3 sidor
vid utskrift

Kvartalsrapporter och enkäter

Här publiceras lägesrapporter om några av de senaste kvartalens händelser av intresse för BiBB och en introduktion till de minienkäter på tre till fyra frågor som finns inom olika områden.

Droppen urholkar stenen, inte genom sin tyngd utan genom att ofta falla. Berätta gärna om BiBB för andra. Alla innovationer behöver early adopters.


Enkäter

Gå gärna till respektive sida för att se enkäterna i sitt sammanhang.

1.  Om citerbarhet för NE och Wikipedia i skolan

2.  Om doktorander som innehållsproducenter i BiBB

3.  Förslag om fria databaser på bibliotekens hemsidor

metafor för avhandling och projekt

Denna målning av Nicolas de Staël är en metafor för projektet BiBB och min doktorsavhandling. Båtarna följs åt, en rör sig mot den akademiska hamnen, den andra ångar vidare mot sin okända framtid. BiBB kommer att ta flera år att etablera, men min avhandling i företagsekonomi 'Affärsmodeller för uppslagsverk och BiBB' blir förhoppningsvis klar våren 2018. Volymen uppdrag som strategikonsult påverkar tidpunkten.

November 2017

Nu finns preliminära resultat av en studie om bl a folkbibliotekens statistik för användningen av deras Databaser och i synnerhet användningen av NE.

Det visade sig att över hälften av biblioteken inte hade någon NE-statistik eller uppföljning av kostnaden per sidvisning. Studien visar också att bibliotek på små orter kan få betala upp till nästan 20 gånger mer per invånare än bibliotek på stora orter.

Se hela studien och en utvärdering av NE som tjänst.

Augusti 2017

Två större konsultuppdrag har varit i fokus under våren och sommaren, men en del framsteg med BiBB har gjorts. Referensstatus är ett centralt begrepp i min forskning och uppslagsverket NE:s referensstatus används som ett konkret exempel. Den 1 november 2016 var det 46 folkbibliotek som på sin hemsida beskrev uppslagsverket NE som "Sveriges största" eller i liknande termer. Dessa kontaktades. Per idag har 45 ändrat den texten till en mer korrekt beskrivning t ex "ett stort svenskt uppslagsverk". Undantaget är Borås bibliotek.

Idag har 108 (37%) av 290 folkbibliotek uppslagsverket NE. (Antalet uppdateras dynamiskt). 10 har i år sagt upp sina abonnemang per den 3 november 2017. Ambitionen är att tabellen med de bibliotek som har eller abonnerar på NE ska vara så uppdaterad som möjligt. Uppgifterna verifieras löpande via uppgifter på deras hemsida och kontakt.

Många bibliotek har höga kostnader per sidvisning via NE. Hylte toppade listan 2017 med 902 kr per sida. Många ligger över 50 kr per sida.

I mars 2017 och med uppföljning i början av augusti kontaktades drygt 15 folkbibliotek i Skåne, först med mejl till bibliotekscheferna och sedan med fysiskt brev till biblioteken, om ett nytt sätt att förbättra bibliotekens Söktjänst och Databaser. I innehållet refererades bland annat en studie av hur många köpta respektive fria Databaser 78 folkbibliotek redovisade på sin hemsida. Per idag har ingen svarat. Några få läste förslaget enligt logganalysen.

I början av året sammanfördes tidigare separata sajter om projektet BiBB och min kommande avhandling till en sajt.
Forskningsdelen är nu nåbar via huvudmenyn längst ner till höger.

I början av året ägnades mycket tid åt forskningsdelen. Flertalet texter skrevs om och nya tillkom t ex en sida om referensstatus. En del nya texter ligger ännu bakom lösenord.

I augusti fick jag besked om att jag har fått möjlighet att även 2017 göra en presentation av min forskning på företagsekonomernas årliga ämneskonferens (FEKIS). Mitt tema är min metod Case Impact Studies (CIS).

Under året har hittills inget arbete lagts ner på att få universitet och högskolor att medverka i BiBB. Det är delvis en fråga om timing.

Februari 2017

Några fler månader, men det har varit jul och mycket har hänt.

I december 2016 bytte projektet namn till BiBB och domänadressen BiBB.se. BiBB® är nu ett registrerat varumärke.

Mycket stora delar av sajten har omarbetats de senaste månaderna. Det har bland annat förtydligats att intresset för NE på denna sajt till helt övervägande del fokuserar på situationen och framtiden för uppslagsverket NE.

Kunskapstorget har utvecklats mycket. I oktober 2016 publicerade jag Sveriges första systematiska jämförelse mellan NE och Wikipedia. Flera andra studier har initierats - se lista.

Sajtens kodbibibliotek och kodstruktur har förbättrats. Renderingshastigheten i mobiltelefoner är godkänd, men kan förbättras och detta åtgärdas i vår. Alla sidor är 100% mobilvänliga enligt Googles testverktyg och koden håller godkänd W3C-standard. En separat media="print"-fil för utskrifter har utvecklats och installerats.

September 2016

Vårt Kunskapstorg kom igång i augusti genom ett samarbete med Lunds universitet. I oktober presenterade Johan Schlasberg BiBB och konceptet med digitala avhandlingar på ett seminarium om Open access på Företagsekonomernas (FEKIS) årliga ämneskonferens.

Juni 2016

Den 18 maj höll jag ett doktorandseminarium på Företagsekonomiska institutionen i Lund om helt digitala avhandlingar eller hybridformer. I april och delar av maj pausade projektet något då jag arbetade med ett större konsultuppdrag och kontakttjänsten IDme, som är ett komplement eller alternativ till Linkedin.

Sajten BiBB utvecklades löpande och nya sidor tillkom. Alla sidor på BiBB utom en med mycket tabelldata, har nu nått 100% Mobil användarupplevlevelse i Googles utvärderingsmall av sajter.

Mars 2016

Nu är över 98% av landets alla kommuner (290) och folkbibliotek med i analysen av NE:s kunder. Där rapporteras om vilka kommuner och folkbibliotek som har eller inte har ett abonnemang på NE, hur länge de gäller och vad de betalar. Ambitionen är att siffrorna ska vara minst 90% rätt. Fel beror i första hand på att en del data inte är helt aktuella och att vissa kommuner flyttar abonnemangsbesluten från central nivå till enskilda skolor.

December 2015

Största delen av perioden har ägnades åt att producera denna sajt som har blivit allt mer omfattande. Det är alltid en utmaning att väcka intresse och samtidigt fördjupa analysen och resonemangen för de mer intresserade. Sajtens meny har ändrats många gånger. Stor vikt läggs vid att ange referenser.

Jag har både via telefon och mejl haft dialog med skolor, kommuner, bibliotek och en del organisationer. Detta har utöver att öka dataunderlagen lett till förbättrade presentationer.

En viktig del har varit att få en första överblick över vilka organisationer och personer som producerar kunskap och reflektioner inom projektets intresseområden.

20 november 2015, möte med studierektor om önskan att doktorera. Den 17 december återantogs jag formellt som doktorand vid Företagsekonomiska institutionen i Lund. Erhöll skriftlig bekräftelse på att tidigare avklarade doktorandkurser innehöll tillräckligt antal poäng för den delen. Återstår "endast" avhandlingen.

Andra villkor: ingen handledare, institutionen bekostar ett avhandlingsseminarium med opponenter. Normalt på min institution är två till tre handledare och tre seminarier.

Uppdaterad den 23 december 2017BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/