudier kunnat göra vast modifications till dessa.

Huvudexemplet i artikeln är Google, men författarna inser att studien just därför har flera begränsningar som gör att ...

... the examples do not support any statements concerning empirical validity. Furthermore, the examples are related to a very successful company in a growing and technology-driven environment that looks back at many years of successful BMI. The question remains, if case studies of less successful companies in other industries come to similar conclusions. (Ibid. s. 26. Emphasis added.)

Några citat ur (Wirtz et al. 2017) - tema Frameworks

Figuren (s. 25) visar hela det ramverk som presenteras i artikeln och texten under denna är en beskrivning av det man anser är en förbättring av tidigare ramverk.

bmi-framework

The integration of BMI Techniques & Tools and Knowledge/Information Processing & Sense-making, which are two elements for connecting the central and environmental BMI dimensions in order to gather systematic information and create knowledge, is seen as a vital improvement since this matter has not been illustrated in previous BMI endeavors. Furthermore, the proposed conceptual combination of BMI Sustainability and BMI Competitive Advantage to finally achieve the overall target of BMI Value Creation/Capture is a helpful, abstract presentation of their relationship. (Ibid. s. 26. Emphasis added.)

Min reflektion om ramverk.  Ett ramverk är en konceptuell modell av en komplicerad verklighet och ju mer avancerad modellen är - i meningen att den emulerar verkligheten - desto mindre användbar riskerar den att bli i praktiken. Ett generellt ramverk ska på något sätt appliceras i en situationsunik företagsvärld och av dess ledning. Det ska också ses i förhållande till faktorer som resurser, tidsaspekter, företagets storlek och historia med mera.

I den tredje artikeln 'Business Model Innovation Processes: A Systematic Literature Review'. (Wirtz & Daiser, 2018), som också är en litteraturstudie, är syftet att ... explore[s] insights concerning the BMI process to enhance our understanding about this phenomenon and to present a helpful guidance for researchers and practitioners. (Ibid. s. 40.)

Artikeln beskriver i viss likhet med de tidigare artiklarna BMI-forskningen som splittrad och silobunden. Wirtz et al. säger att man could identify 20 distinctive approaches that differ in content, procedure, and scope, showing that there are various ways how people have handled BMI so far. (Emphasis added)

Citat (1) nedan i 'Visa mer' är författarnas definition av BMI som en process där man ändrar en befintlig affärsmodell eller skapar en ny. Citat (3) handlar om att Wirtz et al. har identifierat sju separata steg i en BMI-process, som kan vara överlappande men icke nödvändigtvis är "undirectional".

Några citat ur (Wirtz et al. 2018) - tema BMI Processes

(1) A key benefit of BMI, which can be understood as an activity of modifying an existing business model or designing and implementing a new business model (Massa and Tucci, 2014), is that it sheds light on identifying new value propositions to generate revenues and to find new ways to create and capture value for its stakeholders (Amit and Zott, 2001; Magretta, 2002; Teece, 2010). Despite the topic’s academic and managerial importance, our understanding on BMI is still limited (Bocken et al., 2014; Wirtz et al., 2016b; Foss and Saebi, 2017) and managers lack appropriate frameworks and tools that support them in their BMI endeavors. (Taran et al., 2016). (Ibid s. 41)

(2)When looking at the findings of the literature review and the identified BMI processes, it becomes obvious that the general criticism concerning the heterogeneous and siloed structure of BMI knowledge also applies to this subfield of BMI research. (Ibid s. 52)

(3) seven generic BMI process phases, which should be taken into account when dealing with BMI: (1) Analysis, (2) Ideation, (3) Feasibility, (4) Prototyping, (5) Decision-making, (6) Implementation, (7) Sustainability. Although the individual steps of the identified BMI processes cannot be allocated to these seven BMI process phases without any overlaps, they nevertheless reflect a wide-ranging aggregation of the recommended BMI process steps in the scholarly literature.(Ibid s. 52)

Wirtz et al. skriver att den generiska BMI-processen is not a ready-made, one size fits all concept that can be blindly accepted without making any modifications. It should be seen as a BMI process framework that provides researchers and managers alike with a BMI process blueprint, which they can adapt to their specific needs. (Ibid s. 52). En rimlig reflektion, men mer förvånande är det jag uppfattar som en motsättning mellan hur Wirtz et al. beskriver BMI-forskningens framgångar och forskningens 'caveats' och obeforskade frågor.

Bland annat föreslås mer forskning om hur BMI ska förankras i organisationen, om antalet faser i en BMI-process, om det finns olika BMI-processer för olika branscher och typer av företag med mera. Det finns nog skäl att säga att BMI-forskningen ännu är i en tidig fas, men att den kommer att utvecklas eftersom

... After all, BMI has established itself as a vital instrument of successfully innovating companies and shaking up entire industries and markets.

Size matters: Är det gradskillnader eller artskillnader mellan hur stora multinationella bolag och SME-bolag (Small and Medium Enterprises) bedriver Business Model Innovations? De tre verksamheter som analyseras i denna avhandling är alla små eller mycket små. Ett uppslagsverk inom ett litet språkområde som svenska, danska och norska har begränsad skalbarhet och är mer artskilt är gradskilt från bolag som Google, Amazon och Apple.

Även om BMI-forskningen hittills inte belyst den storlek av företag som jag skriver om är den generella diskussionen av värde även i denna avhandling. Det är rimligt att anta att användningen av BMI-forskningen för SME-företag - S:et tår för företag med mellan 10 och 50 anställda - kommer att kräva en större situationsanpassning. BMI-processerna är inte osannolikt också mindre rationella i dessa än motsvarande processer i mycket stora bolag. Denna senare aspekt är bland annat belyst i kapitlet om Affärsmodellers tysta gränser.

Definitionsproblemet

En annan intressant aspekt på BMI-forskningen - och som troligen skulle kunna sägas om BM-forskningen och närliggande fält - formuleras

First, the review reveals many nuances of BMI definitions, and many papers cite multiple instances simultaneously. To avoid confusion and increase the robustness of this field of research, it is important that future papers clarify their position in terms of perspective (i.e., the BMI context, level of analysis, and definition of BMI). Andreini & Bettinelli (2017), s. 167)

Citatet pekar på vad man kan kalla    "Definitionsproblemet" som innebär att det finns alldeles för många definitioner av ett koncept. I kapitlet om Sociala innovationer och BiBB skriver jag att Definitioner har intressenter. I vissa situationer betyder detta att intressegrupper kan vilja uppnå någon form av tolkningsföreträde, medan det i forskningsvärlden mer är en del av själva arbetet att finna egna definitioner. Detta kan ha sina fördelar, men bidrar också till en del problem som överblick och silobyggande.

Om utvecklingen av Business Model forskningen

From BMs to BMI
The notion of BMs is several decades old (e.g., Bellman, Clark, Malcolm, Craft, & Ricciardi, 1957). The original definitions associated it with an operative activity for system modeling in the context of information technology (Wirtz et al., 2016). It was only in the mid-1990s that entrepreneurship and strategy scholars applied the construct as a holistic descriptionof a firm’s key business processes and how they are linked (Zott et al., 2011). Although definitions differ across studies (see Table 1 in the online supplemental material), most current definitions are close to or consistent with Teece’s (2010: 172) definition of a BM as the “design or architecture of the value creation, delivery, and capture mechanisms” of a firm. Furthermore,as Saebi, Lien, and Foss (2016) show, despite using different terminology, the literature converges on the components that constitute a BM—namely, “the firm’s value proposition and market segments, the structure of the value chain required for realizing the value proposition, the mechanisms of value capture that the firm deploys, and how these elements are linked together in an architecture.” (Foss & Saebi, 2017. s. 202). (Emphasis added)

12.5Open Service Innovation

Henry Chesbrough anses allmänt som upphovsmannen till konceptet "Open Innovation" genom sin bok 'Open Innovation' (Chesbrough, (2002). Se video om OI på TED 2011 av Chesbrough.

Konceptet Open Innovation har fått ett enormt genomslag och i kapitlet 'Explicating Open Innovation Clarifying an Emerging Paradigm for Understanding Innovation' i boken 'New Frontiers in Open Innovation', (Chesbrough, Vanhaverbeke och West 2014) definerar Chesbrough och Bogers Open Innovation:

We propose the following definition of open innovation, in hopes of unifying future work in this area: open innovation is a distributed innovation process based on purposively managed knowledge flows across organizational boundaries, using pecuniary and non-pecuniary mechanisms in line with each organization’s business model.

Referenserna till Open Innovation är relevanta i avhandlingen då det finns en tydlig motsättning mellan innovationsmodellen för uppslagsverket NE å ena sidan och uppslagsverket BiBB å andra sidan. I BiBB är transparens ett centralt koncept och en långsiktig framgång är helt beroende av att i lämpliga former tänka och applicera en öppen innovationsmodell.

I artikeln 'Why ‘OPEN INNOVATION’ is old wine in new bottles' Trott P. och Hartmann D. (2009), ref+ framför författarna att konceptet Open Innovation i grunden är en ompaketering av kända förhållanden och analyser i innovationsforskningen. De säger dock att konceptet, om än förenklat, har bidragit till ett ökat intresse för "technology transfer". Av detta kan man dra minst två slutsater: det är viktigt att formulera ett attraktivt koncept med ett bra namn och att även om de flesta inser att det i verkligheten sällan är fråga om en enkel dikotomi mellan 'Sluten' och 'Öppen' innovation är (rätt) förenklingar en intressant framgångsfaktor.

Ett mycket stort antal företag har fått uppleva att deras produkter alltmer övergår till att bli en tjänst och att allt större eller den största delen av intäkterna kommer från "servicedelen". Ett exempel på en forskningsartikel som beskriver denna transformation en case study av 11 tillverkare av maskiner är 'Managing the transition from products to services' (Oliva och Kallenberg, 2003). För en del företag finns det som tidigare var en produkt endast som en service - uppslagsverk är ett exempel på detta.

I en värld där alltmer är eller kan ses som en service är det närliggande att ett koncept som 'Open Innovation' får en uppföljare med fokus på service - 'Open Service Innovation', (Chesbrough, 2013) och att konceptet utvecklas och kommenteras Online - Open Innovation Community och i denna Open Innovation Blog.

12.6Från Vision till Business Model Innovations

From vision to business model innovation

Rubriken och figuren - som kunde ha haft många pilar - vill antyda den ökande specialiseringen inom detta fält i vid mening. Tidskrifternas antal ökar och forskarna måste besluta vilken "silo" - för att använda (Wirtz et al. 2018) formulering So far, scientific BMI knowledge has developed largely in silos (Zott et al., 2011) and is dispersed across various fields (Schneider and Spieth, 2013; Massa et al., 2017). Ibid. s. 41 - man vill fokusera på.

I Business Model Innovation - The Organizational Dimension (Foss and Saebi eds. 2015) inleds det första kapitlet 'Bringing Organization into the Discussion' av redaktörerna med The notions that companies have “business models” that may need to be “innovated” for sustained superior performance have become highly influential in the business world as well as in management research in the strategy and entrepreneurship fields in particular. Till dessa fält vill de lägga den organisatoriska dimensionen.

De säger att konceptet BMI tilltalar såväl teoretiker som konsulter och praktiker, men de ansluter sig också till andra forskare som talar om den vida variationen om vad BMI är och den spretande teoribasen inom området. De anser dock att detta är ganska normalt för ett nytt forskningsområde.

Det går utanför denna avhandlings scope att försöka dra gränser mellan olika perspektiv och placera in BMI i relation till all forskning om Visioner (mål), Strategi och Affärsmodeller. Gränserna är uppenbarligen, som forskningslitteraturen visar, flytande.

12.7Affärsmodeller och entreprenörskap

Det är lätt att förstå att forskare har intresse av att definera, kategorisera och på olika sätt arbeta med konceptet Affärsmodeller och Business Model Innovation. Men det finns röster som hävdar att Affärsplanens värde är ringa för entreprenörer.

Carl Schramm Carl Schramm enW är professor i entreprenörskap vid Syracuse university i USA. publicerade för några år sedan boken 'Burn the Business Plan' (Schramm, 2011) och samma tema finns i en artikel i Harvard Business Review 'What many business schools teach has little to do with entrepreneurial success' (Schramm, 2018). Han säger bland annat

A deeply flawed assumption underlies the discipline of entrepreneurship as taught in many business schools. It is that a uniform logic can be applied to the process of starting a business—a logic that can be described and, if followed, will increase the likelihood of success for the start-up. But that assumption has never been properly tested: ... Schramm (2018).

Bolaget NE grundades av en entreprenör och köptes av en än mer framgånsrik entreprenör, Alf Tönnesson. När marknaden för tryckta uppslagsverk hastigt försvann krävdes en radikalt annorlunda affärsmodell eller nerläggning. Denna situation utvecklas i kapitlet Affärsmodeller för uppslagsverk.

12.8Avhandlingens relation till forskningslitteraturen

BMI-matrix - J Schlasberg

Jag uppfattar att den helt dominerande delen av forskningslitteraturen om Business Models och BM Innovations har fokus på stora företag och relativt strukturerade och generella beskrivningar och processer. Detta motsvaras av fält (3) i figuren.

För att förstå utvecklingen för uppslagsverket NE, Store Norske Leksikon och inte minst uppslagsverket BiBB är det bra att kunna relatera till analyserna i fält (3), men fortsätta i en riktning som indikeras i fält (2). Här är det större fokus på situationella faktorer och agila förändringsprocesser.

Publicerades: juli 2018.   Uppdaterad senast: 5 juni 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 39 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/