3 sidor
vid utskrift

Mål och strategi för BiBB

01 Ett Kunskapstorg med ett uppslagsverk

Ett Kunskapstorg och ett artikelsignerat uppslagsverk kompletterar varandra och gör att fler känner till och besöker sajten BiBB. Det finns nu sidor om fria Kunskapsresurser  -  Forskningsmiljöer  -  Forskningsbloggar  -  Stories om forskningsprojekt och Uppslagsord.

02 Ägande och affärsmodell

På sikt är BiBB tänkt att ägas av en ideell stiftelse med universitet och högskolor som centrala intressenter.

Då all förändring tar tid, så också inom universitetsvärlden :-), har BiBB en Tvåstegsmodell som bland annat innebär att BiBB i denna fas kommer att publicera en del stories mot betalning.

03 En ny publiceringsplattform för forskare

Högskolor och universitet ska enligt Högskolelagen samverka med samhället. BiBB blir en ny öppen publiceringsplattform för forskare och experter i dialogen med allmänheten. BiBB erbjuder en ny meriterande publiceringsmodell för doktorander.

04 Ett modernt fritt artikelsignerat uppslagsverk

Kvalitet och hög trovärdighet kräver att ett uppslagsverk är öppet om sitt innehåll, artiklarnas uppdatering, sin funktion och sina författare med mera. Transparens är mycket viktigt. Uppslagsorden bör ha externa länkar för att underlätta källkritik och vidare informationssökning.
Mer om kvalitet i uppslagsverk.

05 Att medverka till att uppslagsverket NE blir mycket bättre

NE:s uppslagsverk kan bli väsentligt mycket bättre, oberoende av vem som äger det. Det första är en ny affärsmodell där uppslagsverket blir fritt. Många andra förbättringar är möjliga om man vill göra det till ett modernt uppslagsverk.

Det borde vara en självklarhet att Sverige, där likvärdighet inom bland annat skolområdet tillmäts stor betydelse, ger alla elever fri tillgång till ett allmänt uppslagsverk. Och att det går att använda även efter skolan.


Strategi och genomförande

BiBB som Minimum Viable Project

I start-up kulturen finns ett centralt koncept som heter Minimum Viable Product som innebär att det viktigaste är att komma igång på marknaden med sitt projekt med de resurser man har (lean model). Och i kommande steg göra sin tjänst eller produkt allt bättre genom snabb utveckling.

BiBB har sedan sommaren 2016 ett Kunskapstorg. Planen för själva Uppslagverket är att börja med ett lägre antal artiklar och utveckla en bra arbetsform för att öka volymen. Framgångssagan SEP som idag har cirka 1.500 artiklar och en miljon sidvisningar i månaden började med två artiklar.

Utvecklingen av BiBB sker i flera parallella spår.

Presentation av BiBB

Att via denna sajt presentera BiBB, öka antalet personer som känner till BiBB och kanske vill medverka på något sätt.

Datainsamling och studier

1  Uppdaterad information om vilka kommuner, skolor och bibliotek som abonnerar på NE eller inte gör det. Avtalens längd, totalkostnad och kostnad per elev.

2 Studie med direktlänkar till alla folkbiblioteks sida om Databaser. Visar på mycket stora kvalitetsskillnader och stor potential för förbättring. Se också bloggpost

3 Jämförelse NE och Wikipedia. Sveriges första forskningsstudie i ämnet. Analysmodell och 150 uppslagsord.

4 Analys av 5.000 artiklar i NE. Studie 2011 med information om författarna.

5Om Referensstatus. Studie av bibliotek som oriktigt anger att NE är Sveriges största uppslagsverk - se förändringarna.

6 Är Store Norske Leksikon, NE och BIBB moderna uppslagsverk?. En jämförande studie.

Kunskapstorget

Att utveckla Kunskapstorget med mer innehåll och annan design när det behövs.

Kommersiella aspekter

Finna personer och företag som vill medverka i BiBB genom sponsrade stories eller att på annat sätt.

Privata sponsorer kan bidra till BiBB på flera sätt. Näringsliv och organisationer kan t ex bidra med att skriva artiklar för BiBB eller finansiera produktion av artiklar som både ökar den allmänna bildningen och stärker svensk industri. Ericsson kunde t ex vara sponsor för artiklar om telekommunikation, 5G och telefonväxlar m fl. Frågan är öppen.

Ägarfrågor

Att etablera kontakt med långsiktiga ägare av BiBB.

Forskning om uppslagsverk och BiBB

En del i projektet BiBB är att skriva en doktorsavhandling om affärsmodeller för digitala allmänna uppslagsverk och BiBB. Man kan följa utvecklingen av teoridelen.


Budget för BiBB i stiftelsefas

Utgångspunkten för ett fullt fungerande BiBB är en årsbudget på 25 MSEK. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är tänkt att bidra med 10 MSEK då alla skolor kommer att ha nytta av BiBB.

Universitet och högskolor är tänkta att bidra med 10 MSEK - betalar idag c:a 3 MSEK för NE - då BiBB är en bra publiceringsplattform för deras anställda, doktorander och en databas för studenterna.

Staten via till exempel Kultur- och Utbildningsdepartementen är tänkt att bidra med 5 MSEK. Det blir inte så här, men man måste börja med en första plan. Som framgår längst ner på startsidan på Store Norske Leksikon är alla norska universitet intressenter i SNL och dessutom flera fonder och organisationer.

BiBB bör kanske, när stiftelsen startar, ha ett visst grundkapital för att säkra verksamheten.

Store Norske Leksikon - SNL, hade 2014 cirka 10 anställda och har 2015 en årsbudget på 13 miljoner - Årsberättelse 2014 för SNL. Pdf..

Stanford Encyclopedia of Philosophy har en analys av problemen om de hade blivit en abonnemangstjänst, som t ex NE.



BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 23 februari 2017