3 sidor
vid utskrift

Aktionsforskning (AR)

I början av forskningsprocessen såg jag det närmast som självklart att aktionsforskning (AR) skulle bli en viktig metod i avhandlingen. Det enkla skälet till detta var att avhandlingen innehöll aktiviteter riktade mot olika tänkta intressenter för att nå en eftersträvad impact. Men efter att nu har fördjupat mig i AR har jag kommit fram till att det jag gör inte kan rubriceras som AR. Mer om detta senare, men först något om AR.

Action research handbook

Den avbildade boken Handbook of Action Research (2015) ref kan sägas vara den mest aktuella och omfattande sammanfattning som idag finns om aktionsforskning. Den gavs ut 2015 med en förgrundsperson inom AR, Hilary Bradbury, som redaktör. Den innehåller 80 artiklar som diskuterar AR ur både teoretiska och praktiska perspektiv.

Först lämnar jag ordet till Hilary Bradbury som inleder boken.

Action research is a democratic and participative orientation to knowledge creation. It brings together action and reflection, theory and practice, in the pursuit of practical solutions to issues of pressing concern. Action research is a pragmatic co-creation of knowing with, not on, people. Bradbury Artikel, (2015) ref s. 1

Inom AR lägger man mycket energi på att diskutera hur AR skiljer sig från det man kallar traditionell samhällsforskning som man anser har som syfte att beskriva något snarare än att vilja bidra till förändring.

Action research also helps respond to the conventional disconnect between mainstream scholarship and teaching/practice...We are called to engage with, rather than merely understand, the unprecedented and compounding challenges that surround us. Bradbury (2015) ref s. 1

Bradbury talar om AR som en stor familj där det ryms många olika sätt att bedriva AR, några akronymer är participatory action research (PAR); Feminist Participatory Action Research (FPAR); rural participatory research (RPR) and critical participatory action research (CPAR). Hon berättar om olika personer som hon själv inspirerats av och nämner bland dessa Ignazio Semmelweiss och hans ansträngningar i mitten av 1800-talet att få läkare att tvätta händerna mellan patientkontakterna. Det gick inte så bra för honom, men citatet nedan är värt att lägga på minnet.

Semmelweis (1818-1865) taught me that revolution in practice, even if cognitively simple, may be far from simple to implement... Semmelweis died in an asylum, still relatively young (perhaps a role model for keeping aspirations lofty and expectations low). Bradbury (2015) ref s. 6

Mot slutet av sin artikel tar Bradbury upp utvecklingen inom AR på detta sätt

Since we published the first Handbook of Action Research, many action researchers have seen the value of what Heron and Reason called “extended epistemology,” which calls us to go beyond privileging cognitive propositions to acknowledge the importance of experience, artistry, intuition and practical contribution. Bradbury (2015) ref s. 6

The SAGE Encyclopedia of Action Research (Enc-AR)

action research encyclopedia

Enc-AR, 2014 ref är uppslagsverk i två delar med drygt 300 artiklar om AR. Som guide till detta omfattande verk kan man använda en artikel 'Reflections on the SAGE Encyclopedia of Action Research and what it says about action research and its methodologies', Dick (2015). Han konstaterar att AR är en "hel familj" av olika metoder och att in all of its many variations action research is almost always participatory. Det är också vanligt att ett AR-projekt har faser som växlar mellan aktivitet och reflektion.

Han konstaterar att i nära 80% av texterna i Enc-AR återfinns orden 'participatory' eller 'participant'. I AR-texter ser man ofta detta formulerat som att AR är forskning med människor och inte om människor. Dick återger en beskrivning av AR av Ospina S. och Andersson G

'The concept of action is central to how this approach to research is understood and how it fundamentally differs' from other research approaches. When action is intended as an integral outcome of research, this is likely to drive the design and conduct of the research in many respects... Local relevance is likely to be regarded as more important than Generalizability. Dick (2015) ref s. 437

I litteraturen om AR uppfattar jag att de som använder AR-konceptet i sin forskning vill att den ska vara relevant i ett samhällsperspektiv och för de människors problem och den situation man arbetar med. Framgång mäts mest i de eventuella förändringar man lyckats åstadkomma och de lärprocesser som projekten har initierat. Att förena detta med citeringskonkurrensen i en akademisk karriär är allt annat än enkelt.

Några organisationer och tidskrifter inom AR

Det finns ett antal organisationer i världen inom AR - till exempel The Collaborative Action Research Network - och tidskrifter - till exempel Educational Action Research och IJAR – International Journal of Action Research.

En ytlig inblick i dessa resurser har inte gett mig anledning att tro att fördjupade studier skulle ge annat än marginellt ny (=förändrande) information i jämförelse med tidigare refererade och diskuterade publikationer. Forskningseffektivitet kräver att man regelbundet fattar beslut om att man har en satisfierande mängd information. Principerna för avtagande marginalnytta av mer information gäller även inom forskning.

I Sverige finns en organisation som heter 'Swedish Interactive Research Association' (SIRA) - jag är medlem. Se nedanstående citat om föreningens syften.

Interaktiv forskning syftar till att utveckla ny kunskap i nära samspel med praktisk verksamhet. Kunskapen produceras gemensamt av forskare och praktiker. Den kunskap som tas fram gemensamt ska ha både samhällelig och akademisk relevans. Dessutom ska kunskapen ligga till grund för faktisk och strategisk handling i syfte att förändra rådande förhållanden.
Interaktiv forskning har utvecklats som ett paraply för metoder och teorier inom arbetslivsforskning och pedagogisk forskning i Sverige och Norden. Även beteckningen aktionsforskning används för att beskriva detta fält.
SIRA ska främja en interaktiv, utvecklingsinriktad, kritisk och mångvetenskaplig forskning om utvecklingsprocesser i arbetslivet, en forskning som kännetecknas av jämlika relationer och hög delaktighet.
Om SIRA

Varför min avhandling inte är Aktionsforskning

Det har sina naturliga fördelar att använda metoder och teorier som accepterats av en bred krets av forskare. Mångas ansträngningar och arbeten har över en längre tid format en kunskapsbas och dess utmarker. AR är en metod med en kärna och tillåtande gränser som många av bidragen i de refererade verken väl illustrerar, men det finns flera skäl att jag söker andra vägar.

action research och case impact studies

Avhandlingsprojektet är inte participativt eller speciellt grundat i problem som upplevs av en direkt identifierbar grupp av personer. Det finns ingen samverkansgrupp där forskningsaspekter och praktikrepresentanter möts kring problemformuleringar och arbetsmetoder.

Avhandlingsprojektet har tydliga normativa mål - ett modernt uppslagsverk måste vara fritt för alla - och dessa har inte genererats i någon form av "demokratisk dialog", utan är i grunden mina värderingar även om jag tror att de kan delas av många.

Jag uppfattar att AR-projekt ofta tar lång tid eftersom "alla ska vara med" för att låna en modernt (över)använt uttryck och mitt projekt har ett högre tempo med frekventa uppdateringar och en kortare projekttid.

AR är ofta småskaligt och problemorienterat. Mitt avhandlingsprojekt är konceptbaserat, storskaligt och mer av en social innovation.

Sammantaget bidrog dessa faktorer
till utvecklingen av en metod
som jag kallar Case Impact Studies.

Case Impact Studies (CIS) förhåller sig mycket annorlunda till sina case än vad som är normalt i företagsekonomisk forskning.

Uppdaterad den 5 juli 2018Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/