Avhandling i företagsekonomi


Data om krav på tryckta avhandlingar vid en disputation

på svenska universitet och högskolor

Denna sida är en undersida till kapitel 28 om Avhandlingsformat där det görs en jämförelse mellan formaten för avhandlingar som: bok, pdf och webb. Det framförs att tryckta avhandlingar inom en relativt nära framtid inte längre kommer att vara obligatoriskt.

Här listas data om formella krav på tryckning av avhandlingar vid ett större antal svenska högskolor och institutioner. Länk finns till respektives öppet publicerade formella regler - en hemsida eller en Pdf. Uppgifter inhämtade via webben och länkar och kontaktpersoner anges för verifikation..

28b.2 Regler för underlag vid disputationer i Sverige

Tabellen presenterar data för en majoritet av landets institutioner vilket ger en statistisk bra bas. På många institutioner är reglerna för avhandlingar beslutade på en högre nivå, t ex på fakultetsnivå och gäller för alla fakultetens institutioner. I många fall omfattar tryckreglerna hela högskolan. Detta medför att dessa tabelldata omfattar många fler institutioner än de som här refereras. Ett av urvalskriterierna är ett antal medlemmar i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) som lagrar avhandlingar i Pdf-format. Viss övervikt mot ämnet Företagsekonomi då det är mitt avhandlingsområde.

Förklaring: "Tryckkrav" anger krav på en tryckt avhandling för disputationen. (Pdf) indikerar att reglerna här finns nåbara som en Pdf. "Datum" är dokumentets beslutsdatum. "Webb" är en länk till institutionens sida om forskarutbildning. Namnet är en där angiven kontaktperson.
✥ = kravet på tryckta avhandlingar gäller hela lärosätet.

Högskola Institution/område Tryckkrav Datum Kontaktpersoner
Mouse over
Blekinge Tekn. (H) Datalogi Ja (www) 2020 Karin Svahnberg Webb
Borås (H) Bibl.- och info.vetenskap Ja (Pdf) 2020 Gustaf Nelhans Webb
Chalmers (H) Elektroteknik Ja (www) 2020 Tommy Bothin Webb
Dalarna (H) Utbildning och lärande Ja (Pdf) ✥ 2019 Märet Brunnstedt Webb
Försvarshögskolan Krigsvetenskap ??(Pdf) 2018 Ingvar Sjöblom Webb
GIH (H) Arbetsfysiologi Ja (Pdf) 2019 Johan Liedström Webb
Högskolan Väst Hälsovetenskap Ja (Pdf) 2020 Åse Boman Webb
Göteborg (U) Företagsekonomi Ja (Pdf) 2018 Stefan Sjögren Webb
Göteborg (U) Historia Ja (Pdf) 2018 Lars Hermanson Webb
Karlstad (U) Datavetenskap Ja (Pdf) 2018 Johan Eklund Webb
Karolinska institutet Kliniska vetenskaper Ja (www) 2020 Håkan Wallén Webb
Linköping (U) Utbildningsvetenskap Ja (Pdf) 2019 Helena Loborg Webb
Luleå Tekniska U. Civilingenjör Ja (www) 2020 Ann-Sofie Forslund Webb
Lund (U) EHL Företagsekonomi Ja (Pdf) ✥ 2018 Merle Jacob Webb
Linnéuniversitet Företagsekonomi Ja (Pdf) 2017 Daniel Ericsson Webb
Malmö (U) Hälsa och samhälle Ja (pdf) 2019 Maria Dahlberg Webb
Mittuniversitet Humanvetenskap Ja (Doc) ✥ ? Maria Evans Webb
Mälardalen (H) Industriell ekonomi Ja (?) ?? Lucia Crevani Webb
Skövde (H) Systembiologi Ja (Pdf) 2015 Birgitta Lindström Webb
SLU (U) Ekonomi Ja (Pdf) ✥ 2020 G. Manevska Tasevska Webb
Stockholm (U) Företagsekonomi Ja (www) 2015 Svante Schriber Webb
Södertörn (H) Samhällsvetenskaper Ja (Pdf) 2014 Mats Bergman Webb
Umeå (U) Företagsekonomi Nej (www) 2020 Jörgen Hellströn Webb
Umeå (U) Idé- och samhällsstudier Ja (Pdf) 2012 Peter Lindström Webb
Uppsala (U) Biokemi Ja (Pdf) 2014 Ann Magnuson Webb
[2020.08.11] Summa: 24 Ja (≈95%) (n=25)

28b.3 Resultat av datainsamlingen

Så här långt är det cirka 95% av alla institutioner där uppgifter hittats som har krav på en tryckt avhandling. Många dokument är oförändrade sedan flera år.

Du som har skrivit en doktorsavhandling kommer att disputera på den version som du lägger in i DiVA ... Umeå Universitet (Pdf)

Hittills har jag endast funnit ett universitet där man disputerar på ett digitalt underlag. Hör gärna av dig om du känner till en institution som accepterar ett digitalt format som underlag vid en disputation.

Resultat 2: Av de svar som hittilss inkommit från institutioner och doktorandråd framkommer att frågan om att ta bort obligatoriet att trycka avhandlingar inte behandlas i forskarnämnden eller annat beslutsorgan.

Se kapitlet 'Avhandlingsformat' för en mer ingående analys och diskussion

28b.4 Externa kommentarer till studien och aktuell praxis

Kommentarer är välkomna. Se också KommentarerB om avhandlingen och uppslagsverket BiBB.

 1  Ja det förblir en gåta för mig också varför man måste trycka upp massor av avhandlingar i pappersform.  // Professor, Chalmers (2020.06)

Publicerades: augusti 2020.   Uppdaterad senast: 26 augusti 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 39 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/