4+1 sidor
vid utskrift

Avhandlingsprocessen

Min ambition är att få sajten BiBB.se/avhandling/ accepterad som en avhandling i företagsekonomi. Som 'webbavhandling' är den en form av intraprenörskap som kan följas i min Avhandlingskalenderreferens

Sidorna om BiBBB som är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett nytt uppslagsverk är närliggande, men ingår inte i avhandlingen.

Min avhandlingskalender och story

Avhandlingen blev färdigreferens i augusti 2018. Förbättringar görs löpande bland annat tack vare andras synpunkter.

Bakgrund, handledning, seminarium och disputation

NÄR jag i december 2015 återupptog mina doktorandstudier i företagsekonomi i Lund blev villkoren - enligt studierektorn - att jag inte fick någon handledarePå FEK i Lund har alla doktorander två eller inte sällan tre handledare. Avhandlingsmanuskriptet diskuteras - med opponenter - i öppna seminarier vid tre tillfällen innan disputationen., men att institutionen ordnar ett slutseminarium 5-6 månader efter att de fått ett färdigt manus. Institutionen och jag är skriftligen överens om att erforderliga doktorandkurser är avklarade.

Jag fick av professor Thomas Kalling (prefekt 2016-18) veta att den dominerande föreställningen på institutionen var att huruvida mitt avhandlingsämne var samhällsrelevant eller inte var utan betydelse, det viktiga var många teoretiska referenser. Min syn på relevans och påverkan.

Min uppfattning stämmer egentligen ganska bra med Ekonomihögskolans senaste "Strategy, mission & vision" presentation. Där står bland annat ...

 Visa mer vertical arrowsCitat från Ekonomihögskolans måldokument

Mission
Our School should prepare students to resolve global challenges through relevant, research-based and business-integrated education.

  We do this by:
- advancing knowledge through distinguished research and teaching, based on our international heritage and Scandinavian roots.
- taking an active part in developing a sustainable society built on innovative thinking. (emphasis added).
- combining engaging research and close contacts in the business community and the public sector with the academic tradition and diversity within Lund University.

Vision
Making a difference - through understanding, explaining and improving our world and the human conditions by expanding our intellectual footprint.

For our academic faculty, we expect our teaching to be informed by research. ..... Our research needs to have an impact on society. (emphasis added). Källa: (EHL måldokument). Daterat 2018-08-20. Hämtat 2018-10.24.


Jag har frågat prefekten om det inför disputationen behövs en handledare av formella skäl? Jag förutsätter att hen är positiv till formatet webbavhandling. Studierektorn tänkte i termer av en "interimshandledare". När och hur detta ska ske har jag ännu inte fått någon information om.

Opponenter önskas. Jag tänker mig att institutionen - och jag - kontaktar några personer som kan vara intresserade av att vara opponenter på ett slutseminarium eller senare på disputationen. Hör gärna av dig.

Förberedelser inför mitt slutseminarium

Avhandlingen är färdigreferens, men institutionen vill för närvarande inte acceptera en webbavhandling som underlag för ett slutseminarium. Ekonomihögskolans föreskrifter innehåller inget krav på något specifierat format som underlag för ett slutseminarium. För den slutliga avhandlingen gäller för närvarande reglerna nedan.

Om att skilja på innehåll och format

I den nya webbvärlden skiljer man mellan innehåll och format/design.Innehållets presentation styrs av särskilda program för grafisk presentation (CSS - stylesheets) och layout (CSS grids). På liknande sätt tänker jag att man trots institutionens motstånd mot mitt webbformat kan finna en dialogform för en kritisk och konstruktiv granskning av innehållet i min avhandling.

En webbavhandling är nog av nationellt intresse i många discipliner. Se läsarkommentarerB. Dina är välkomna.

Jag håller gärna ett seminarium på andra institutioner eller gästföreläser.

 Visa mer vertical arrowsRegler för avhandlingar på Företagsekonomiska inst. i Lund

9.2 Mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingen

Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan har beslutat att avhandlingen ska framställas i en pappersupplaga, pliktupplaga, som omfattar 20 exemplar för Ekonomihögskolans och Universitetsbibliotekets behov. Därutöver kan institutionerna föreskriva om ytterligare pliktexemplar för institutionens behov. Källa: ( Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Ekonomihögskolan. Daterat 2018-10-19)

Citatet nedan är från de tidigare gällande anvisningarna.
Observera att tidgare sammanlagt 100 pliktexemplar är ändrat i den nu gällande texten till 20 pliktexemplar.

"9.2 Mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingen

Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan beslutar att avhandlingen ska framställas i en pappersupplaga, pliktupplaga, som omfattar 80 exemplar för Ekonomihögskolans och UB:s behov samt därutöver minst 20 exemplar för institutionens behov. Institutionerna kan föreskriva om ytterligare pliktexemplar för institutionens behov." Källa: Tidigare föreskrifter på EHL).

I april 2018 ändrades reglerna - se ovan - vilket bland annat innebar att antalet tryckta pliktexemplar reducerats från 100 till 20. Detta kan ses som en anpassning till digitalisering och läsbeteenden. Fler regeländringar lär komma.

I dokumentet ovan står också  Om det finns särskilda skäl kan Ekonomihögskolans rektor besluta om avvikelser från ovanstående regler för doktorsavhandling och disputation.

Kapitel med analys av möjligheterna med digitala webbavhandlingar.


10 april 2018 fick jag ett mejl - som svar på min önskan om ett möte för att "säga goddag" och diskutera ett slutseminarium - från institutionens nya studierektor för forskarna, Charlotta Levay, med krav på att producera ett

Word-dokument eller en pdf-fil med utkast på samtliga kapitel, inklusive genomgång av tidigare forskning. Först därefter kan det göras en bedömning av om och i så fall när det kan hållas ett slutseminarium.

Levay skriver också att hon   inte har något intresse av att i ett möte (vi har aldrig träffats) diskutera mitt avhandlingsprojekt.

12 april 2018.  Arbetet med att skriva en webbavhandling fortsätter och jag ser det som en "intressant" intraprenörsprocess. Människor blir mycket förvånade när de hör hur nya idéer kan bemötas.

18 augusti 2018.  Avhandlingen är "färdig". Förbättringar pågår. Ett flertal kontakter tas nu för få feedback och att marknadsföra avhandlingen och webbformatet såväl inom ämnet företagsekonomi vid flera universitet och högskolor som utanför universitetsvärlden.

13 september 2018.   Idag fick jag besked av studierektorn att jag inte fick använda något rum på institutionen för att invitera andra doktorander eller seniora forskare att kommentera min avhandling. Lite märkligt kan tyckas då jag höll ett liknande seminarium på institutionen 2016 vilket accepterades av den förre studierektorn Peter Svensson.

10 oktober 2018.  Fick erbjudande att lägga fram min webbavhandling vid annat lärosäte.

24 oktober 2018.  Vid ett seminarium på Ekonomihögskolan i Lund (EHL) bad rektor Fredrik Andersson mig att skicka honom en länk till min avhandling. Vid samma tillfälle bokades ett möte i november med professor (och vicerektor på EHL) Mats Benner.


Om Alvesson et al. har rätt om samhällsforskningen är det kris

Företagsekonomiska institutionens i Lund i särklass mest citerade forskare Mats Alvesson (som jag känner sedan han way back gick en doktorandkurs på institutionen i framtidsforskning som jag var ansvarig för) publicerade med Yiannis Gabriel och Roland Paulsen 2017 boken 'Return to Meaning - a social science with something to say' Alvesson et al. (2017), ref. De säger mycket tydligt att den mesta samhällsforskningen inte tillför någon nämnvärd nytta till vare sig samhället, akademin eller forskarna själv och att flertalet artiklar förblir ociterade eller citerade/lästa av mycket få. Se min diskussion om relevans och impact.

Jag tror att Alvesson et al. - läs Yannis Gabriels dystopiska skildring av samhällsforskningen 'Social science publishing: Time to stop a meaningless and wasteful game' - och andra som framfört liknande tankar och erfarenheter har rätt och då måste man göra något annat än att fortsätta i kända hjulspår. Vem ska byta hjulspår och hur?

Jag har vid flera doktorandseminarier fått höra att att skriva så att personer i näringsliv, organisationer och andra intresserade vill läsa texterna är en närmast ovidkommande fråga. Är detta en framtidsorienterad inställning till ökad relevans för företagsekonomisk forskning? Min modell för att försöka lösa frågan om skilda läsekretsar är att publicera avhandlingen som en separat undersajt till Kunskaptorget och projektet BiBB. De har kopplingar, men olika form och sätt att presentera sitt innehåll och sina analyser. BiBB.se kan sägas vara tvåspråkig. En central roll för avhandlingen är att stödja utvecklingen av BiBB®.

Är det digitala omvandlingstrycket mot universiteten slut?

Det tror nog inte många och man kan dela upp frågan i några områden ...


Lunds universitet i förändring

Lunds universitet firade nyligen 350 år, en berättelse om en lång historia men också ett statement om att man ser sig som en väsentlig resurs även i framtiden. Förändringsprocesser i akademin tar långt tid. Detta har både för- och nackdelar. Eftertanke och reflektion behövs mer än på länge men kanske just detta kräver nya former och nya attityder. Att vara relevant och attrahera forskar- och lärarkompetens är en stor utmaning. Det finns flera personer inom Lunds universitet - och andra - som tänker förändring. Ett exempel från Lund kan vara nedanstående citat av universitetets prorektor, tillika professor i företagsekonomi i Lund ...

För att hantera vår tids utmaningar, ovissheter och förändringar behöver institutioner och organisationer hitta nya sätt att arbeta, experimentera och samspela med det omgivande samhället - lokalt, nationellt och globalt.

En ökande förändringstakt kräver att nya lösningar snabbt kan testas och genomföras, och att människor vågar arbeta mer enligt "learning by doing".  Allt detta gäller inte minst inom den akademiska världen.
Källa: Sylvia Schwag Serger, Sydsvenskan 2017.12.29. (min emfas)

Goda råd från andra och några egna misstag

Att lyssna på andra är oftast klokt men hindrar inte att man gör och måste göra sina egna misstag. Bland de råd jag fått - och inte följt är det vanligaste i lite olika formuleringar:

Gör en vanlig avhandling, så kan du sedan skriva som du vill.
(Nog ett klokt råd, men det är inte så man åstadkommer förändring - i närtid. Skillnaden mellan möjligheterna i en Pdf och på en webbsajt är mycket stora.)

Konstruktiv kritik - exempel

Kritik om att det är svårt att hitta på sajten har tagits på stort allvar och jag har efterhand gjort flera förbättringar - till exempel tips om Temasidor för att ge överblick över alla delstudier och en sajtkarta med läsanvisningar. En annan diskussion har gällt att bättre skilja mellan skrivsätten i projektdelen och i avhandlingen. Detta har varit och är en utmaning.

Några egna misstag

I början var tanken att parallellt med avhandlingsarbetet inleda diskussioner om uppslagsverket BiBB med ett antal universitet och högskolor. BiBB:s samverkan med Lunds universitet 2016 om publicering av 14 forskningsberättelserB blev ett första resultat. Ganska snart ändrade jag strategi och kom fram till att det var viktigast att först få avhandlingen "färdig". Detta stödjer dialogen med högskolevärlden, som nu har återupptagits, om projektet BiBB.

Det tog alldeles för lång tid innan jag gjorde en funktionell uppdelningAlldeledes i början fanns projektet BiBB på en sajt och avhandlingen på en annan, men det blev onödigt tidskrävande att kodmässigt etablera olika designmodeller och dessutom tvingades läsaren att växla mellan två separata domänadresser. Inte heller bra ur ett sökmotorperspektiv. mellan projektdelen BIBB och avhandlingen. Länge tänkte jag att avhandlingen i sig skulle innehålla både projektdelen och forskningsdelen. Uppdelningen har blivit positiv för bägge delarna och är mycket tydligare för läsarna.

Många sidor har publicerats i ett ganska ofärdigt skick då jag sett arbetet som en relativt öppen process - även om flera sidor den första tiden bara kunde läsas via inloggning. Några som läst tidiga versioner har kanske en bild av arbetet som inte längre är aktuell. Å andra sidan har publiceringsmodellen gett feedback under resan.

 Visa mer vertical arrowsOm min forskningsresa

Som jag skriver härB blev jag 2007 inbjuden att hålla ett seminarium om framtidens bibliotek för en grupp bibliotekschefer och utöver en rad reflektioner om bibliotek föreslog jag bland annat att de svenska folkbiblioteken skulle köpa det då olönsamma företaget NE och göra uppslagsverket fritt för alla. Med ett mycket långt och stort intresse för IT var det inte ett särskilt stort steg att reflektera över hur uppslagsverken skulle överleva och kanske utvecklas när datorerna flyttade ut från kylda rum till nästan allas skrivbord medförande bolag som Apple, Google och Amazon. I denna omvandling kom många företag att födas och andra att dö, sotdöden eller för kreditorerna inte sällan mer oväntat.

2011 publicerade jag början till denna sajt och föreslog bolaget NE att de skulle utveckla sin affärsmodell för uppslagsverket till en fri tjänst eller överväga att sälja bolaget. Föga överraskande tackade de nej till dessa förslag och fortsatte med sina planer att skapa ett läromedels- och kunskapsföretag. Min tro var och är att den enda långsiktigt hållbara affärsmodellen för ett allmänt uppslagsverk är att det måste vara fritt för alla. Det borde IMHO vara en slags grundläggande tillgång i det som då kallades ett Kunskapssamhälle. Men i brist på denna tänkbara samarbetspartner föddes det som idag heter BiBB. Några år senare kom jag på att uppslagsverk och BiBB på något sätt skulle kunna vara ämnet för den avhandling som aldrig blev klar när den skulle ha blivit det. Den första delen i den hette 'Att förstå kol' Schlasberg (1978), ref. och publicerades av statliga Sekretariatet för framtidsstudier. Doktorandstudierna återupptogs i december 2015.

För att få en dialog med etablerade forskare i företagsekonomi och testa min avhandlingsmodell och ämne hade jag en session på företagsekonomernas årskonferens FEKIS 2016 i Uppsala - delad med professor Klaus Solberg Søilen (Halmstad) - och en egen session på FEKIS 2017 i Malmö. I maj 2016 höll jag ett doktorandseminarium på företagsekonomiska institutionen i Lund om digitala avhandlingar. Det var inte trängsel i rummet. I september 2018 önskade jag ha ett nytt seminarium på institutionen - det accepterades inte.

Dina frågor och kommentarer är välkomna

Ser du frågor, sidor, stycken med mera som du skulle vilja se utvecklas, förtydligas och förbättras?


Pdf-arkiv - alla kapitel i avhandlingen

För att undvika att dessa Pdf-filer är sökbara via till exempel Google, vilket skulle försämra sidornas sökplacering, krävs inloggning. Pdf-filerna kan ses som en 'fallback version' till webbavhandlingen. Arkivet öppnades 2018.12.01.

Inloggning till Pdf-filer av avhandlingen

Lösenordet i bägge raderna är:  open

Publicerades: 7 april 2018.   Uppdaterad senast: den 7 december 2018

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/