8 sidor
vid utskrift

Avhandlingsprocessen

Min ambition är att få sajten BiBB.se/avhandling/ accepterad som en avhandling i företagsekonomi. Som 'webbavhandling' är den en form av intraprenörskap som kan följas i min Avhandlingskalender och Bloggreferens

Sidorna om BiBBB som är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett nytt uppslagsverk är närliggande, men ingår inte i avhandlingen. Det gör inte heller min Blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv.

Min avhandlingskalender och Blogg

Senaste bloggpostenreferens   //   Första bloggpostenreferens

Avhandlingen är "färdig". Förbättringar görs löpande bland annat tack vare andras synpunkter. Hör gärna av dig.

Bakgrund, handledning, slutseminarium och disputation

NÄR jag i december 2015 återupptog mina doktorandstudier i företagsekonomi i Lund blev villkoren - enligt avtal med studierektorn Peter Svensson och konfirmerat i brev från prefekten Gert Paulsson - att jag inte fick någon handledarePå FEK i Lund har alla doktorander två eller inte sällan tre handledare. , men att  "Företagsekonomiska institutionen finansierar ett slutseminarium/granskning av avhandlingsmanus när ett sådant inkommer till studierektor. Vid eventuell disputation gäller samma villkor som för övriga doktorander. Inga andra resurser är kopplade till återantagningen."

Jag har 106.5 poäng på doktorandnivå i företagsekonomi av erforderliga 90.

Jag fick av professor Thomas Kalling (prefekt 2016-18) veta att den dominerande föreställningen på institutionen var  "att huruvida mitt avhandlingsämne var samhällsrelevant eller inte var utan betydelse", det viktiga var att ha många teoretiska referenser. Min syn på relevans och påverkan.

Min uppfattning stämmer egentligen ganska bra med Ekonomihögskolans senaste "Strategy, mission & vision" presentation. Där står bland annat ...

 Visa mer vertical arrowsCitat från Ekonomihögskolans måldokument

Mission
Our School should prepare students to resolve global challenges through relevant, research-based and business-integrated education.

  We do this by:
- advancing knowledge through distinguished research and teaching, based on our international heritage and Scandinavian roots.
- taking an active part in developing a sustainable society built on innovative thinking. (emphasis added).
- combining engaging research and close contacts in the business community and the public sector with the academic tradition and diversity within Lund University.

Vision
Making a difference - through understanding, explaining and improving our world and the human conditions by expanding our intellectual footprint.

For our academic faculty, we expect our teaching to be informed by research. ..... Our research needs to have an impact on society. (emphasis added). Källa: (EHL måldokument). Daterat 2018-08-20. Hämtat 2018-10.24.


Jag frågade 2018 den tidigare prefekten Peter Svensson om hur han såg på handledarfrågan av formella grunder inför en disputation. Han svarade att han tänkte i termer av en "interimshandledare". [Uppdatering: två handledarereferens utsågs i mars 2019].

Opponenter önskas. Jag tänker mig att institutionen - och jag - kontaktar några personer som kan vara intresserade av att vara opponenter på ett slutseminarium eller senare på disputationen.

Styrdokument på Ekonomihögskolan i Lund om relationen mellan doktorand och handledare

..."It is thus essential for a good general work environment that research studies are chartacterised by tolerance, openness and mutual respect ... it is of the utmost importance that the faculty works to ensure that doctoral students feel a basic sense of security in their work environment."

 Visa mer vertical arrowsLängre citat ur styrdokumentet och källa (2016.06.21)

Action plan for the prevention and management of conflicts between doctoral students and supervisors at the School of Economics and Management
Introduction
The School of Economics and Management has a strong research profile with ambitious research goals; several of the faculty’s prioritised research areas are at the forefront in their fields. Research is the basis for both quality in education at all levels and for cooperation between the School of Economics and Management and wider society. A large proportion of this research is conducted by doctoral students. Research studies thereby play a central role for the daily activities of the School of Economics and Management and for its future development. In addition, research studies constitute the work and social environment of the majority of the faculty’s employees – doctoral students, lecturers and administrative staff. It is thus essential for a good general work environment that research studies are characterised by tolerance, openness and mutual respect, a goal towards which the School of Economics and Management is continuously striving. For doctoral students to have a basically secure work environment with good relations to their supervisors and colleagues naturally contributes to ensuring peace and quiet for their research, stimulating intellectual curiosity and promoting professional development. Accordingly, it is of the utmost importance that the faculty works to ensure that doctoral students feel a basic sense of security in their work environment. Källa: (extern Pdf eller lokal Pdf. Dokument daterade 2016.06.21)

Förberedelser inför mitt slutseminarium

Avhandlingen är färdigreferens, men institutionen vill för närvarande inte acceptera en webbavhandling som underlag för ett slutseminarium. Ekonomihögskolans föreskrifter innehåller inget krav på något specifierat format som underlag för ett slutseminarium. För den slutliga avhandlingen gäller för närvarande reglerna nedan.

Om att skilja på innehåll och format

I den nya webbvärlden skiljer man mellan innehåll och format/design.Innehållets presentation styrs av särskilda program för grafisk presentation (CSS - stylesheets) och layout (CSS grids). På liknande sätt tänker jag att man trots institutionens motstånd mot mitt webbformat kan finna en dialogform för en kritisk och konstruktiv granskning av innehållet i min avhandling.

En webbavhandling är nog av nationellt intresse i många discipliner. Se läsarkommentarerB. Dina är välkomna.

Jag håller gärna ett seminarium på andra institutioner eller gästföreläser.

 Visa mer vertical arrowsRegler för avhandlingar på Företagsekonomiska inst. i Lund

9.2 Mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingen

Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan har beslutat att avhandlingen ska framställas i en pappersupplaga, pliktupplaga, som omfattar 20 exemplar för Ekonomihögskolans och Universitetsbibliotekets behov. Därutöver kan institutionerna föreskriva om ytterligare pliktexemplar för institutionens behov. Källa: ( Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Ekonomihögskolan. Daterat 2018-10-19)

Citatet nedan är från de tidigare gällande anvisningarna.
Observera att tidgare sammanlagt 100 pliktexemplar är ändrat i den nu gällande texten till 20 pliktexemplar.

"9.2 Mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingen

Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan beslutar att avhandlingen ska framställas i en pappersupplaga, pliktupplaga, som omfattar 80 exemplar för Ekonomihögskolans och UB:s behov samt därutöver minst 20 exemplar för institutionens behov. Institutionerna kan föreskriva om ytterligare pliktexemplar för institutionens behov." Källa: Tidigare föreskrifter på EHL).

I april 2018 ändrades reglerna - se ovan - vilket bland annat innebar att antalet tryckta pliktexemplar reducerats från 100 till 20. Detta kan ses som en anpassning till digitalisering och läsbeteenden. Fler regeländringar lär komma.

I dokumentet ovan står också  "Om det finns särskilda skäl kan Ekonomihögskolans rektor besluta om avvikelser från ovanstående regler för doktorsavhandling och disputation."

Enligt reglerna är det idag den tryckta avhandlingen man disputerar på vilket gör att en avhandling är en analog produkt helt utan de digitala möjligheterna. Att man ska lämna in en digital version till universitetsbiblioteket för att få ut sin examen är en annan fråga.

Kapitel med analys av möjligheterna med digitala webbavhandlingar.


5 september 2019.   För några dagar sedan började jag på min konsulthemsida skriva en Blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv. Bloggen handlar primärt om företagsekonomisk forskning och vilken nytta den tillför företag och organisationer?

29 augusti 2019.   Med anledning av att jag den 26 juni fick ett mejl från studierektorn Merle Jacob med krav att - "Johan S. skriver en RP och efter samråd med handledargrupp framlägger RP vid en institutionsseminar. RP är en obligatorisk moment i Feks forskarutbildning ingen överenskommelse om undantag godkänns av FFUN." - informerade jag för några dagar sedan den centrala juristavdelningen vid Lunds universitet om det jag rubricerar som ett klart avtalsbrott i strid med mitt avtal med prefekten för Företagsekonomiska institutionen 2015 (daterat januari 2016). Förvaltningsjuristerna arbetar nu med ärendet. (RP betyder Research Proposal och är ett seminarium före ett kommande Mellanseminarium, ett Slutseminarium och en Disputation). [Uppdatering 2019.09.12: Förvaltningsjuristen meddelar att hon företräder universitet och de anställda och inte avser att göra någon utredning i frågan.]

12 juni 2019.   Den 10 juni hade jag mitt första möte med de den 26 mars utsedda handledarna Johan Anselmsson och Merle Jacob. Johan Anselmsson ansåg att mitt ämne låg helt i linje med Lunds universitets strategi för ökad digitalisering och att mitt ämne var "superintressant" och att jag var väl insatt i det.

Men i strid mot mitt ursprungliga avtal från 2015 med dåvarande studierektorn Peter Svensson föreslogs/krävdes att jag nu skulle skriva en Research Proposal för att efter diskussion med handledarna ha ett RP-seminarium under hösten. Denna radikala förändring av avhandlingsprocessen är inte acceptabel. Johan Anselmsson sa vid mötet att han inte kände till avtalet med Peter Svensson.

Jag har idag översänt en skrivelse till Företagsekonomiska institutionen och en del andra berörda och begärt att Merle Jacob inte längre ska vara min handledare [Nu genomfört]. Vi har alltför olika syn på hur man kan bedriva samhällsvetenskaplig forskning. Merle Jacob krävde bland annat att jag helt skulle ta bort för avhandlingen väsentliga avsnitt om uppslagsverks trovärdighet - som ingår i det jag kallar 'Referensstatus' och min diskussion om Normativa modeller för uppslagsverk. Detta kan inte accepteras.

Det framkom vidare att Merle Jacob - som uppenbart inte hade läst mitt kapitel om Webbavhandlingar - är helt ointresserad av att föra en diskussion utformningen av en webbavhandling och att fakultetens intresse för detta format är mycket lågt. Jag har i skrivelsen föreslagit att en ny handledare har professionell kompetens inom IT och webb. EHL:s rektor har möjlighet att bevilja undantag från det sedvanliga avhandlingsformatet och jag kommer inom kort att sända Rektor en fråga angående intresset för en diskussion om webb-baserade avhandlingar. Mer om detta i en senare "post".

Vid handledarmötet överenskoms att jag under sommaren ska fundera över om jag vill skriva en traditionell avhandling, eller om jag på grund av EHL:s och FEK:s ointresse för webb-baserade avhandlingar ska avbryta mina doktorandstudier på Företagsekonomiska institutionen i Lund.

27 maj 2019.   Det har nu gått snart tre månader sedan jag lämnade in ett "slutmanus" i pappersform i två A4-pärmar (sic) och två månader sedan det formellt beslutades av institutionen att jag tilldelats två handledare. Vi har ännu inte träffats och något datum för ett första möte är inte föreslaget. Inga kommentarer om manuset eller handledningsprocessen har kommit via mejl eller tel.

För några veckor sedan frågade jag när de hade planerat att vi skulle ha ett första handledarmöte och om det låg något budskap till mig i att inget möte ännu bokats in. Merle Jacob, studierektor för doktoranderna och biträdande handledare, svarade  "Yes Johan I believe there is a message for you and that is, you have less to do than we do."

8 mars 2019.   A)  Två exemplar av avhandlingsmanuset, utskrivna på papper i två A4 pärmar - vilket studirektorn accepterat, inlämnades till Företagsekonomiska institutionen för vidare befordran till potentiella handledare och andra läsare. Utvecklingen av avhandlingen fortsätter löpande på sajten.

B)  Professor och biträdande prefekt Johan Anselmsson har åtagit sig att vara huvudhandledare med professor och studierektor (FU) Merle Jacob som biträdande handledare. Jag accepterade direkt när jag mottog förslaget. [Uppdatering: Det formella beslutet togs den 26 mars].

24 januari 2019.   Professorerna Tomas Hellström och Thomas Kalling (TK kräver "ovillkorligen en löptext i pdf-format", men är ingen handledarkandidat) har åtagit sig att läsa min avhandling. [De läste den inte].

10 januari 2019.   Bra möte med den nya studierektorn Merle Jacob som inlett sökandet efter en handledare. Markering av att en webbavhandling inte kan accepteras enligt reglerna. Avhandlingsmanuset ska lämnas in som en Pdf eller utskrivet på papper. Således var det OK med en utskrift där cirka 1.500 länkar går förlorade. De som ska granska texten gör det troligen helst på en dator, men formatet måste vara en Pdf och inte HTML (webb) (??). Det finns som sagts ovan inget krav i reglerna som säger att ett avhandlingsmanus måste vara en Pdf. Alla kapitel finns som separata Pdf-filer, men inte som en Pdf-fil.

22 december 2018.   Jag fick mig tillsänt ett mejl jag begärt ut efter att tidigare fått kritik i mejl från prefekt och studierektor, utan att att fått kännedom om avsändaren eller sett innehållet. Det var VD:n i NE Sverige AB som i ett mejl 2018.11.29 till Ekonomihögskolans rektor gjorde ett oblygt försök att stoppa min forskning. Mejlet innehöll en rad fel, okunskap om akademisk forskning och personangrepp. Bakgrunden är mina forskningsfrågor, publicerade analyser av NE, mina prediktioner om NE och min metod Case Impact Studies. [Jag besvarade mejlet den 10 januari, till rektor]. Attacken gjorde avhandlingen bättre även om detta inte var NE:s avsikt.

29 november 2018.  Bra möte med Mats Benner (vicerektor på EHL) som ansåg att jag enligt reglerna har rätt till en handledare och skulle ta upp frågan i EHL:s ledningsgrupp.

10 oktober 2018.  Fick erbjudande av en professor i företagsekonomi att lägga fram min webbavhandling vid hans lärosäte. En intressant möjlighet.

13 september 2018.   Idag fick jag besked av studierektorn att jag inte fick använda något rum på institutionen för ett seminarium med andra doktorander och forskare för att få synpunkter på mitt avhandlingsarbete. Överraskande och märkligt då jag höll ett liknande seminarium på institutionen 2016 vilket accepterades av den förre studierektorn Peter Svensson.

I "Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet 2018-03-15" (Pdf) sägs i sektion 8.2 Övriga resurser

"I universitetets åtaganden ingår att tillhandahålla doktoranden:
... möjlighet för doktoranden att fortlöpande få sitt vetenskapliga arbete diskuterat vid seminarier eller motsvarande.
" (Punkt 3)

... möjlighet för doktoranden att fortlöpande få sitt vetenskapliga arbete diskuterat vid seminarier eller motsvarande." (Punkt 3)

18 augusti 2018.  Avhandlingen är "färdig". Förbättringar pågår. Ett flertal kontakter tas nu för få feedback och att marknadsföra avhandlingen och webbformatet såväl inom ämnet företagsekonomi vid flera universitet och högskolor som utanför universitetsvärlden.

10 juni 2018.  För några dagar sedan upptäckte jag av en tillfällighet att min profil i universitetets forskningsportal tagits bort. Närmare undersökning visade att studierektorn som en "försiktighetsåtgärd" beordrat borttagning av denna - utan att kontakta mig i frågan. Detta är inte acceptabelt. Orsaken sades vara att jag i en studie återgett några författarnamn av artiklar i folkbibliotekens öppna Q&A-tjänst 'Bibblan svarar'. Studierektorn skrev att hon är  "osäker på om detta är förenligt med nya GDPR-regleringen" och att hon  "tänkte undersöka detta" - [vilket inte skedde]. Min återgivning av publik information av författarnamnen var inget brott mot GDPR då det inte innehöll några personkänsliga uppgifter. Jag hade i ett tidigt skede av studien diskuterat GDPR-frågan med en av universitets jurister Jag tog bort namnen men de är lätt nåbara i bibliotekens tjänst och inte viktiga i studien. Min profil återställdes. Det behövs riktlinjer på FEK och EHL för hur denna och liknande situationer ska hanteras. Samtal före åtgärd förefaller mig var en bra början.

10 april 2018 fick jag ett mejl - som svar på min önskan om ett möte för att "säga goddag" och diskutera ett slutseminarium - från institutionens nya studierektor för forskarna, Charlotta Levay, med krav på att producera ett

"Word-dokument eller en pdf-fil med utkast på samtliga kapitel, inklusive genomgång av tidigare forskning. Först därefter kan det göras en bedömning av om och i så fall när det kan hållas ett slutseminarium."

Levay skriver också att hon   inte har något intresse av att i ett möte (vi har aldrig träffats) diskutera mitt avhandlingsprojekt.


Om Alvesson et al. har rätt om samhällsforskningen är det kris

Företagsekonomiska institutionens i Lund i särklass mest citerade forskare Mats Alvesson (som jag känner sedan han way back gick en doktorandkurs på institutionen i framtidsforskning som jag var ansvarig för) publicerade med Yiannis Gabriel och Roland Paulsen 2017 boken 'Return to Meaning - a social science with something to say' Alvesson et al. (2017), ref. De säger mycket tydligt att den mesta samhällsforskningen inte tillför någon nämnvärd nytta till vare sig samhället, akademin eller forskarna själva och att flertalet artiklar förblir ociterade eller citerade/lästa av mycket få. Se min diskussion om relevans och impact.

Jag tror att Alvesson et al. - läs Yannis Gabriels dystopiska skildring av samhällsforskningen 'Social science publishing: Time to stop a meaningless and wasteful game' - och andra som framfört liknande tankar och erfarenheter har rätt och då måste man göra något annat än att fortsätta i kända hjulspår. Vem ska byta hjulspår och hur?

Jag har vid flera doktorandseminarier fått höra att att skriva så att personer i näringsliv, organisationer och andra intresserade vill läsa texterna är en närmast ovidkommande fråga. Är detta en framtidsorienterad inställning till ökad relevans för företagsekonomisk forskning? Min modell för att försöka lösa frågan om skilda läsekretsar är att publicera avhandlingen som en separat undersajt till Kunskaptorget och projektet BiBB. De har kopplingar, men olika form och sätt att presentera sitt innehåll och sina analyser. BiBB.se kan sägas vara tvåspråkig. En central roll för avhandlingen är att stödja utvecklingen av BiBB®.


Det digitala omvandlingstrycket mot universiteten är inte slut!

Att skriva i Word och spara som en Pdf. är troligen inte sista fasen i forskningens digitalisering och kommunikationsmönster. En avhandling som en webbsajt ger många fördelar. Läs om webb-baserade avhandlingar.

Lunds universitet i förändring

Lunds universitet firade nyligen 350 år, en berättelse om en lång historia men också ett statement om att man ser sig som en väsentlig resurs även i framtiden. Förändringsprocesser i akademin tar långt tid vilket har både för- och nackdelar. Att vara relevant och attrahera forskar- och lärarkompetens är en stor utmaning. Det finns flera personer inom Lunds universitet som tänker förändring, ett exempel är nedanstående citat av universitetets prorektor och tillika professor i företagsekonomi i Lund ...

"För att hantera vår tids utmaningar, ovissheter och förändringar behöver institutioner och organisationer hitta nya sätt att arbeta, experimentera och samspela med det omgivande samhället - lokalt, nationellt och globalt. "

"En ökande förändringstakt kräver att nya lösningar snabbt kan testas och genomföras, och att människor vågar arbeta mer enligt "learning by doing".  Allt detta gäller inte minst inom den akademiska världen.
Källa: Sylvia Schwag Serger, Sydsvenskan 2017.12.29. (min emfas)

Goda råd från andra och några egna misstag

Att lyssna på andra är oftast klokt men hindrar inte att man gör och måste göra sina egna misstag. Bland de råd jag fått - och inte följt är det vanligaste i lite olika formuleringar:

Gör en vanlig avhandling, så kan du sedan skriva som du vill.
Ett klokt råd, men det är inte så man åstadkommer förändring - i närtid. Är född 46 och har inga planer på en akademisk "karriär" utöver någon enstaka artikel i någon 'journal'.

Konstruktiv kritik - exempel

Kritik om att det är svårt att hitta på sajten har tagits på stort allvar och jag har efterhand gjort flera förbättringar - till exempel tips om Temasidor för att ge överblick över alla delstudier och en sajtkarta med läsanvisningar.

Några egna större misstag

I början var tanken att parallellt med avhandlingsarbetet inleda diskussioner om uppslagsverket BiBB med ett antal universitet och högskolor. BiBB:s samverkan med Lunds universitet 2016 om publicering av 14 forskningsberättelserB blev ett första resultat. Ganska snart ändrade jag strategi och kom fram till att det var viktigast att först få avhandlingen "färdig". Dialogen med högskolevärlden om projektet BiBB kan snart återstartas.

Det tog alldeles för lång tid innan jag gjorde en funktionell uppdelningAlldeledes i början fanns projektet BiBB på en sajt och avhandlingen på en annan, men det blev onödigt tidskrävande att kodmässigt etablera olika designmodeller och dessutom tvingades läsaren att växla mellan två separata domänadresser. Inte heller bra ur ett sökmotorperspektiv. mellan projektdelen BIBB och avhandlingen. Länge tänkte jag att avhandlingen i sig skulle innehålla både projektdelen och forskningsdelen. Uppdelningen har blivit positiv för bägge delarna och är mycket tydligare för läsarna.

Många sidor har publicerats i ett ganska ofärdigt skick då jag sett arbetet som en relativt öppen process - även om flera sidor den första tiden bara kunde läsas via inloggning. Några som läst tidiga versioner har nog en bild av arbetet som inte längre är aktuell. Å andra sidan har publiceringsmodellen gett värdefull feedback under resan.

 Visa mer vertical arrowsOm min forskningsresa

Som jag skriver härB blev jag 2007 inbjuden att hålla ett seminarium om framtidens bibliotek för en grupp bibliotekschefer och utöver en rad reflektioner om bibliotek föreslog jag bland annat att de svenska folkbiblioteken skulle köpa det då olönsamma företaget NE och göra uppslagsverket fritt för alla. Med ett mycket långt och stort intresse för IT var det inte ett särskilt stort steg att reflektera över hur uppslagsverken skulle överleva och kanske utvecklas när datorerna flyttade ut från kylda rum till nästan allas skrivbord medförande bolag som Apple, Google och Amazon. I denna omvandling kom många företag att födas och andra att dö, sotdöden eller för kreditorerna inte sällan mer oväntat.

2011 publicerade jag början till denna sajt och föreslog bolaget NE att de skulle utveckla sin affärsmodell för uppslagsverket till en fri tjänst eller överväga att sälja bolaget. Föga överraskande tackade de nej till dessa förslag och fortsatte med sina planer att skapa ett läromedels- och kunskapsföretag. Min tro var och är att den enda långsiktigt hållbara affärsmodellen för ett allmänt uppslagsverk är att det måste vara fritt för alla. Det borde IMHO vara en slags grundläggande tillgång i det som då kallades ett Kunskapssamhälle. Men i brist på denna tänkbara samarbetspartner föddes det som idag heter BiBB. Några år senare kom jag på att uppslagsverk och BiBB på något sätt skulle kunna vara ämnet för den avhandling som aldrig blev klar när den skulle ha blivit det. Den första delen i den hette 'Att förstå kol' Schlasberg (1978), ref. och publicerades av statliga Sekretariatet för framtidsstudier. Doktorandstudierna återupptogs i december 2015.

För att få en dialog med etablerade forskare i företagsekonomi och testa min avhandlingsmodell och ämne hade jag en session på företagsekonomernas årskonferens FEKIS 2016 i Uppsala - delad med professor Klaus Solberg Søilen (Halmstad) - och en egen session på FEKIS 2017 i Malmö. I maj 2016 höll jag ett doktorandseminarium på företagsekonomiska institutionen i Lund om digitala avhandlingar. Det var inte trängsel i rummet. I september 2018 önskade jag ha ett nytt seminarium på institutionen - det accepterades inte.

Dina frågor och kommentarer är välkomna

Ser du frågor, sidor, stycken med mera som du skulle vilja se utvecklas, förtydligas och förbättras?


Lösenordsskyddade artiklar

För att undvika att dessa Pdf-filer är sökbara via till exempel Google, vilket skulle kunna bryta mot upphovsrätter, krävs inloggning. Filerna får inte återpubliceras. Här fanns tidigare Pdf-filer av avhandlingens kapitel men dessa togs ner 2019.06.25. Pdf-arkivet öppnades 2018.12.01.

Inloggning till några artiklar.

Lösenordet i bägge raderna är:  open

Publicerades: 7 april 2018.   Uppdaterad senast: den 15 september 2019

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/