4 sidor
vid utskrift

Vad vill Alf Tönnesson med NE?

NE Nationalencyklopedin AB, med dotterföretaget NE Sverige AB, ingår i en stor företagsgruppreferens som är verksam inom ett flertal områden som kosmetika, klubbar för unga, logistik, produktion och försäljning av exklusiv vodka, porslin & hemdekoration och en receptsajt för mat i USA. Alf Tönnesson (77) är huvudägare.

NE:s historia, framtid och Alf Tönnesson

digitala böcker - image by Johan Schlasberg

Alf Tönnesson räddade Nationalencyklopedin från att gå under. Många tunga förlustår och misslyckade försök att finna en plats i en digital värld med Google och Wikipedia som svåra konkurrenter har varit och är en krävande utmaning. Bolagets VD, sedan 2011, Hubert Kjellberg sa i en intervju att Det var fritt fall när Wikipedia och och Google började ta fart. För några år sedan började en resa mot att göra bolaget till vad de kallar ett digitalt kunskapsföretag. Detta är i grunden allt fler företag, vilket gör att en mer förklarande och särskiljande beskrivning är att bolaget är ett läromedelsföretag, som dessutom äger och säljer tjänsterna uppslagsverk och ordböcker. Ordet digitalt är ett övergångsord som snart är så självklart att det kommer att tas bort.

Men hur ser Alf Tönnesson, som jag aldrig träffat, på framtiden för läromedelsföretaget NE och uppslagsverket NE? Är det självklart att dessa har en gemensam framtid eller kan de gå skilda vägar?

Bolaget NE är i samma situation som många mediaföretag. Hur ska man - med rötter i en analog värld - finna en långsiktigt lönsam affärsmodell i en digital och alltmer mobil värld? Kravet på fortsatt transformation är stort.

Bolaget NE:s integrerade affärsmodell

affärsmodell för NE

Figuren visar hur ett antal av bolagets läromedelsenheter är mer eller mindre integrerade med uppslagsverket. Ett för alla fritt uppslagsverk skulle kräva en ny affärsmodell för bolaget. Kan marknaden komma att framtvinga detta?

Om bolaget NE överväger att separarera NE:s uppslagsverk från NE:s läromedel - till skillnad från den nuvarande integrationsstrategin - uppkommer ett flertal frågor till exempel

Det kan vara rationellt att på lämpligt sätt avyttra uppslagsverket då det kan kräva stora underhållsinvesteringar och att detta inte motsvaras av tillkommande fördelar och vinst för NE Läromedel.

Uppslagsverket i den nya verkligheten

Ledningen för bolaget NE insåg för några år sedan - jag hade ett möte med företagsledningen 2011 - att det inte var långsiktigt hållbart att sälja abonnemang på ett allmänt uppslagsverk, men man hoppades och planerade för att värdet av varumärket NE - och underförstått lönsamheten och koncernintresset - skulle vara tillräckligt starkt för att kunna stödja omvandlingen till ett läromedelsföretag.

Bland det första den nya ledningen gjorde 2011-2012 var att höja abonnemangspriserna och halvera personalstyrkan. I en forskningsrapport, ref Sundin och Haider, 2013, Biblioteks- och Informationsvetenskap på Lunds universitet, sägs - At NE, the numbers of editors has decreased significantly during the past few years, from 30 to 9. (Sid. 7)

Det hade varit intressant om forskarna hade kommenterat eller ställt några frågor om vad denna kraftiga nerdragning av redaktionen skulle kunna få för effekter på uppslagsverkets kvalitet och trovärdighet.

Breddning och internationalisering

Bolaget kommer troligen att göra kompletterande förvärv för att stärka sin strategi att bli ett läromedelsföretag med skolvärlden som första prioritet. Ett exempel är förvärvet av Nordstedts ordböcker.

Bolaget har också internationalisering som en del sin nya strategi, vilket visas genom köpet av det digitaldrabbade uppslagsverket Brockhaus för expansion i bland annat Tyskland där man upprepar mantrat att man säljer refererbar information.

Frågan är om den ökade acceptansen och pågående kvalitetshöjningen av Wikipedia gör denna strategi långsiktigt hållbar? Bolaget har troligen den uppfattningen.

Bolaget är beroende av att tillräckligt många kommuner, skolor och kanske bibliotek i Sverige abonnerar på NE - se 7 avgörande faktorer för lärare och beslutsfattare.

Uppslagsverket NE används av allt färre vuxna och elever. Det har, vilket man själv säger, hård konkurrens från de fria tjänsterna Google och Wikipedia. Men då ägaren och bolagets ledning hittills valt en strategi vars grund är att sälja NE:s tjänster som ett paket till skolor och kommuner, kan man säga att uppslagsverket NE för dessa är inlåst i ett läromedelspaket.

Om antalet abonnenter på NE-paketet sjunker eller prispressen ökar, minskar utrymmet för den pågående transformationen av bolaget. Bolaget fortsatte 2016 att höja priset för NE-paketet. Detta har lett till ökat köpmotstånd. Antalet konkurrerande och fria kunskapsresurser ökar kontinuerligt.

Anledningen till att bibliotek fortfarande abonnerar på NE, om än i minskande omfattning - idag  119 (41%) av 290 - kan delvis förklaras av tilltron till uppslagsverkets referensstatus - och komplext beslutsfattande i skolor och i kommuner. Denna tröghet ger bolaget NE extra tid för omställning, men hur lång?

Om ett tänkbart försäljningspris för uppslagsverket NE

Ett problem för bolaget NE är att en sådan avyttring i grunden skulle förändra bolagets Paketstrategi och affärsmodell. Man skulle direkt tappa all försäljning till bibliotek och privatpersoner - gissningsvis cirka 10 miljoner - och några skolor och kommuner skulle troligen upphöra med sina abonnemang. I ett sådant scenario, mycket osäkert, minskar omsättningen kanske med c:a 20 miljoner vilket avsevärt skulle påverka bolagets resultat.

Normalt är priset för en verksamhet en multipel av de senaste årens vinster, plus en bedömning av kommande vinster, bolagets ställning på marknaden och en del andra faktorer. Men en köpeskilling för NE:s uppslagsverk är inte en funktion av dessa normala variabler.

Om BiBB skulle förvärva uppslagsverket NE

Om det i en okänd framtid skulle diskuteras att NE:s uppslagsverk skulle överföras eller säljas till en ideell organisation - här kallad BiBB - kan detta antingen ske genom en donation eller en kommersiell transaktion.

Att donera - eller sälja - uppslagsverket NE till en ideell stiftelse med universitet och högskolor som starka intressenter skulle fullborda Alf Tönnessons ofta uttalade intresse för spridning av kunskap.

Detta skulle väsentligt kunna öka möjligheten att utveckla NE:s uppslagsverk.

Om (när) bolaget NE gör uppslagsverket NE fritt för alla

Om Tönnesson-gruppen väljer att göra uppslagsverket NE fritt har detta projekt uppnått ett av sina grundläggande mål.

Enligt min analys är det inte en fråga om om, utan när uppslagsverket NE blir fritt. Denna forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia visar att uppslagsverket NE är en mindre användbar och modern tjänst än Wikipedia. En delförklaring till detta är att man underinvesterat i sitt uppslagsverk.

Tack vare att bolaget NE ingår i en stor koncern har man troligen finansiella resurser att skapa ett bra läromedelsföretag och finna en ny modell för uppslagsverket.

Det är i första hand förändringar i omvärlden - och Alf Tönnesson - som kommer att avgöra framtiden för uppslagsverket NE.

Tönnesson-gruppen

Nationalencyklopedin

Avsikten här är inte att analysera en omfattande och komplex företagsgrupp som nu genomgår en omfattande omstrukturering av såväl organisation som verksamhet, utan att kort nämna några delar i NE:s koncernmiljö.

Cydonia Development AB där bolaget NE ingår såldes 2015 i en gruppintern transaktion till systerkoncernen International Masters Publishers AB. Bägge ägs av Alf Tönnesson och familj.

Grunden för gruppens tillväxt var direktmarknadsföring till konsumenter av produkter som tryckta receptkort, presentartiklar, nischade tidningar, böcker, kosttillskott och kosmetika. Flera av gruppens bolag har de senaste åren genomgått omfattande förändringar för att minska tidigare förluster, till exempel kosmetikaföretaget Fleur de Santé och förlaget Stabenfeldt. Koncernen satsar mycket på Purity Vodka (förlusterna på drygt 150 MSEK de senaste tre-fyra åren, kallas nog marknadsinvesteringar internt). Det grundades 200 nya vodkamärken i USA mellan 2012 och 2014 - enligt Svenska Dagbladet 2016.01.07. De stora spritföretagen startar nu egna boutique-företag och nya lyxvodkamärken. Konkurrensen lär kräva ytterligare betydande marknadsinvesteringar.

Man kan här se resultaten i NE Nationalencyklopedin AB. Bolaget går nu åter med förlust och fick 2016 såväl koncernbidrag som aktiverade några miljoner som utvecklingskostnad.

Det är inte helt lätt att förstå ägarens strategi och förvaltning, men familjeföretag drivs ofta utifrån en annan logik än mer tjänstemannastyrda företag.

Man kan argumentera för att NE är artfrämmande i en grupp som har verksamhet inom bland paketlogistik, produktion och försäljning av vodka - Purity vodka, klubbar för unga, presentartiklar och en sajt för matrecept i USA - mygreatrecipes.com.BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt artikelsignerat uppslagsverk.

Uppdaterat: 7 oktober 2017