BiBB - Kvartalsrapporter och enkäter | BiBB

5 sidor
vid utskrift

Kvartalsrapporter

Här publiceras lägesrapporter om några av de senaste kvartalens händelser av intresse för BiBB och en introduktion till de minienkäter på tre till fyra frågor som finns inom några områden.

Droppen urholkar stenen, inte genom sin tyngd utan genom att ofta falla. Berätta gärna om BiBB för andra. Alla innovationer behöver early adopters.

metafor för avhandling och projekt

Denna målning av Nicolas de Staël enW är en metafor för projektet BiBB och min doktorsavhandling. Båtarna följs åt, en rör sig mot den akademiska hamnen, den andra ångar vidare mot sin okända framtid. BiBB kommer att ta flera år att etablera, men min avhandling i företagsekonomi 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärmodell' blev "färdig" i augusti 2018. En del uppdrag som strategikonsult har genomförts under avhandlingsprocessen.

Augusti 2018

Avhandlingen är "färdig" och nu börjar utmaningen att få den godkänd. Detta har mött förväntat motstånd och hur denna process kan komma att utvecklas är oklart. Under tiden förbättras sajten löpande och många inviteras att kommentera och lämna förbättringsförslag. Hör gärna av dig med synpunkter, goda råd, förslag eller kommentarer.

I första hand ska jag kontakta ett antal person inom Lunds universitet för att diskutera möjligheten att min webbavhandling kan accepteras som format oberoende av innehållet som delvis är en annan fråga. Det kan bli aktuellt att byta till en instititution eller universitet som inser att den digitala omvandlingen kommer att fortsätta även i den akademiska miljön och som är intresserade av att ligga i framkant av utvecklingen.

Delstudien om nya uppslagsord i NE visar efter data från sex månader att cirka 90% av alla nya uppslagsord är skrivna av företagets redaktion. Alla artiklar saknar information om författaren, datum och nästan utan undantag referenser. Wikipedia blir allt bättre än NE.

Business Model Innovation (BMI) är ett växande forskningsfält i företagsekonomi och angränsande områden. Min genomgång av BMI-litteraturen visar dock att denna har ganska lite att tillföra SME-företag då den har fokus på generella faktorer i mycket stora företag. I små och mindre företag är de situationella faktorerna av mycket stor betydelse.

April 2018

Den största förändringen sedan den senaste rapporten är att teoridelen utvecklats väsentligt. Avhandlingen planeras vara "färdig" i juni 2018 även om det nu återstår några kapitel att publicera.

Min ambition är fortfarande att få denna webbsajt accepterad som en avhandling och inte trycka en bok som har betydligt sämre informationsbekvämlighet och navigation och som få kommer att läsa. Detta möter visst motstånd och jag beskriver mitt mål som en intraprenörsprocess och skriver i samma kapitel också om intraprenörsforskning.

Två nya studier har inletts, den ena om folkbibliotekens tjänst 'Fråga Bibblan' och är ett led i att undersöka uppslagsverket NE:s referensstatus. Den andra studien inleddes i början av mars 2018 och granskar innehållet i alla nya ord i NE. Vem skriver dom? Och i vilken grad kan de anses bygga på det NE gör anspråk på att använda - "vetenskapliga principer"?

Många sidor är omgjorda. Jag har bland annat också skickat en motion till Biblioteksföreningens årsmöte med att-satsen Biblioteksföreningen inleder kontakter med lämpliga intressenter för att medverka till en samordning av folkbibliotekens inköp av digitala resurser, i första hand av databaser och tidskrifter och kanske senare av andra digitala resurser. Källa: motion Pdf. s. 1

November 2017

Nu finns preliminära resultat av en studie om bl a folkbibliotekens statistik för användningen av deras Databaser och i synnerhet användningen av NE.

Det visade sig att över hälften av biblioteken inte hade någon NE-statistik eller uppföljning av kostnaden per sidvisning. Studien visar också att bibliotek på små orter kan få betala upp till nästan 20 gånger mer per invånare än bibliotek på stora orter.

Se hela studien och en utvärdering av NE som tjänst.

Augusti 2017

Två större konsultuppdrag har varit i fokus under våren och sommaren, men en del framsteg med BiBB har gjorts. Referensstatus är ett centralt begrepp i min forskning och uppslagsverket NE:s referensstatus används som ett konkret exempel. Den 1 november 2016 var det 46 folkbibliotek som på sin hemsida beskrev uppslagsverket NE som "Sveriges största" eller i liknande termer. Dessa kontaktades. Per idag har 45 ändrat den texten till en mer korrekt beskrivning t ex "ett stort svenskt uppslagsverk". Undantaget är Borås bibliotek.

Idag har 108 (37%) av 290 folkbibliotek uppslagsverket NE. (Antalet uppdateras dynamiskt). 10 har i år sagt upp sina abonnemang per den 3 november 2017. Ambitionen är att tabellen med de bibliotek som har eller abonnerar på NE ska vara så uppdaterad som möjligt. Uppgifterna verifieras löpande via uppgifter på deras hemsida och kontakt.

Många bibliotek har höga kostnader per sidvisning via NE. Hylte toppade listan 2017 med 902 kr per sida. Många ligger över 50 kr per sida.

I mars 2017 och med uppföljning i början av augusti kontaktades drygt 15 folkbibliotek i Skåne, först med mejl till bibliotekscheferna och sedan med fysiskt brev till biblioteken, om ett nytt sätt att förbättra bibliotekens Söktjänst och Databaser. I innehållet refererades bland annat en studie av hur många köpta respektive fria Databaser 78 folkbibliotek redovisade på sin hemsida. Per idag har ingen svarat. Några få läste förslaget enligt logganalysen.

I början av året sammanfördes tidigare separata sajter om projektet BiBB och min kommande avhandling till en sajt.
Forskningsdelen är nu nåbar via huvudmenyn längst ner till höger.

I början av året ägnades mycket tid åt forskningsdelen. Flertalet texter skrevs om och nya tillkom t ex en sida om referensstatus. En del nya texter ligger ännu bakom lösenord.

I augusti fick jag besked om att jag har fått möjlighet att även 2017 göra en presentation av min forskning på företagsekonomernas årliga ämneskonferens (FEKIS). Mitt tema är min metod Case Impact Studies (CIS).

Under året har hittills inget arbete lagts ner på att få universitet och högskolor att medverka i BiBB. Det är delvis en fråga om timing.

Februari 2017

Några fler månader, men det har varit jul och mycket har hänt.

I december 2016 bytte projektet namn till BiBB och domänadressen BiBB.se. BiBB® är nu ett registrerat varumärke.

Mycket stora delar av sajten har omarbetats de senaste månaderna. Det har bland annat förtydligats att intresset för NE på denna sajt till helt övervägande del fokuserar på situationen och framtiden för uppslagsverket NE.

Kunskapstorget har utvecklats mycket. I oktober 2016 publicerade jag Sveriges första systematiska jämförelse mellan NE och Wikipedia. Flera andra studier har initierats - se lista.

Sajtens kodbibibliotek och kodstruktur har förbättrats. Renderingshastigheten i mobiltelefoner är godkänd, men kan förbättras och detta åtgärdas i vår. Alla sidor är 100% mobilvänliga enligt Googles testverktyg och koden håller godkänd W3C-standard. En separat media="print"-fil för utskrifter har utvecklats och installerats.

September 2016

Vårt Kunskapstorg kom igång i augusti genom ett samarbete med Lunds universitet. I oktober presenterade Johan Schlasberg BiBB och konceptet med digitala avhandlingar på ett seminarium om Open access på Företagsekonomernas (FEKIS) årliga ämneskonferens.

Juni 2016

Den 18 maj höll jag ett doktorandseminarium på Företagsekonomiska institutionen i Lund om helt digitala avhandlingar eller hybridformer. I april och delar av maj pausade projektet något då jag arbetade med ett större konsultuppdrag och kontakttjänsten IDme, som är ett komplement eller alternativ till Linkedin.

Sajten BiBB utvecklades löpande och nya sidor tillkom. Alla sidor på BiBB utom en med mycket tabelldata, har nu nått 100% Mobil användarupplevlevelse i Googles utvärderingsmall av sajter.

Mars 2016

Nu är över 98% av landets alla kommuner (290) och folkbibliotek med i analysen av NE:s kunder. Där rapporteras om vilka kommuner och folkbibliotek som har eller inte har ett abonnemang på NE, hur länge de gäller och vad de betalar. Ambitionen är att siffrorna ska vara minst 90% rätt. Fel beror i första hand på att en del data inte är helt aktuella och att vissa kommuner flyttar abonnemangsbesluten från central nivå till enskilda skolor.

December 2015

Största delen av perioden har ägnades åt att producera denna sajt som har blivit allt mer omfattande. Det är alltid en utmaning att väcka intresse och samtidigt fördjupa analysen och resonemangen för de mer intresserade. Sajtens meny har ändrats många gånger. Stor vikt läggs vid att ange referenser.

Jag har både via telefon och mejl haft dialog med skolor, kommuner, bibliotek och en del organisationer. Detta har utöver att öka dataunderlagen lett till förbättrade presentationer.

En viktig del har varit att få en första överblick över vilka organisationer och personer som producerar kunskap och reflektioner inom projektets intresseområden.

20 november 2015, möte med studierektor om önskan att doktorera. Den 17 december återantogs jag formellt som doktorand vid Företagsekonomiska institutionen i Lund. Erhöll skriftlig bekräftelse på att tidigare avklarade doktorandkurser innehöll tillräckligt antal poäng för den delen. Återstår "endast" avhandlingen.

Andra villkor: ingen handledare, institutionen bekostar ett avhandlingsseminarium med opponenter. Normalt på min institution är två till tre handledare och tre seminarier.


Enkäter

Gå gärna till respektive sida för att se enkäterna i sitt sammanhang.

1.  Om citerbarhet för NE och Wikipedia i skolan

2.  Om doktorander som innehållsproducenter i BiBB

3.  Förslag om fria databaser på bibliotekens hemsidor

Uppdaterad den 20 augusti 2018BiBB® är ett projekt för ett Kunskapstorg och ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk,
och en kommande avhandling i företagsekonomi 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/