4 sidor
vid utskrift

Bolaget NE och uppslagsverket
ingår i 'Analyser av NE'

Min syn är att ett uppslagsverk som NE ska vara   fritt för alla och utmaningen är att hitta en långsiktig affärsmodell för detta.

För ägaren av bolaget NE är uppslagsverket en betaltjänst som både ska stödja bolagets nya läromedelsstrategi och säljas separat.


Från uppslagsverk till läromedel

Uppslagsverket NE har aldrig varit ägt av staten som många tror. NE Nationalencyklopedin AB med dotterföretag - på denna sajt ofta refererade som 'bolaget NE' ingår i en företagsgrupp som är verksam inom områden som kosmetika, produktion och försäljning av vodka, logistik, porslin & hemdekoration och en receptsajt i USA.

Uppslagsverket NE mötte Google och Wikipedia

Många förlustår och misslyckade försök att finna en plats för ett i grunden analogt uppslagsverk i en digital värld har varit och är en krävande utmaning för bolaget NE. Bolagets VD, sedan 2011, Hubert Kjellberg sa i en intervju 2015 att - Det var fritt fall när Wikipedia och och Google började ta fart.

Bolaget NE Nationalencyklopedin AB:s uppslagsverk hade förlorat i konkurrensen mot Google och WikipediaB och var för sin överlevnad tvingade att byta affärsmodell. De globala företagen bryr sig inte om NE, medan NE måste anpassa sig till den nya verkligheten.

Transformation av bolaget NE

digitala böcker - image by Johan Schlasberg

För några år sedan började en resa mot att göra bolaget NE till vad de kallar ett digitalt kunskapsföretag. Detta är i grunden allt fler företag, vilket gör att en mer förklarande och särskiljande beskrivning är att bolaget är ett läromedelsföretag, som bland annat dessutom äger och säljer tjänsterna uppslagsverk och ordböcker. Ordet digitalt är ett övergångsord som snart är så självklart för alla att det kommer att tas bort.

Bland det första den nya ledningen gjorde 2011-2012 var att höja abonnemangspriserna och halvera personalstyrkan och än mer i redaktionen för uppslagsverket. I en forskningsrapport 'Professional Digital Encyclopaedias as Socio-Technical Systems' Sundin och Haider (2013), ref sägs ...

At NE, the numbers of editors has decreased significantly during the past few years, from 30 to 9. (Ibid. s. 7)

Bolaget NE är i samma situation som många mediaföretag. Hur ska man - med rötter i en analog värld - finna en långsiktigt lönsam affärsmodell i en digital och alltmer mobil värld? Kravet på fortsatt transformation är stort.

Breddning och internationalisering av bolaget NE

Bolaget har också internationalisering som en del sin nya strategi, vilket visas genom köpet av det digitaldrabbade uppslagsverket Brockhaus för expansion i bland annat Tyskland där man upprepar mantrat att man säljer refererbar information.

 Visa mer vertical arrowsIntervju med NE:s VD i Buchreport.de

... Natürlich konnen die Menschen im freien Internet Informationen suchen, aber viele Menschen benötigen verlässliche und zudem zitierfähige Informationen – darunter Studenten und Professoren, Schüler und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter staatlicher Organisationen ... Sagt i november 2015 av Hubert Kjellberg VD i NE Nationalencyklopedin AB och tyska dotterbolaget Brockhaus. Källa: Buchreport.de

... Naturligtvis kan människor söka information gratis på Internet, men många människor behöver pålitlig och dessutom citerbar information - bland andra studenter och professorer, elever och lärare och anställda i statliga organisationer ... // Min översättning.

Referensstatus som en central del i en strategi

Referensstatus är ett teoretiskt begrepp som jag utvecklat i min forskning för att förstå människors och organisationers tillit till olika kunskapskällor till exempel uppslagsverk. Det bygger på ett begrepp av P Wilson, 1983, som heter kognitiv auktoritet. Se analys av begreppet referensstatus och några studier.

Det är tydligt att bolaget NE marknadsför uppslagsverket utifrån en strategi att det har en hög referensstatus, en central faktor för ett uppslagsverk. Det tar lång tid att få hög referensstatus och den har lång halveringstid. Om andra faktorer. B

Anledningen till att bibliotek fortfarande abonnerar på NE, om än i minskande omfattning - idag 91 (31%) av 290 - kan delvis förklaras av tilltron till uppslagsverkets referensstatus - och ett ofta komplext beslutsfattande i offentliga sektorn. Denna tröghet ger bolaget NE extra tid för omställning. Att bolaget NE satsar på ökad digital kompetens syns bland annat av att den nye VD:n (sedan 2017.10) för den svenska marknaden har en e-handelsbakgrund: senast som VD för ett mindre företag som säljer hårvårdsprodukter för män.

Min jämförande studie mellan NE och Wikipedia visar att Wikipedia är en mer användbar och tillförlitlig tjänst än NE. Cirka 70% av de folkbibliotek som har NE, erbjuder endast tjänsten på det fysiska biblioteket. Således har NE en relativt låg och sjunkande tillgänglighet jämfört med 'everywhere' Google och Wikipedia.

Mina analyser av uppslagsverket NE visar att NE har en sjunkande referensstatus och en minskande räckvidd. Cirka 90% av alla nya uppslagsord i NE är idag relativt korta notiser gjorda av den egna redaktionen.

Tönnesson-gruppen

Nationalencyklopedin

Avsikten är inte att analysera denna omfattande och till synes disparata företagsgrupp utan att kort nämna några andra delar i bolaget NE:s koncernmiljö. Det är inte helt lätt att förstå ägarens strategi, men familjeföretag drivs ofta utifrån en annan logik än mer tjänstemannastyrda företag. Jag har inte haft tillgång till intern information om koncernen.

Bolaget NE konsolideras via Cydonia Development AB till koncernmodern International Masters Publishers AB. I gruppen ingår bland annat ett kosmetikaföretag, förlaget Stabenfeldt med klubbar för unga. Företaget Fyrklövern säljer porslin och hemdekoration. Man driver en sajt för matrecept i USA - mygreatrecipes.com och har ett logistikföretag Postpac.

flaska

Koncernen satsar mycket på produktion och försäljning av vodka via bolaget Purity Vodka Projektet har hittills medfört en negativ cash flow på över 250 MSEK sedan starten. I årsredovisningar sägs att projektet är i "en investeringsfas". Projektet lär kräva ytterligare marknadsinvesteringar. Varför startades det och varför fortsätter det?

NE Nationalencyklopedin AB - se årsredovisningar - är efter omorganisation 2016 moderbolag för NE Sverige AB - se årsredovisningar.

Det sammanlagda resultatet är negativt enligt de senaste årsredovisningarna - i årsredovisningen för NE Nationalencyklopedin AB står Bolaget redovisar ett negativt resultat efter finansiella poster på TSEK -15.661 (fg år -4.593), men det är för tidigt att utvärdera om transformationen till ett vad jag kallar 'läromedelsföretag' blir framgångsrik på sikt. Att det skulle krävas stora initiala investeringar i läromedelsproduktion var att förvänta. Bolaget har också aktiverat cirka 45 MSEK i utvecklingskostnader för digitala läromedel och ordböcker.

Därför bör uppslagsverket NE vara fritt

I Sverige anser vi att alla bör ha en likvärdig tillgång till vård och skola. Kunskap är centralt - och allt viktigare i dessa tider - för att stärka vårt demokratiska samhällsskick, öka människors möjligheter att förstå vårt samhälle och tillägna sig bildning och utbildning. Därför bör ett grundläggande allmänt uppslagsverk vara fritt för alla. Man kan jämföra med Svenska Akademin som via sajten svenska.se ger alla en fri tillgång till kunskap om svenska språket.

Ett allmänt uppslagsverk som NE måste vara transparent, vilket NE inte är. Läs om krav på uppslagsverk.

Bolaget NE:s långsiktiga strategi och affärsmodell

Man kan argumentera för att bolaget NE och uppslagsverket NE är artfrämmande i Tönnesson-gruppen, vilket är en grund för reflektion om bolaget NE:s långsiktiga ägarsituation och strategi.

Se en fördjupad analys av affärsmodeller för uppslagsverk här.

Men hur ser huvudägaren Alf Tönnesson (77), som jag inte träffat, på framtiden för bolaget NE och uppslagsverket NE? Är det självklart att dessa har en gemensam framtid?

Vem skulle köpa uppslagsverket, läromedelsenheten eller bägge? Kanske ägaren väljer att donera uppslagsverket till någon stiftelse med offentlig anknytning Då, enligt min analys, uppslagsverkets referensstatus minskar bland annat beroende på att allt färre använder det, kan det vara en bra strategi för bolaget NE att vid lämplig tidpunkt göra det fritt tillgängligt.

Uppdaterad den 24 augusti 2018Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/