5 sidor
vid utskrift
9

Forskningsmiljöer

Här presenteras - efterhand - ett större antal forskningsmiljöer i Sverige. Det kan vara enskilda institutioner, centrumbildningar och liknande på såväl universitet och högskolor som på företag. Målgruppen är i första hand de som ska välja en utbildning och en intresserad allmänhet.

Fokus är på: Utbildning, Forskning, Samverkansuppgiften och Stories publicerade på BiBB. När antalet forskningsmiljöer växer kommer en annan layout för navigeringen.

2016.09

Arkeologi och antikens historia - Lund

fresk fån Herculaneum. Wikipedia.

Arkeologi handlar om att förstå det förflutna genom de föremål och spår människor lämnat.

Detta kvinnoprträtt hittades på en vägg vid utgrävningar i det år 79 e.Kr. vulkandrabbade Pompeji.

Utbildning: Se en översikt med kursutbudet. Denna sida visar utbildningens struktur med bl a fria kurser och kandidatprogram.

Forskning: forskarutbildning inom fyra områden: Arkeologi, Historisk arkeologi, Historisk osteologi och Antikens kultur och samhällsliv. Därtill frågor om kulturarv och om bruket av det förflutna i vår samtid, områden som har närhet till aktuell statskunskap och nutidshistoria.

Samverkansuppgiften: Institutionen har bland annat öppna föreläsningar om pågående forskning och fältprojekt. Gå dit en dag.

StoriesBiBB:  DNA avslöjar förhistoriska migrationer.

2016.09

Arkitektur och byggd miljö - Lund

Nordmills foto J Schlasberg

Institutionen har fyra avdelningar: Arkitektur // Bebyggelsevård // Energi och byggnadsdesign och Boende och bostadsutveckling.

Utbildning: Institutionens centrala grundkurser för arkitektprogrammet, masterutbildningarna i Arkitektur, Hållbar stadsgestaltning och Energi- och miljöeffektiva byggnader presenteras här. Där finner du också länkar till hela kursutbudet.

Forskning: forskarutbildning finns inom fyra områden: Arkitektur, Arkitekturhistoria, Byggande och arkitektur samt Miljöpsykologi.

Samverkansuppgiften: Samverkan sker bland annat genom att man deltar i olika utställningar, ofta där studenter visar sina examensarbeten.

StoriesBiBB:  inga

2016.09

Biologi - Lund

källa:Wikipedia

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och klassificering. Charles Darwin är nog den mest kände av alla biologer. Källa: Wikipedia.

Utbildning: På denna Utbildningskarta på Biologiska institutionen ser du ett stort antal kurser och utbildningar.

Forskning: Biologiska institutionen har forskning inom många områden. Några exempel är biologisk mångfald, ett flyglabb, molekylär ekologi och ekologiska system.

Samverkansuppgiften: På sidan Samverkan berättas om många projekt t ex. deltar man i fakulteternas Naturvetenskap-, Medicin- och Teknik-dagar. Man har under flera år varit värd för Linnédagarna som arrangeras av Biolologilärarnas förening för intresserade gymnasieelever.

StoriesBiBB:  Flyttfåglars immunförsvar.

2016.09

Fysik - Lund

källa:Wikipedia

Fysik är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån och om olika former av energi och omvandlingar mellan dessa energiformer. Källa: Wikipedia.

Utbildning: Det finns ett Kandidatprogram med sex olika ingångar: fysik, astronomi och astrofysik, kemi/fysik, meteorologi och biogeofysik, teoretisk fysik och naturvetenskap med fotoner och neutroner. Masterprogrammet har både en allmän linje och specialiseringar t ex materialvetenskap, nanoteknik och teoretisk fysik.

Forskning: i Lund bedrivs grundforskning och tillämpad forskning inom teoretiska och experimentella områden, till exempel inom astronomi, energi, miljö, biologi, medicin och materialvetenskap.

Samverkansuppgiften: Man har många aktiviteter som vänder sig till allmänheten. Gå dit och läs bl a om Upptäckarklubben, Astronomidagar, Planetariet, Frågelåda för fysik och Nationellt resurscentrum för fysik. Institutionen har också samverkansprojekt med företag inom bl a acceleratorteknik.

StoriesBiBB:  inga.

2016.09

Geologi - Lund

källa:Wikipedia

Geovetenskap är de vetenskaper som huvudsakligen studerar jordklotet, dess historia, fysiska förhållanden samt de processer som är verksamma i och på dess yta. Källa: Wikipedia.

Utbildning: Geologiska institutionen erbjuder en 3-årig utbildning som leder fram till en naturvetenskaplig kandidatexamen i geologi.

Forskning: Geologiska institutionen har två avdelningar som bildar var sitt stort forskningsområde: berggrundsgeologi och kvartärgeologi.

Samverkansuppgiften: På sidan Geologi för alla kan du få många bra tips och idéer om geologiska sevärdheter i Skåne, geologiska föreningar, geologins dag och litteratur om geologi. Du kan ställa frågor om geologi till ”fråga en geolog”. För lärare finns en sida - ”Resurscentrum för geologi i skolan”.

StoriesBiBB:  inga

2016.09

Informatik - Lund

I Skandinavien är informatik (liksom systemvetenskap) ett samhällsvetenskapligt och tvärvetenskapligt ämne, till skillnad från de mer logisk-matematiskt inriktade ämnen datavetenskap (datalogi), datateknik och informationsteknologi. Källa: Wikipedia.

Utbildning: Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem.

Forskning: Institutionens forskning omfattar många discipliner, är internationellt inriktad och är organiserad i områdena organisation och IT, systemkonstruktion och interaktionsdesign.

Samverkansuppgiften: Institutionens samverkansprojekt är inriktade mot offentliga och privata företag.

StoriesBiBB:  inga

2016.09

Språk och litteraturcentrum - Lund

Forskningsmiljöer

Här finns mycket från klassisk bildning till språk och kulturvetenskap.

Utbildning: Klassiska och moderna språk, svenska, lingvistik, Litteratur-, film- och teatervetenskap och Områdesstudier: öst- och centraleuropakunskap, mellanösternkunskap och öst- och sydöstasienkunskap. Se ämneslista och en lista med ~450 kurser

Forskning: SOL-centrum, som är en sammanslagning av ett antal tidigare fristående institutioner, har två starka forskningsperspektiv, ett språkvetenskapligt och ett litteratur- och kulturvetenskapligt. Se en omfattande lista på aktuella forskningsprojekt.

Samverkansuppgiften: Ingen särskild sida om detta. Man kan lyssna till ett flertal intressanta poddar av centrumets forskare. Varje år ordnas - 2016 8-9 april - Humanist- och teologdagarna som är ett större antal föreläsningar - c: 15 filmer - dit alla är välkomna.

StoriesBiBB:   Språk:inlärning för vuxna är lika lätt.

2016.09

Teologi och religionsvetenskap - Lund

källa:Wikipedia

Här kan man studera om vill jobba inom journalistik, migration, inom svenska kyrkan, med etiska frågor eller mänskliga rättigheter. Eller lärare, präst, pedagog, kulturarbetare eller forskare.

Utbildning: Centrum för Teologi och religionsvetenskap (CTR) erbjuder kandidat- och masterutbildningar. Därtill bl a sommarkurser.

Forskning: CTR har cirka 90 doktorander i sin forskarutbildning. Forskning bedrivs inom ett flertal forskningsprojekt.

Samverkansuppgiften: Saknar speciell sida. Den 26-28 oktober 2016 håller CTR ett speciellt seminarium - Påven Franciskus: tro - politik - reformationen med anledning av påvens Sverigebesök.

StoriesBiBB:   Torkan, regnet och havet.

2016.09

Utbildningsvetenskap - Lund

Inom området utbildningsvetenskap forskar man bland annat om lärande, kunskapsbildning och kunskapstraditioner, samt utbildningssystemets roll i samhällsutvecklingen . Källa: Wikipedia.

Utbildning: Man utbildar ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Man är också engagerad i MOOC - öppen fri utbildning via nätet.

Forskning: Institutionens forskning rör ämnesdidaktik, skol- och utbildningshistoria samt skol- och utbildningssociologi.

Samverkansuppgiften: Saknar speciell sida, men det finns en publikationslista som också länkar till artiklar i bland annat dagspress.

StoriesBiBB:  ingaBiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 8 februari 2017