5 sidor
vid utskrift

Bolaget NE och uppslagsverket NE i framtiden

NE Nationalencyklopedin AB med dotterföretag - på denna sajt ofta refererade som 'bolaget NE' ingår i en företagsgrupp som är verksam inom områden som kosmetika, produktion och försäljning av vodka, porslin & hemdekoration och en receptsajt i USA. Alf Tönnesson (77) med familj är huvudägare.

Man kan argumentera för att bolaget NE och uppslagsverket NE är artfrämmande i den företagsmiljön, vilket är en grund för reflektion om bolaget NE:s långsiktiga ägarsituation och strategi.


Två helt olika synsätt på uppslagsverket NE

För ägaren av bolaget NE och företagsledningen är uppslagsverket en betaltjänst som både ska stödja bolagets läromedelsstrategi och säljas separat. Min syn är att ett allmänt uppslagsverk som NE ska vara fritt för alla och utmaningen är att hitta en långsiktig affärsmodell för detta.


Från uppslagsverk till läromedel

digitala böcker - image by Johan Schlasberg

Många tunga förlustår och misslyckade försök att finna en plats för ett i grunden analogt uppslagsverk i en digital värld har varit och är en krävande utmaning för bolaget NE. Bolagets VD, sedan 2011, Hubert Kjellberg sa i en intervju att Det var fritt fall när Wikipedia och och Google började ta fart.

För några år sedan började en resa mot att göra bolaget NE till vad de kallar ett digitalt kunskapsföretag. Detta är i grunden allt fler företag, vilket gör att en mer förklarande och särskiljande beskrivning är att bolaget är ett läromedelsföretag, som bland annat dessutom äger och säljer tjänsterna uppslagsverk och ordböcker. Ordet digitalt är ett övergångsord som snart är så självklart för alla att det kommer att tas bort.

Uppslagsverket i den nya verkligheten

Bolaget NE Nationalencyklopedin AB:s uppslagsverk hade förlorat i konkurrensen mot Google och Wikipedia och var för sin överlevnad tvingade att byta affärsmodell. De globala företagen bryr sig inte om NE, medan NE måste anpassa sig till den nya verkligheten.

Bland det första den nya ledningen gjorde 2011-2012 var att höja abonnemangspriserna och halvera personalstyrkan och än mer i redaktionen för uppslagsverket. I en forskningsrapport, ref Sundin och Haider, 2013, Biblioteks- och Informationsvetenskap på Lunds universitet, sägs - At NE, the numbers of editors has decreased significantly during the past few years, from 30 to 9. (Sid. 7)

Men hur ser huvudägaren Alf Tönnesson, som jag inte träffat, på framtiden för bolaget NE och uppslagsverket NE? Är det självklart att dessa har en gemensam framtid?

Bolaget NE är i samma situation som många mediaföretag. Hur ska man - med rötter i en analog värld - finna en långsiktigt lönsam affärsmodell i en digital och alltmer mobil värld? Kravet på fortsatt transformation är stort.

Breddning och internationalisering av bolaget NE

Bolaget har också internationalisering som en del sin nya strategi, vilket visas genom köpet av det digitaldrabbade uppslagsverket Brockhaus för expansion i bland annat Tyskland där man upprepar mantrat att man säljer refererbar information.

 Visa mer vertical arrowsIntervju med NE:s VD i Buchreport.de

... Natürlich konnen die Menschen im freien Internet Informationen suchen, aber viele Menschen benötigen verlässliche und zudem zitierfähige Informationen – darunter Studenten und Professoren, Schüler und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter staatlicher Organisationen ... Sagt i november 2015 av Hubert Kjellberg VD i NE Nationalencyklopedin AB och tyska dotterbolaget Brockhaus. Källa: Buchreport.de

... Naturligtvis kan människor söka information gratis på Internet, men många människor behöver pålitlig och dessutom citerbar information - bland andra studenter och professorer, elever och lärare och anställda i statliga organisationer ... // Min översättning.

Referensstatus som en central del i en strategi

Referensstatus är ett teoretiskt begrepp som jag utvecklat i min forskning för att förstå människors och organisationers tillit till olika kunskapskällor till exempel uppslagsverk. Det bygger på ett begrepp av P Wilson, 1983, som heter kognitiv auktoritet. Se analys av begreppet referensstatus och några studier.

Det är tydligt att bolaget NE marknadsför uppslagsverket utifrån en strategi att det har en hög referensstatus, en central faktor för ett uppslagsverk. Det tar lång tid att få hög referensstatus och den har lång halveringstid. Om andra faktorer.

Anledningen till att bibliotek fortfarande abonnerar på NE, om än i minskande omfattning - idag 108 (37%) av 290 - kan delvis förklaras av tilltron till uppslagsverkets referensstatus - och ett ofta komplext beslutsfattande i offentliga sektorn. Denna tröghet ger bolaget NE extra tid för omställning. Att bolaget NE satsar på ökad digital kompetens syns bland annat av att den nye VD:n (sedan 17.10) för den svenska marknaden, Fredrik Bengtsson, har en e-handelsbakgrund: senast som VD för ett företag som säljer hårvårdsprodukter för män.

Min jämförande studie mellan NE och Wikipedia visar att Wikipedia är en mer användbar och tillförlitlig tjänst än NE. Cirka 70% av de folkbibliotek som har NE, erbjuder endast tjänsten på det fysiska biblioteket. Således har NE en relativt låg och sjunkande tillgänglighet jämfört med 'everywhere' Google och Wikipedia.

Detta och mina analyser av uppslagsverket visar att NE har en sjunkande referensstatus.

Om att inkludera uppslagsverket i kommunavtal

När allt fler bibliotek ser minskad användning av NE eller säger upp sina egna avtal med NE, har det blivit mer förekommande att NE för folkbiblioteket säljs in som en del i ett kommunavtal. Vad innebär detta?

Varberg och Östersund har nästan lika många invånare (cirka 62.000). Varbergs folkbibliotek betalar 52.000 för NE, medan NE för folkbiblioteket i Östersund ingår i ett kommunavtal. I en del kommuner sker en interndebitering i andra inte (t ex i Helsingborg). Det är inte ovanligt att bibliotek med NE via ett kommunavtal säger "att därför har vi inte haft anledning att göra någon uträkning beträffande sidvisningssiffrorna eller kostnaderna per sidvisning" eller en liknande formulering med samma innebörd. Flertalet av dessa bibliotek vet inte vad bibliotekets användning av NE kostar.
Mer om NE-statistik i kommunavtal.

Värdet av varumärket NE byter miljö och minskar

NE:s värde som varumärke baseras historiskt på de tryckta och vackra böckerna och den expertkunskap man upplevde fanns i dessa.

varumärket NE

Bolaget sålde cirka 185.000 band med 20 delar mellan 1989 och 2010. Bilden är från Blocket.se den 27 oktober 2015. I dagens penningvärde kostade alla banden vid sekelskiftet c:a 18.000 kr. Idag säljs de ofta för mindre än 500 kr.

Böckerna som drivkraft för NE:s värde är uppenbart minskande vilket ger innehållet i NE.se och värdet av den digitala tjänsten en allt mer central roll.

Bolagets transformation märktes bland annat tydligt på den i oktober 2015 helt omgjorda hemsidan på NE.se och dess vidare utveckling i den nya riktningen.

Flera faktorer pekar mot att varumärket NE allt mer får ett värde huvudsakligen i skolvärlden. Allt färre använder NE på biblioteken och Stockholms stads bibliotek beslut att från 2016 inte ha NE kan nog ses som en Tipping point för bolagets biblioteksmarknad.

Tönnesson-gruppen

Nationalencyklopedin

Avsikten är inte att analysera denna omfattande och till synes spretiga företagsgrupp utan att kort nämna några andra delar i bolaget NE:s koncernmiljö. Det är inte helt lätt att förstå ägarens strategi, men familjeföretag drivs ofta utifrån en annan logik än mer tjänstemannastyrda företag.

Cydonia Development AB där bolaget NE ingår såldes 2015 i en gruppintern transaktion till systerkoncernen International Masters Publishers AB.

Grunden för gruppens tillväxt var direktmarknadsföring till konsumenter av produkter som tryckta receptkort, presentartiklar, nischade tidningar, böcker, kosttillskott och kosmetika. Flera av gruppens bolag har de senaste åren genomgått omfattande förändringar för att minska tidigare förluster, till exempel kosmetikaföretaget Fleur de Santé och förlaget - med flera klubbar för unga - Stabenfeldt. Porslin och hemdekoration säljs genom företaget Fyrklövern. Ett koncernföretag har en klubb och sajt för matrecept i USA - mygreatrecipes.com. Koncernen satsar mycket på Purity Vodka (förlusterna på drygt 150 MSEK de senaste tre-fyra åren, kallas nog marknadsinvesteringar internt). Det grundades 200 nya vodkamärken i USA mellan 2012 och 2014 - enligt Svenska Dagbladet 2016.01.07. De stora spritföretagen startar nu egna boutique-företag och nya lyxvodkamärken. Konkurrensen lär kräva ytterligare betydande marknadsinvesteringar.

Man kan här se resultaten i NE Nationalencyklopedin AB. Bolaget går nu åter med förlust och fick 2016 såväl koncernbidrag som aktiverade några miljoner som utvecklingskostnad.

Kommer Tönnessongruppen att sälja uppslagsverket NE eller släppa det fritt?

Vem skulle köpa uppslagsverket, läromedelsenheten eller bägge? Intressant fråga som för närvarande ligger utanför mitt fokus. Kanske ägaren väljer att donera uppslagsverket till någon stiftelse med offentlig anknytning?

Då enligt min analys uppslagsverkets referensstatus minskar bland annat beroende på att allt färre använder det, kan det vara en bra strategi för bolaget NE att vid lämplig tidpunkt göra det fritt tillgängligt.

Uppdaterad den 30 januari 2018BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/