10 sidor
vid utskrift

Utvärdering av uppslagsverket NE som tjänst

uppslagsverket NE NE:s läromedel

Till bibliotek säljer bolaget NE digitala abonnemang på ett paketreferens med främst uppslagsverket och ett antal ordböcker. Till kommuner och skolor erbjuds ett paket med bland annat läromedel, uppslagsverket och ordböcker.

1 NE sägs vara baserat på "vetenskapliga principer och värdeneutralitet"?
Vad menar bolaget med detta? Vetenskap bygger på hög transparens. Den är låg i NE.

2 Felaktig marknadsföring av uppslagsverket NE
NE säger sig vara "Sveriges främsta uppslagsverk". Kan ej styrkas. Se domslut.

3 Referensstatus för NE och Wikipedia
Handlar om trovärdighet, refererbarhet och användbarhet. Ändras över tiden.

4 Forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia
Analys av hur man ska jämföra. 150 ord. Och om varför Wikipedia är mer användbar.

5 Om betydelsen av tillförlitlighet och hög "webbnivå"
Om transparens och tillgänglighet. Nyhet mars 2018: NE har försämrat transparensen.

6 Bristande statistik och brister i statistiken från NE
En studie visar: många bibliotek har låg medvetenhet. NE:s statistik - stora brister.

7 Små bibliotek betalar upp till ~20 gånger mer per invånare än stora
Det finns inget kostnadsskäl till detta. Låg kostnadstransparens. Kostnad per sidvisning.

8 Analys av 5.000 artiklar i NE och deras författare
Cirka 20% var avlidna och medelåldern för de övriga var cirka 70 år.

9 Kan uppslagsverket NE bli fritt för alla?
Det beror bland annat på antalet biblioteks- och privatkunder. Och kanske dig?

01 "Vetenskapliga principer" och värdeneutralitet i NE

I sin marknadsföring använder bolaget NE följande text om uppslagsverket NE  "Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet."  Textens syfte är att stärka uppslagsverkets referensstatus och att direkt eller indirekt hävda att NE är mer tillförlitligt än bland annat konkurrenten Wikipedia, vars kvalitetssystemB innehåller såväl höga referenskrav som det man kallar "Neutral Point of View".

Tyvärr finns det på ne.se inte någon text om vad de menar med "vetenskapliga principer" utöver att många artiklar skrivits av experter. Bolaget NE borde förtydliga vad de avser.

Möjligen avses att många artiklar i NE är skrivna av personer med en högre akademisk befattning. Som utvecklas nedanreferens är cirka 65% av artiklarna skrivna av en icke namngiven person i NE:s redaktion.

Det är inte ovanligt att i de mest skilda sammanhang åberopa att något grundas i vetenskapliga resultat eller metoder. I många discipliner är endast ett mycket lågt antal studier reproducerbara och inte sällan har förenklade slutsatser svag grund i data. Om reproducerbarhet förs en omfattande debatt - se exempelvis artikel i Washington Post - som inte ska utvecklas här.

I motsats till vad många tror har den mesta "vetenskap" som skrivs och publiceras, även inom naturvetenskap, ett Bäst-före-datum. Detta är ett av skälen till att transparens eller öppenhet är viktigt för att kunna göra en källkritisk granskning. Enligt modern vetenskapsteori är det inte korrekt att tro att det existerar en helt värdeneutral forskning. Värdegrunderna kan dock vara mer eller mindre tydliga och uttalade.

01.1  Några kriterier för vetenskaplighet

Vetenskaplighet är mycket tydligare än det NE:s användning av "vetenskapliga principer".

Artiklarna i NE är inte peer reviewed och de har ofta få eller inga referenser.
I NE finns ingen information om när en artikel skrevs eller uppdaterades. Utöver ett (ofta okänt) namn finns ingen information om författaren.

Dessa frågor berörs också i kapitlet om uppslagsverk och kunskapsportaler.B

02 Felaktig marknadsföring av uppslagsverket NE

Bolaget NE har länge marknadsfört NE som baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet och att det är Sveriges främsta uppslagsverk.

Källor: NE.se och i kommunavtal med bland andra Alingsås 24/8 2017, Huddinge 4/12 2016, Lycksele 2/1 2017 och Motala 21/12 2016

Det kan noteras att "endast" cirka 35% av uppslagsorden i NE (källa: NE) är skrivna av de cirka 4.000 experter NE anger som grund för uppslagsverkets vetenskapliga principer.
Cirka 1.000 av dessa artikelförfattare lever inte idagreferens

I ett avtal med BIBSAM, inköpsorganisation för universiteten m fl, säger bolaget NE att uppslagsverket totalt innehåller 540 000 artiklar, varav 189 000 långa, encyklopediska uppslagsord, skrivna av 4.000 experter ...

I en dom från Marknadsdomstolen (2013:14) i en konflikt mellan två sightseeingbussbolag står ... [Ordet ”premier” torde framförallt uppfattas som ”främst”, vilket i sin tur får ses som mer eller mindre synonymt med ordet ”bäst"]

Bolaget som använde värdeordet "premier" ålades att vid hot om vite ta bort ordet i sin marknadsföring. Det är enligt Marknadsföringslagen säljaren som ska styrka att varan eller tjänsten har den mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper man säger i sin marknadsföring.

Det förefaller som om bolaget NE bryter mot Marknadsföringslagen då man idag inte
skulle kunna styrka att uppslagsverket NE är främst.

03 Referensstatus för NE och Wikipedia

I min forskning har jag myntat begreppet referensstatus för att beskriva olika källors trovärdighet i vår tid. Det finns troligen ett samband mellan hur många människor - och inte minst bibliotekarierna - ser på Wikipedia i jämförelse med NE och bibliotekens intresse av att abonnera på NE.

NE åtnjuter fortfarande hög referensstatus hos många och detta har flera orsaker. NE online baseras på det för många välkända, men idag sällan använda tryckta uppslagsverket med ett innehåll som hade hög kunskapsauktoritet. Det har inte tidigare funnits någon vare sig analys av NE som tjänst eller en forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia av idag. Många tror för övrigt felaktigt att namnet Nationalencyklopedin anger någon form av statligt ägande eller något officiellt, men NE har alltid varit ett privat företag.

03.1  Studie om hur NE beskrevs på 46 folkbibliotek

I en studie som påbörjades hösten 2015 undersöktes vad folkbiblioteken skrev om NE på sin hemsida om databaser. 46 beskrev NE "som Sveriges största uppslagsverk" eller formuleringar av liknande karaktär. Per idag har ALLA utom Borås - se studien här - ändrat sin text om NE till en mer neutral och korrekt beskrivning t ex - "ett stort svenskt uppslagsverk".

03.2  Referensfunktion

Ju fler personer som lätt och fritt kan ta del av en artikel i ett uppslagsord desto större referensfunktion har det. När dagstidningar idag skriver att X defineras av Nationalencyklopedin som YYY är det allt färre som kan läsa källan. Motsatsen är till exempel Svenska Akademins sajt svenska.se där alla fritt kan se våra ords former och historia. Ett bra uppslagsverkB har en bra referensfunktion

Ett uppslagsverks referensfunktion är en del i dess referensstatus.

04 Forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia

I oktober 2016 publicerade jag Sverige första forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia. Först diskuteras HUR man kan jämföra bägge uppslagsverken och sedan jämförs 150 ord utifrån en rad faktorer. Studien visar att Wikipedia är en mer transparent, modern och tillförlitlig källa än NE. Idag är det nog endast få bibliotekarier som har en uppdaterad bild av hur dessa bägge uppslagsverk har utvecklats.

Se en studie som jämför NE:s uppslagsverk och fria Store Norske Leksikon.

05 Om betydelsen av tillförlitlighet och webbnivå

NE har låg transparensB vilket är en viktig fråga när man vill hävda tillförlitlighet. När skrevs och eventuellt uppdaterades artiklarna? Det finns ingen information om författarna vilket hade varit mycket lätt för bolaget NE att presentera. Nu krävs googling och lite tur. NE:s uppslagsverk har inga externa länkar till andra resurser. Möjligheterna till källkritik av texterna i NE:s uppslagsverk är därmed onödigt försvårade.

Man kan bedöma uppslagsverket NE utifrån vad det är och hur tjänsten fungerar, men också utifrån vad uppslagsverket NE hade kunnat utvecklats till om ägaren hade haft sådana ambitioner. Nu investerar man mest inom helt andra delar av koncernen - t ex i produktion och försäljning av premium vodka.

Läs mer om uppslagsverk och kunskapsportaler i framtiden.B

05.1  NE har minskat transparensen om sina artiklar

Författare i NEDen 27 februari 2018 introducerade NE en ny modell för att ange författare och refererenser. Tidigare kunde man direkt se vem som hade skrivit en lång artikel och vilka litteraturreferenser som fanns. I den nya modellen - som är mer än en designändring - måste läsaren först klicka på 'Visa'. En lång artikel har inte längre en angiven författare, utan om en eller flera sådana finns står de under en ny rubrik 'Medverkande'.

I en artikel i Sydsvenskan med flera tidningar (via TT) - som refereras härB - sägs att NE:s redaktion fick inte veta mer än att signaturerna skulle tas bort, inget om en planerad alternativ lösning. Som svar på kritik säger bolaget NE:s VD ...

Det är levande artiklar. Upphovsrätten, eller ideella rätten, kan när de blir betydligt mer omfattande vattnas ur... det är väldigt sällan enskilda författare... i många fall är texter skrivna av vår redaktion... Den nya lösningen ... är en estetisk eller kosmetisk förändring.

Eftersom det krävs en aktivitet, ett klick, för att se en artikels referenser är dessa mindre synliga. Bolaget har inte sagt något om skälet till denna "hide-away funktion". För det andra är författare och 'Medverkande' inte samma sak och öppnar upp för en otydlighet om författaren och eventuella senare ändringar. Man kunde ha valt en motsatt väg och givit MER information om författaren - att ha ökat transparensen - och därmed trovärdigheten. Nu minskar man den av skäl som man tillsvidare bara kan spekulera om.

05.2  Vem skriver nya artiklar i NE?

I mars 2018 inleddes en ny studie som under sex månader analyserar hur många av de nya uppslagsorden i uppslagsverket NE som skrivs av redaktionen respektive av externa personer (journalister, experter och andra). Följ resultaten löpande, data för mars-augusti är publicerade och visar att cirka 90% av alla 'Nya uppslagsord i NE' skrivs av NE:s redaktion.

06 Bristande statistik och brister i statistiken

I en studie som inleddes i september 2017 undersöktes i vilken omfattning biblioteken använder statistik - och särskilt statistik om NE, för de som har NE - som underlag för sina beslut om val av Databaser. Antalet undersökta eller kontaktade folkbibliotek var cirka 130. Svarsprocenten är per idag drygt 90%. Preliminära resultat visade

Bra statistik kan förtydliga valsituationen och bidra till bättre beslut. Bra statistik - och i detta fall faktorn kostnad per sidvisning via NE - står inte i motsättning till att ta med andra faktorer i en helhetsbedömning.

06.1  Statistikens tillgänglighet

Fråga om NE-statistik för 2015 och 2016: Det kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi trots att vi efterfrågat det inte fått statistik från NE för de senaste åren. Men användningen gick ner redan tidigare och en gissning är att det sjunkit ytterligare de under år vi inte fått siffror. // 2017.10, Södertälje folkbibliotek. Årskostnad för NE 42.000 kr.

Se fler citat i studie om NE-statistik.

06.2  Flertalet folkbibliotek har ingen eller dålig NE-statistik

Cirka 50% av de som hittills svarat på mina frågor om användningen av NE säger att de inte har någon statistik. Cirka 10% säger att de har statistik, men att de inte tagit fram kostnaden per sidvisning.

06.3  Användningen av NE på biblioteken sjunker mycket

Det är inte bara allt färre bibliotek som abonnerar på NE, utan användningen verkar också sjunka dramatiskt på många bibliotek.

06.4  NE på biblioteken via kommunen = ingen statistik

Cirka 25 folkbibliotek har NE som en del i ett kommunavtal. Bolaget har inte gjort det möjligt, vilket vore enkelt rent tekniskt, att särskilja mellan sidvisningar som härrör från skolorna respektive från biblioteken. Det vore också enkelt att ge varje bibliotek ett eget ID vilket hade givit data om användningen ner på filialnivå.

Som också beskrivs här är en effekt av kommunavtalen att biblioteken erbjuder en tjänst (NE) som de i många fall - se till exempel citat från Helsingborg - annars inte hade abonnerat på på grund av låg användning, men som kommunen (skolförvaltningen) betalar för när de abonnerar på bolagets Läromedelspaket. Som en följd av detta är flera av dessa bibliotek tyvärr inte särskilt intresserade av NE-statistik.
Läs mer om kommunavtal.

Mer än 90% av Googles intäkter kommer från deras försäljning av annonser via tjänsten Adwords. Google ger sina annonskunder en högkvalitativ statistikservice i nästan realtid för att hjälpa dom att nå sina mål. Detta bidrar också till att de köper fler och bättre annonser.

Min hypotes är att bolaget NE ger sina bibliotekskunder en undermålig statistikservice för att försvåra deras överblick av tjänstens användning och den statistik som visar att allt färre använder NE:s uppslagsverk på och via biblioteken. Är detta företagsledningens intention? Varför är servicen inte bättre?

En annan aspekt på bibliotek och statistik är bibliotekens generella svårighet att hitta sätt att idag kvantitativt mäta sina (nya) prestationer. En mycket detaljrik källa är Kungliga bibliotekets (KB:s) statistikdatabas . I årsrapporten från 2016 från KB kan läsas att antalet fysiska besök minskade sedan föregående år med 3% och att de fysiska utlånen minskade med 3%.

06.6  Tänkbara kundkrav på statistik om uppslagsverket NE

Några exempel som är relativt enkla att genomföra - om bolaget vill det.

07 Små bibliotek betalar upp till ~20 gånger mer per invånare

Folkbiblioteken köper ett digitalt paket med tillgång till framför allt uppslagsverket och en del ordböcker. Cirka 70% har en version med åtkomst endast biblioteket. Cirka 30% kan nå tjänsterna från hemmet etc om man loggar in. De olika versionerna förklarar inget av den stora prisskillnaden mellan vad små och stora bibliotek får betala idag.

Ett avgörande skäl till att NE:s prismodell accepteras av många är att biblioteken abonnerar helt separat på NE (=svag förhandlingskraft) och att de har låg vetskap om vad andra betalar.

NE:s stafflade prismodell är den största förklaringen till att små bibliotek kan få betala upp till cirka 20 gånger mer per invånare än stora, en prismodell som idag saknar teknisk grund och påminner om Televerket när det kostade mer att ringa från Malmö till Stockholm än till Helsingborg. Mindre kommuner har färre biblioteksabonnemang.

Läs mer om NE:s prismodell och se tabell som visar vad ett tjugotal bibliotek betalar.

07.1  Kostnad per sidvisning i NE

Många bibliotek har höga kostnader per sidvisning i NE. Kostnaden är för 2017 och statistiken från 2016, 2015 för Hylte. Då NE:s användarstatistik inte kan anses helt tillförlitlig är uträkningarna lite osäkra, men den generella trenden är troligen att kostnaden per visning är högre 2017. Se några exempel:

IMHO är mer än 5 kronor per sidvisning - någon annan kanske säger 20 kr - ett incitament att diskutera om ett bibliotek ska prioritera om från NE till andra databaser eller helt andra tjänster. Flera aspekter ska vägas samman.

08 Analys av 5.000 artiklar i NE och deras författare

När merparten av artiklarna i NE skrevs fanns inte Wikipedia, Google, Bing och andra sökmotorer. Ämneskunniga som vill bli lästa av vuxna har idag många fler kanaler och arenor där de kan presentera sina kunskaper och nå väsentligt många fler läsare än via NE. Att NE fortfarande är en betaltjänst minskar NE:s räckvidd och värde som referens.

Här presenteras en analys gjord 2011 av c:a 5.000 längre artiklar och skribenternas ålder.

Genomsnittsåldern för skribenterna var år 2011 c:a 70 år exklusive 20 (≈21%) avlidna.

08.1  Vilka uppslagsord finns egentligen i NE?

Vilket sökord du än skriver på Google får du alltid - ett flertal svar. På Wikipedia, inte minst engelska Wikipedia, får du mycket ofta ett svar.

Vad förväntar du dig när du söker på NE.se?
NE skriver att uppslagsverket är indelat i sju övergripande ämnesområden: geografi och samhällskunskap, historia, religion och filosofi, idrott och sport, kultur, nöje och fritid, matematik, naturvetenskap och teknik, medicin samt språk.

Men då NE inte är transparent om sitt innehåll vet man ganska lite vilka områden man anser sig täcka och inte täcka. Jag har gjort ett litet test inom IT-området.

2011 gick Google Chrome förbi Firefox som största webbläsare - aktuell statistik enW. Om Chrome stod inget på NE.se år 2011 och inte i september 2016. Vidare letade jag efter orden Firefox, Internet explorer och javascript. Allt utan resultat. Wikipedia var totalt överlägset. Se en mer omfattande analys av IT-området.

Slutsatsen är att det i princip inte finns anledning att leta efter något inom IT-området på NE.se. Sannolikheten att få ett svar är alldeles för låg. Och vill man veta mer än vad som står på svenska Wikipedia kan man gå vidare till engelska Wikipedia, som dessutom ofta har flest referenser. Volym har betydelse.B

09 Kan uppslagsverket NE bli fritt?

utvärdering av NE

Vilka faktorer kan påverka framtiden för uppslagsverket NE? Minskad efterfrågan? Ökat servicekrav från kunderna? Kanske att ägaren av NE byter strategi? Som outsider är det svårt att svara på dessa frågor, men baserat på andras erfarenheter kan man göra en "educated guess" och ha en hypotes.

Alla affärsmodeller behöver uppdateras för att överleva förändrade förhållanden av olika slag. I Norge försökte man i en period att sälja Store Norske Leksikon (NE:s motsvarighet) men det lyckades inte och det ser inte bra ut för krisande Den Store Danske,B och idag är SNL fritt för allaB och mycket bättre än tidigare.

Min hypotes är att uppslagsverket NE ganska snart kommer att bli fritt. Ju färre bibliotek som abonnerar på NE desto fortare kommer detta att inträffa.

En bra hypotes - eller teori - ska gärna ha ett prediktivt värde samt säga något om varför X eller Y kommer att inträffa. I texterna ovan - och några nedan har jag i flera punkter analyserat faktorer som enligt min hypotes kommer att leda till att uppslagsverket NE blir fritt.

Ett mål i projektet BiBB,B utöver att etablera ett kunskapstorg och nytt fritt uppslagsverk, är att medverka till att NE:s uppslagsverk blir fritt för alla.

9.1  Paketering -  Bundling och unbundling

Internet har starkt bidragit till att företag som tidigare levererade sammanhållna tjänster - på engelska ofta kallade bundels - nu får hård konkurrens av nya företag som blir specialister på utvalda delar av tidigare helheter. Bankvärlden är ett bra exempel där nya bolag ofta framgångsrikt konkurrerar med de gamla på betalningar, ekonomiplanering, börshandel med mera. Inom många branscher förekommer ständiga rörelser mellan bundling och unbundling.

unbundling circles

Se ringarna som olika tjänster: uppslagsverket NE, ordböcker, olika appar, filmer, läromedelsenheter, temaöversikter med mera. Det finns en viss spänning eller ibland en motsättning mellan vad kunderna vill köpa separat eller som ett paket och vad leverantörerna vill sälja som ett paket eller separat.

9.2  Fria kunskapsresurser kan vara ett alternativ till NE-paketet

Folkbiblioteken behöver en ny modell för tjänsten Databaser. Hur mycket känner bibliotekarier, lärare och andra intressenter till om alla de fria kunskapsresurser - se exempelB som finns? Utbudet av fria resurser har ökat väsentligt under senare år.

9.3  Inlåsning av uppslagsverket NE

I denna bloggpostB refereras en artikel från Biblioteksbladet 2016:6 där NE:s VD får frågan: Varför kan en skola inte prenumerera på enbart uppslagsverket?" Han svarar - Det har inte funnits tillräckligt många kunder som önskat att dela upp paketet.

Jag har talat med många skolor och kommuner som berättat om sina önskemål att enbart köpa vissa delar av NE:s paket, men fått veta att detta inte går. En kommun fick nyligen betala 70.000 extra för NE.play som man absolut inte ville ha. Bortsett från att det stora flertalet av filmerna i NE-play är gratis tillgängliga på UR.se, visar detta att NE:s paketstrategier är grunden för bolaget NE:s affärsmodell.

Många kommuner kommer troligen i framtiden att i högre grad vilja välja vilka delar man köper av till exempel NE Sverige AB, andra läromedelsföretag och vilka fria resurserB man vill använda. Man kanske vill särdela (eng unbundle) inköp av Uppslagsverk och ordböcker och andra tjänster.

Uppdaterad den 6 september 2018Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/