Delstudier i avhandling - (Johan Schlasberg) |

3 sidor
vid utskrift

Delstudier och Datainsamling

Jag har tre kriterier för att inleda en datainsamling. Det första är om den bidrar till analysen av någon av projektets forskningsfrågor eller nyckelkoncept. Kvantitativa data är viktiga för analyserna.
Det andra är om en studie bidrar till att utveckla Kunskapstorget BiBB.

En studie måste vara forsknings- och projektekonomisk, vilket är en avvägning mellan tidsåtgång, förväntat bidrag och påverkanspotential.

Flera av dessa delstudier kommer att pågå även sedan den planerade avhandlingen är klar.

01 BiBB - mål och strategi

Detta projekt har två stora case, kunskapstorget och uppslagsverket BiBB, och uppslagsverket NE.

02 Jämförelse NE och Wikipedia

Sveriges första forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia. Analysmodell med diskussion om hur man kan göra en jämförelse och sedan en analys av 150 uppslagsord. Studien visar att - och varför - Wikpedia idag är en väsentligt mer användbar tjänst än NE. Studien innehåller också en jämförelse för dessa 150 ord mellan svenska och engelska Wikipedia med direktlänkar till sökorden.

03 Analys av 5.000 artiklar i NE

Studie 2011 för information om artikelförfattarna. Cirka 20% var avlidna. Denna studie hade inte gått att göra idag på grund av minskande transparens i NE. Senaste försämringen av transparensen skedde i februari 2018.

04 Referensstatus

Referensstatus är ett centralt koncept i både projektet BiBB och min avhandling. Det handlar om trovärdighet och referensfunktion. Studie av 46 folkbibliotek som oriktigt angav att NE är Sveriges största eller främsta uppslagsverk. 45 har nu bytt till en mer neutral text. Senare har även organisationer som Lärarförbundet, LO och PRO ändrat sina texter om NE.

05 Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB

Studien inleds med en kort berättelse om bolagets och uppslagsverkets historia. På grund av fria tjänster som Google och Wikipedia tvingades bolaget byta inriktning och affärsmodell. Hur utvecklas den strategin?

I såväl teoretisk som mer praktiskt inriktad företagslitteratur är det ett mycket välkänt koncept att se enheter och dotterbolag som delar i en koncerns portföljstrategi. Den så kallade 'Boston-matrisen' är känd av många. I denna studie appliceras ett nerifrån-och-upp perspektiv och ställer frågor om en enskild enhets värde av att tillhöra just den aktuella gruppen eller koncernen. Vad har det till exempel för värde eller påverkan på bolaget NE att det ingår i en företagsgrupp som de senaste åren satsat ungefär 250 miljoner på att producera och sälja vodka och har bolag inom flera orelaterade områden?

06 Vilka folkbibliotek abonnerar på eller har NE

108 (37%) av 290 folkbibliotek har idag NE. 2017 var det mellan 10 och 15 bibliotek som sade upp sitt abonnemang på NE. Studien som uppdateras löpande har direktlänkar till 290 folkbiblioteks sida om Databaser.

07 Folkbibliotekens statistik om användningen av NE

Studien visar begränsad statistikanalys och låg kostnadsmedvetenhet - många betalar över 50 kronor per sidvisning i NE - på folkbiblioteken om denna tjänst. Studien har också belagt att bolaget NE erbjuder sin bibliotekskunder en klart undermålig statistikservice och att bibliotek på små orter betalar upp till närmare 20 gånger mer per invånare än bibliotek i stora kommuner.

Studien innehåller data i flera tabeller och citat från folkbibliotek. Förhoppningsvis kan studien bidra till förbättringar. För att ytterligare medverka till en förbättring har jag skickat in en motion till Biblioteksföreningens årsmöte 2018 med en att-sats att föreningen tar kontakter för ökad samordning av folkbibliotekens inköp av elektroniska resurser som Databaser och tidskrifter. En sådan samordning - via BIBSAM - finns sedan länge för högskolor och statliga myndigheter. Se motionen, Pdf 1 sida.

08 Studie av folkbibliotekens informationstjänst 'Databaser'

På bibliotekens hemsidor kalla den sidan idag ofta 'Databaser'. Studie av 78 biblioteks sida om Databaser visar tydligt att många bibliotek nästan enbart har fokus på köpta databaser - se tabeller. Ett förslag till en annan modell med användarens sökintresse i fokus presenteras. Ska folkbiblioteken erbjuda Digital service är detta ett av de områden som kan bli väsentligt mycket bättre.

Kontakter har tagits med flera folkbibliotek för diskussion av en ny modell för "tjänsten Databaser" - läs informationssökning. Framgången för detta har hittills varit begränsad.

09 Jämförelse Store Norske Leksikon, NE och BIBB

En jämförande studie. Viktiga kriterier är transparens, tillgänglighet och webbnivå. För att förbättra tjänsten uppslagsverk är det viktigt att lära av andra.

10 Kommuner som har avtal med NE

En mycket omfattande insamling av flertalet avtal mellan bolaget NE och landets kommuner som visade vad enskilda kommuner betalade för sitt NE-abonnemang, avtalens längd och kostnad per elev. Denna studie är i huvudsak avslutad då dessa avtal huvudsakligen berör bolaget NE:s läromedelstjänster vilka inte analyseras eller kommenteras annat än marginellt i detta projekt. Viss information finns fortfarande tillgänglig.

11 Bör 'Bibblan svarar' länka till NE?

Folkbiblioteken driver gemensamt en Q&A-tjänst som heter 'Bibblan svarar'. I de svar som ges finns nästan alltid länkar till mer information. Min uppfattning är att de endast bör länka till öppna och fria tjänster och databaser för att uppnå generell och likvärdig tillgänglighet. Studien analyserar hur ofta 'Bibblan svarar' länkar till betaltjänsten NE. Studien startade med svar från och med februari 2018 och pågår tillsvidare.

12 Om författare av nya artiklar 2018 i NE och transparens

Studie påbörjad i mars 2018 som initierades av att NE tog bort de långa artiklarnas författarnamn och ersatte dessa med en rubrik 'Medverkande'. Central fråga är hur många nya artiklar - korta och långa - som skrivs av redaktionen respektive externa experter? Studien är pågående och resultaten uppdateras här.

Uppdaterad den 22 maj 2018BiBB® är ett projekt för ett Kunskapstorg och ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk,
och en kommande avhandling i företagsekonomi 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/