4 sidor
vid utskrift

NE och Wikipedia i skolan

Hur ser enskilda lärare och skolor på NE och Wikipedia som källor eleverna kan citera och referera till? Utgångspunkten är att lärare och skolor vill göra det man anser vara mest professionellt.

I praktiken innebär detta troligen att man i stor utsträckning kommer att förorda det som i ens egen krets uppfattas som - the thing to do. Tyvärr har många lärare och skolledare en ouppdaterad bild av såväl NE som Wikipedia. Sker det förändringar i synsätt och praxis?referens


Kostnader och användning

NE är en betaltjänst och Wikipedia är fritt

NE:s totalpaket med uppslagsverk kostar kommunerna c:a 30-40 miljoner per år. Allt fler ogillar NE:s paketstrategi.

Se lista på vad ett stort antal skolor (kommuner) betalar och den ungefärliga kostnaden per elev.

NE har ökande konkurrens från bland annat Wikipedia och många fria kunskapsresurser.

NE är ett skolverktyg, men Wikipedia används hela livet

användning av NE

Bilden illustrerar att antalet elever som använder NE efter avslutad skolavgång är mycket få. Lärarna engagerar sig mycket för att lära eleverna bra studievanor och se källkritiskt på information, inte bara under studietiden utan också när de sista gången lämnat skolan - på lastbilsflak och andra dekorerade och tutande fordon. Men på grund av NE:s affärsmodell kommer få att använda NE: uppslagsverk i framtiden. Av detta finns minst två möjliga slutsatser:


Enkät om NE och Wikipedia

1 Vilket stämmer bäst på dig?Kommentar:  

2 Är NE och Wikipedia likvärdigt citerbara källor? (högre siffra = större lika värde)

Lika värde:    1 2 3 4 5
Kommentar:

3Finns NE tillgängligt på din skola?Kommentar:  

4 Vad skulle du vilja veta mer om BiBB? Andra synpunkter?
Kommentar:

En del frågor besvaras på FAQ-sidan eller i mejl om du anger din e-postadress. Berätta gärna för någon annan om BiBB och denna enkät.


NE och BiBB

När Google och Wikipedia gjorde entré vid sekelskiftet använde lärare och elever Nationalencyklopedin i bokform som referensmaterial. Denna historia gör att NE som bra skolverktyg ofta tas för givet och detta bidrar till att man sällan diskuterar problemet med till exempel den mycket begränsade transparensen i NE:s uppslagsverk.

Många kommer alltid att anse att signerade artiklar är mer trovärdiga än Wikipedias "wisdom of the crowd". Man kan debattera vilket som är bäst, men utmaningen är att medverka till att bägge modellerna för encyklopedisk kunskap blir allt bättre. BiBB är ett nytt Kunskapstorg.

Ett av de allvarligaste problemen med NE:s uppslagsverk är att det inte är fritt för alla - c:a  ≈432.000 elever har inte tillgång till uppslagsverket och detta visar att NE Nationalencyklopedin AB har en affärsmodell som går på tvärs mot tanken att alla elever bör ha likvärdig tillgång till ett grundläggande uppslagsverk.


Ändras synsätten på NE och Wikipedia?

Acceptansen av Wikipedia som fullgod källa i skolan följer med all säkerhet en normal spridningskurva. Idag är det många lärare som accepterar Wikipedia, men det finns - såvitt jag vet - inga aktuella kvantitativa data i frågan.

Du är välkommen att höra av dig om acceptansen av NE och Wikipedia på din skola. Förhoppningsvis kan här publiceras några berättelser. Använd enkäten ovan.

I den akademiska världen blir Wikipedia alltmer accepterat. Detta är nyligen omtalat i en forskarrapport "Kunskapen nya rörelser" (Östling m fl 2016) Kungliga Vitterhetsakademin Stockholm, där det bland annat står

En av de mest självklara vägarna till information för vanliga medborgare är Wikipedia. Den skepsis som i många akademiska kretsar inledningsvis fanns mot nätencyklopedin har delvis övergetts i takt med att kvaliteten på och omfånget av artiklarna har ökat. Forskare kan emellertid med ganska enkla medel bidra till ytterligare förbättringar, nyanseringar och kompletteringar. Dessutom är det digitala uppslagsverket ett forum som kan utnyttjas för att presentera och tillgängliggöra nya forskningsresultat, egna och andras. Med stöd från Formas samarbetar Wikipedia Sverige för närvarande med nio svenska lärosäten för att göra just detta. Östling m fl sid 23 ref


Diskussionen om Wikipedia

Wikipedia och NE som källor diskuteras en hel del i bloggar och analyseras på ett flertal hemsidor. Ambitionen är här att länka till några av dessa röster med fokus på skolan, ingen rangordning.BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 24 februari 2017